Du er her:

Repparfjord gruver i Kvalsund - Her vil Nussir starte ny koppergruve.

Repparfjord gruver i Kvalsund - Her vil Nussir starte ny koppergruve. Foto: Svein Lund

Uredelig fra Nussir-direktøren

Debattinnlegg fra Naturvernforbundet, trykt i Finnmark Dagblad 04.10.2011.

Finnmark Dagblad forteller 29.09. om høringsuttalelsene som har kommet til reguleringsplan med konsekvensutredning i forbindelse med Nussirs planlagte koppergruve i Kvalsund. I artikkelen snakker Nussirdirektøren om "dem som ikke vil ha gruvedrift". Avisa har ikke stilt direktøren det naturlige spørsmålet hvem han sikter til. Inntrykket leseren må sitte igjen med er at dette blant annet gjelder Naturvernforbundet. Vi kjenner oss ikke igjen i dette.

Naturvernforbundets høringsuttalelse er tilgjengelig for alle på internett: http://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/ny-uttalelse-om-nussirs-gruvedrift-i-kvalsund-article25683-2023.html. Der står ingen steder at vi er i mot gruvedrift. Det står at de nåværende planer og utredninger ikke har gjort nok for å redusere skadene på naturen, særlig i forhold til utslipp av kjemikalieblanda avfall i Repparfjorden. Vi går mot at avfallet skal deponeres i fjorden, og har krevd at man må utrede alternativa med gjenfylling i dagbrudd og gruveganger, samt nyttig bruk av avgangsmassene som alternativ til sjødeponering. Dette tok vi opp allerede i vår uttalelse til den første planen i fjor, men det er ikke fulgt opp i reguleringsplanen.

Dette er krav vi langt fra er aleine om. Det er stort sett bare gruveselskapa og KLIF (Klima- og forurensingsdirektoratet) som i dag forsvarer sjødeponi, en metode som er i ferd med å bli avskaffa over så godt som hele verden.

Naturvernforbundet er ikke generelt mot gruvedrift. Vi kjenner heller ikke til noen andre organisasjoner som er det. Derimot har vi i en rekke tilfeller reagert mot måten gruver blir drevet og planlagt på, fordi utvinning og/eller avfallshandtering gir varige naturskader som kunne vært unngått med andre driftsmåter. En rekke internasjonale erfaringer viser at det er mulig å drive gruver langt mer miljøvennlig enn det Sydvaranger Gruve nå gjør og det Nussir planlegger i Kvalsund.

Nussir har hele tida framstilt det som det ikke fins reelle alternativ til den enkle metoden med å plassere all avgangsmassen på torskens gytefelt i Repparfjorden. For å vri seg unna å ta en reell og konkret debatt, framstiller de det som vi som har innvendinger er mot hele gruvedrifta og dermed arbeidsplasser til Kvalsund. Det er en uredelig debattstil. Vi vil be om at Nussir-direktøren trekker tilbake påstanden om at kritikerne er mot gruvedrifta, og i stedet svarer konkret på vår kritikk og våre forslag.

Samtidig vil vi håpe at Finnmark Dagblad følger opp saka, men at de gjør det på en mer kritisk måte og ikke tar alle påstander fra Nussir for god fisk.

 

Naturvernforbundet i Finnmark

Svein Lund

sekretær

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.10.2011

Nyheter

Diehtosanner3

Nussir ASA har fått konsesjon – Kampen fortsetter!

14.02.2019 kom meldinga vi har frykta og venta: Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussir ASAs kobbergruve ved Repparfjorden. Naturvernforbundet har lenge gått mot denne planen og vil nå i samarbeid med mange andre arrangere protester rundt i landet.

BIDJOVAGGI11

Klage på utvinningstillatelse til Arctic Mining

I Guovdageaidnu har kommunestyret for lengst sagt nei til ny gruvedrift i Biedjovággi. Likevel gir Direktoratet for Mineralforvaltning det svenske selskapet Arctic Mining utvinningstillatelse til nye områder, uten å spørre hva vi mener lokalt. Naturvernforbundet i Ávjovárri har sendt klage 08.01.2019.

Viser fra 25 til 28 av totalt 170 artikler