Du er her:

Elise Scheele holder appell mot vindindustri i Karasjok

Elise Scheele holder appell mot vindindustri i Karasjok 08.06.2018.

Demonstrasjon i Karasjok mot Davvi vindkraftverk

I forbindelse med landsmøtet i Norske Reindriftsamers Landsforbund blei det 08.06.2018 holdt en demonstrasjon i Karasjok, Blant appellantenevar Elise Scheele fra Naturvernforbundet i Ávjovárri

Mitt navn er Elise Embla Scheele og jeg er styremedlem i Naturvernforbundet i Ávjovárri. Vi i Naturvernforbundet er veldig glade for at det arrangeres en slik demonstrasjon i forbindelse med Norske Reindriftssamers Landsforbunds landsmøte her i Karasjok, og vi er takknemlige for at vi får være med og delta på dette.

Det siste fra vår kant er at vi i Naturvernforbundet sier prinsipielt nei til all vindkraftutbygging i reinbeiteområder. Forarbeidet for et slikt vedtak ble gjort av Naturvernforbundet i Ávjovárri, noe som ledet til at fylkesårsmøtet for foreninga i Finnmark vedtok en enstemmig uttalelse om nei til vindindustri i reinbeiteområder. Deretter fulgte et tilsvarende vedtak fra landsstyret i Naturvernforbundet. I det siste vedtaket har vi fått med en anerkjennelse av reindriftas lovfestede urfolksrettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner.

Vi i Naturvernforbundet i Ávjovárri ser verdien av å stå samlet og vi har en visjon om å forene miløbevegelsen, urfolksbevegelsen og det samiske samfunnet mot naturødeleggende inngrep i våre områder. Her i Ávjovárri er våre medlemmer både samiske og norske, fastboende og reineiere – som står sammen for å bevare naturen for kommende generasjoner. Vi ser verdien av hvordan urfolksrettighetene kan brukes i denne sammenheng - for til syvende og sist er vi alle forbundet med og avhengige av naturen som vi har rundt oss.

Naturvernforbundet vil særskilt prioritere å arbeide mot Davvi vindkraftvek i Finnmark, samtidig som vi vil arbeide for å stoppe vindkraftplanene på Innvordfjellet i Trøndelag. Disse to vindkraftsakene vil Naturvernforbundet prioritere spesielt. Her i Finnmark vil vi stå sammen med reindrifta mot utbygging av vindkraft i reinbeiteområder slik vi har stått sammen med reindrifta i Trøndelag.

I forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen ble det i 2017 utarbeidet en rapport som viser store negative konsekvenser for reindrifta i syv av åtte distrikter med vindkraftanlegg. Av rapporten fremgår det at den negative virkningen var så omfattende at selv ikke reindriftas egne folk hadde forutsett skadeomfanget. Dette er verdt å merke seg, særlig tatt i betraktning at Statskraft har kommet fram til at vindkraft har liten eller ingen effekt på reindrifta –  mens undersøkelser viser det motsatte.

I Norge bør vi kunne være fornøyd med at vi er selvforsynt med fornybar energi, med god margin. Fra Naturvernforbundets side ser vi ingen grunn til at vi skal ofre naturen i Norge – noe av den siste villmarka vi har igjen i Europa – for å eksportere kraft til kontinentet, slik at noen kan skryte på seg at dette er «grønt og miljøvennlig». Vi har gjennomskuet denne retorikken – det er bare storkapitalen som vil tjene på en slik satsning, og vi vil ikke lenger godta at miljøbevegelsen og argumenter om «bærekraft og klima» blir tatt til inntekt for å rasere naturen.

Som representant for Naturvernforbundet i Finnmark vil jeg reise ned til Oslo for å delta på et møte i regi av NVE - Norges Vassdrags- og Energidirektorat - om nasjonal rammeplan for vindkraft, hvor jeg kommer til å fortelle dem akkurat hva vi mener om denne saken. Jeg ønsker å avslutte med å si som NRL – Norske Reindriftssamers Landsforbund; «SAMMEN ER VI STERKE» – for vi vil stå sammen om dette.

Takk!

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018

Nyheter

Vindgarte
Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 22.02.2020

Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi "utslippsfri kraft". Nussir skal utvinne kobber for "det grønne skiftet". Elkem Tana skal utvide fordi "fornybarindustrien" trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli "Europas grønne batteri".

Vindkraft

Gullgruve ved Rásttigáisá?

Under overskrifta «Mener det blir en gullgruve for Finnmark» har iFinnmark 30.12.2019 et kjempeoppslag om vindkraftanlegget som Grenselandet AS planlegger å bygge på Laksefjordvidda ved Rásttigáisá.

Havoy4

Ingen viktige miljø- og samfunnsinteresser?

NVE hevder at området i Finnmark som de har prioritert for nasjonal ramme for vindkraft har "lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser". Hva betyr det? Har de ikke registrert motstanden her, eller mener de at verken naturvern eller reindrift er nasjonalt viktige interesser?

Viser fra 9 til 12 av totalt 52 artikler