Du er her:

Nussir

Deler av det aktuelle gruveområdet ved Repparfjorden, med Nussir-fjellet i bakgrunnen. (Foto: Svein Lund).

Nussir: Lovbrudd og utenomsnakk

Svarinnlegg fra Naturvernforbundet i Finnmark til statssekretæren i KMD.

I vårt innlegg "Nussiren statlig forbrytelse", trykt i Ny Tid 28.03. viste vi at dersom det blir gitt driftskonsesjon for kobbergruve i Kvalsund etter foreliggende planer vil man ha brutt i alle fall 7 lover, 2 forskrifter og 6 internasjonale konvensjoner og erklæringer. Noen har gjort oss oppmerksom at oversikten vår var ufullstendig, vi kan i alle fall legge til Lakseloven og Miamata-konvensjonen mot kvikksølvutslipp.

I Ny Tid 04.04. svarer Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/statssekretær Per Willy Amundsen ganske enkelt: "Dette er feil". Deretter gir han en gjennomgang av hvordan vedtaka er gjort i forskjellige offentlige organer etter Plan- og bygningsloven, og da skal alt være i orden. Men at det er gjennomført ei formell saksbehandling beviser ikke at vedtaket er lovlig.

Amundsen legger stor vekt at dette er et av de største mineralprosjektene i Norge og at det vil gi positive ringvirkninger i kommunen og regionen. Men ikke i noen lover finnes det unntak for store prosjekter eller for prosjekter med positive ringvirkninger.

Man kan ikke forvalte ensidig etter én lov og late som det ikke finnes flere. Det finnes ei rekke lover som setter vilkår for inngrep i naturområder, beskytter hav, fjorder og elver mot forurensing, verner reindrift og samisk kultur osv. Disse lovene alle offentlige organer som behandler naturinngrep ta hensyn til.

I et avisinnlegg blir det bare plass til et lite utvalg av de 17 lover/konvensjoner som blir brutt:

Naturmangfoldloven sier at man skal ta vare det biologiske mangfoldet og at man skal bygge vitenskapelig kunnskap. Det kan da umulig være lovlig å vedta å dumpe en fjord full av avfall samtidig som man avviser kunnskapen til statens egen forskningsinstitusjon området. Den samme loven sier det skal legges vekt hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur. Hvordan kan man da tvinge gjennom tiltak som de berørte reinbeitedistrikt ikke kan godta og Sametinget har gitt innsigelse mot? Naturmangfoldloven skal være overordna i all naturforvaltning, men nevnes knapt gjennom hele behandlinga av saka.

Vannrammedirektivet klassifiserer vannforekomster og sier at i løpet av 2015 skal alle ha god kjemisk og økologisk tilstand. Det er da forbudt å tillate tiltak som går i stikk motsatt retning og reduserer kvaliteten til dårlig, slik gruveutslippet i Repparfjorden vil gjøre.

Grunnloven er overordna alle norske lover og en konsesjon til Nussir vil være i strid både med sameparagrafen (§110a) og miljøparagrafen (§110b)

Både fra reindrifta, fra fjordfiskere og elvefiskere er det varsla at man vil gå til sak mot staten dersom Nussir får tillatelse, da ut fra flere lover enn de vi har nevnt særskilt her. Dersom avisa gir spalteplass, kommer vi gjerne tilbake med en grundigere gjennomgang av hver av de minst 17 lover/konvensjoner som regjeringa nå legger opp til at skal brytes, men først bør statssekretæren fortelle hvilke av lovene de ikke har brutt.

 

Naturvernforbundet i Finnmark

Gunnar Reinholdtsen

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.04.2014

Nyheter

Nusamisk0667

Naturvernforbundet: Nei til driftskonsesjon for Nussir

Naturvernforbundet på landsplan har sammen med fylkeslaget i Finnmark, lokallaga i Vest-Finnmark og Ávjovárri, og med støtte av Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening gitt en grundig høringsuttalelse om hvorfor ikke Nussir ASA bør få drifftskonsesjon til kobbergruve i Kvalsund.

Elkemtana1

Seminar om gruvedrift – innlegg og filmopptak

I samband med vårt fylkesårsmøtet arrangerte Naturvernforbundet i Finnmark åpent seminar om gruvedrift lørdag 25.03.2017 i Billefjord i Porsanger. Nå kan vi endelig presentere opptak av de fleste innlegga og en del av debatt på seminaret. Sjøl om det har gått litt tid, er dette høyst aktuelt stoff, ikke minst i forbindelse med konsesjonssøknaden fra Nussir ASA:

Sg30

Urfolk og miljøkamp: Fra Repparfjorden til Standing Rock

Naturvernforbundet deltar på ALTA 2017 Utveksling / Exchange 11-14 juni Utveksling av erfaringer innenfor sosialfaglige område. Temaene er urfolksorienterte, lokale og internasjonale. Hvordan endringer i klima, samfunn, økonomi etc. påvirker vårt levesett lokalt og ellers i verden.

Viser fra 33 til 36 av totalt 170 artikler