Du er her:

Fálesrášša

Fálesrášša i Kvalsund sett fra Stállogárggu. Her ville Finnmark Kraft og FeFo ha vindmøller, men OED sa nei etter mange protester. (Foto: Svein Lund).

FeFo og Finnmarksnaturen

Innlegg av Naturvernforbundet i Ávjovárri

I et lengre innlegg i FD 14.11.2016 forsvarer FeFo-direktør Olli seg mot kritikken fra FNs spesialrapportør for urfolkssaker. Vi skal ikke legge oss opp i debatten om eiendomsretten til utmarka i Finnmark, men vil komme med en kommentar til kritikken av at FeFo blander forvaltning og forretning. Hva skjer med naturen når FeFo kan tjene penger på naturinngrep?

I formålsparagrafen til Finnmarksloven heter det: «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv

Olli skriver «FeFo er i dag medeier i kun ett kommersielt selskap; Finnmark Kraft AS. Bakgrunnen for at FeFo gikk inn på eiersiden i dette selskapet var å sikre at lokale vindkraftressurser utnyttes av lokale aktører, og på denne måten å legge til rette for en utvikling som skaper attraktive og levedyktige arbeidsplasser.» Det han ikke sier noe om er at Finnmark Kraft legger planer som er stikk i strid med Finnmarkslovens formål.

Sammen med Fred Olsen Renewables har Finnmark Kraft oppretta Aurora Kraft som har søkt konsesjon til to vindkraftanlegg i Kvalsund. Det ene blei avvist av NVE fordi skadevirkningene for reindrift og naturmangfold ville bli for store, den andre innvilga av NVE, men etter klager avslått av Olje- og Energidepartementet med samme begrunnelse. Stikk i strid med formålsparagrafen, har FeFo her støtta opp om så alvorlig naturinngrep at flere av dem blir avvist av sentrale myndigheter. Finnmark Kraft har ikke gitt seg med det, men har sjøl planlagt tre vindkraftverk, disse sakene er ennå ikke ferdigbehandla. Videre har Finnmark Kraft også planlagt fem vannkraftverk, av disse er et godkjent, mens to er avslått og et klaga til OED.

Et av de alvorligste naturinngrep som er planlagt i Finnmark nå er Nussir si gruve i Kvalsund. I denne saka støtta FeFo-styret opp om søknaden om utslippstillatelse.

Til sammen viser dette at i ei rekke av de utbyggingsplanene som har vært i Finnmark etter FeFo blei oppretta for ti år siden, har FeFo stått på utbyggers side og ikke på naturens.

Vi står over for flere andre planer fremover hvor FeFo kan tjene penger på naturinngrep, bl.a. en større utvidelse av Elkem Tana sitt dagbrudd i Austertana.

En annen inntektskilde som kan komme i strid med formålsparagrafen er salg av fiske- og jaktkort. Disse er som kjent dyrere for folk utafra enn for finnmarkinger, med andre ord, jo flere søringer og utlendinger som kommer hit for å jakte og fiske, jo mer tjener FeFo. Sist så vi dette ved høstens rypejakt, da det nesten ikke var ryper igjen, og det var en god sjanse for FeFo til å nekte å selge jaktkort til folk utafra fylket, i tråd med Finnmarksloven. De valgte heller å øke salget.
Det er rimelig at de som kommer utafra og utnytter naturen betaler for det, og at denne betalinga kommer lokalsamfunn og fylket til gode, men vi frykter at FeFo si dobbeltrolle fører til at FeFo vil velge inntekter framfor miljøvern. FeFo sin dobbeltrolle kan være langt mer problematisk enn FeFo-direktøren gir inntrykk av.

Naturvernforbundet i Ávjovárri

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.04.2017

Nyheter

Norsk vindkrafteksport til Russland?

05.10.2005:

Innlegg av Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, ogYngvild Lorentzen, koordinator for Russlands-arbeidet i Norges Naturvernforbund Varanger Kraft og Naturvernforbundet er enig om en ting: Vindkraft er bedre enn atomkraft. Likevel virker det som Varanger kraft vil importere atomkraft. Er det for å gi russerne vestlig valuta så de kan få råd til å bygge vindmøller?

Naturvernglede for vern av vassdrag i Finnmark

Naturvernglede for vern av vassdrag i Finnmark

15.06.2005:

Stortinget vil nå verne over 50 nye vassdrag. ? Det er spesielt gledelig at Skillefjordelva og Sør-Tverrfjordvassdraget kommer med i verneplanen, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finmark. Norges Naturvernforbund har i en årrekke kjempet for å verne verdifulle elver og fosser.

Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!

Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!

14.06.2005:

Vi har et av verdens eldste kjernekraftverk i drift på Kola i et tett befolket område og få mil fra norskegrensa. To av de fire reaktorene er passert mer enn 30 år, som var den opprinnelige levealderen de var konstruert for. I stedet for å stenge ned de overtidige reaktorene har EEA, det internasjonale atomenergibyrådet i Sveits, gitt dispensasjon for 25 års videre drift. Dette må norske myndigheter følge nøye opp i forhold til ivaretakelse av sikkerhet, kontrollrutiner og ikke minst uløste atomavfallsproblemer!Det sa Dag T. Elgvin i Naturvernforbund et i Finnmark da naturvernere fra hele landet møtte miljøvernminister Knut Arild Hareide på Norges Naturvernforbunds landsmøte som ble avviklet denne helga i Porsgrunn.

Viser fra 49 til 52 av totalt 53 artikler