Du er her:

Elise Scheele holder appell mot vindindustri i Karasjok

Elise Scheele holder appell mot vindindustri i Karasjok 08.06.2018.

Demonstrasjon i Karasjok mot Davvi vindkraftverk

I forbindelse med landsmøtet i Norske Reindriftsamers Landsforbund blei det 08.06.2018 holdt en demonstrasjon i Karasjok, Blant appellantenevar Elise Scheele fra Naturvernforbundet i Ávjovárri

Mitt navn er Elise Embla Scheele og jeg er styremedlem i Naturvernforbundet i Ávjovárri. Vi i Naturvernforbundet er veldig glade for at det arrangeres en slik demonstrasjon i forbindelse med Norske Reindriftssamers Landsforbunds landsmøte her i Karasjok, og vi er takknemlige for at vi får være med og delta på dette.

Det siste fra vår kant er at vi i Naturvernforbundet sier prinsipielt nei til all vindkraftutbygging i reinbeiteområder. Forarbeidet for et slikt vedtak ble gjort av Naturvernforbundet i Ávjovárri, noe som ledet til at fylkesårsmøtet for foreninga i Finnmark vedtok en enstemmig uttalelse om nei til vindindustri i reinbeiteområder. Deretter fulgte et tilsvarende vedtak fra landsstyret i Naturvernforbundet. I det siste vedtaket har vi fått med en anerkjennelse av reindriftas lovfestede urfolksrettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner.

Vi i Naturvernforbundet i Ávjovárri ser verdien av å stå samlet og vi har en visjon om å forene miløbevegelsen, urfolksbevegelsen og det samiske samfunnet mot naturødeleggende inngrep i våre områder. Her i Ávjovárri er våre medlemmer både samiske og norske, fastboende og reineiere – som står sammen for å bevare naturen for kommende generasjoner. Vi ser verdien av hvordan urfolksrettighetene kan brukes i denne sammenheng - for til syvende og sist er vi alle forbundet med og avhengige av naturen som vi har rundt oss.

Naturvernforbundet vil særskilt prioritere å arbeide mot Davvi vindkraftvek i Finnmark, samtidig som vi vil arbeide for å stoppe vindkraftplanene på Innvordfjellet i Trøndelag. Disse to vindkraftsakene vil Naturvernforbundet prioritere spesielt. Her i Finnmark vil vi stå sammen med reindrifta mot utbygging av vindkraft i reinbeiteområder slik vi har stått sammen med reindrifta i Trøndelag.

I forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen ble det i 2017 utarbeidet en rapport som viser store negative konsekvenser for reindrifta i syv av åtte distrikter med vindkraftanlegg. Av rapporten fremgår det at den negative virkningen var så omfattende at selv ikke reindriftas egne folk hadde forutsett skadeomfanget. Dette er verdt å merke seg, særlig tatt i betraktning at Statskraft har kommet fram til at vindkraft har liten eller ingen effekt på reindrifta –  mens undersøkelser viser det motsatte.

I Norge bør vi kunne være fornøyd med at vi er selvforsynt med fornybar energi, med god margin. Fra Naturvernforbundets side ser vi ingen grunn til at vi skal ofre naturen i Norge – noe av den siste villmarka vi har igjen i Europa – for å eksportere kraft til kontinentet, slik at noen kan skryte på seg at dette er «grønt og miljøvennlig». Vi har gjennomskuet denne retorikken – det er bare storkapitalen som vil tjene på en slik satsning, og vi vil ikke lenger godta at miljøbevegelsen og argumenter om «bærekraft og klima» blir tatt til inntekt for å rasere naturen.

Som representant for Naturvernforbundet i Finnmark vil jeg reise ned til Oslo for å delta på et møte i regi av NVE - Norges Vassdrags- og Energidirektorat - om nasjonal rammeplan for vindkraft, hvor jeg kommer til å fortelle dem akkurat hva vi mener om denne saken. Jeg ønsker å avslutte med å si som NRL – Norske Reindriftssamers Landsforbund; «SAMMEN ER VI STERKE» – for vi vil stå sammen om dette.

Takk!

Nyheter

Naturvernglede for vern av vassdrag i Finnmark

Naturvernglede for vern av vassdrag i Finnmark

15.06.2005:

Stortinget vil nå verne over 50 nye vassdrag. ? Det er spesielt gledelig at Skillefjordelva og Sør-Tverrfjordvassdraget kommer med i verneplanen, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finmark. Norges Naturvernforbund har i en årrekke kjempet for å verne verdifulle elver og fosser.

Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!

Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!

14.06.2005:

Vi har et av verdens eldste kjernekraftverk i drift på Kola i et tett befolket område og få mil fra norskegrensa. To av de fire reaktorene er passert mer enn 30 år, som var den opprinnelige levealderen de var konstruert for. I stedet for å stenge ned de overtidige reaktorene har EEA, det internasjonale atomenergibyrådet i Sveits, gitt dispensasjon for 25 års videre drift. Dette må norske myndigheter følge nøye opp i forhold til ivaretakelse av sikkerhet, kontrollrutiner og ikke minst uløste atomavfallsproblemer!Det sa Dag T. Elgvin i Naturvernforbund et i Finnmark da naturvernere fra hele landet møtte miljøvernminister Knut Arild Hareide på Norges Naturvernforbunds landsmøte som ble avviklet denne helga i Porsgrunn.

Varanger Kraft hører ikke - men fortsetter i sitt eget spor

25.05.2004:

Selskapet ble pålagt å utrede alternativ til trasé for kraftlinje. Det er gjort, men Varanger Kraft står steilt på sitt første forslag, som nær sagt alle instanser har vendt tommelen med for. Styremedlem Gunnar Reinholdtsen i Naturvernforbundet i Finnmark deltok på folkemøte og har skrevet referat.

Viser fra 41 til 43 av totalt 43 artikler