Du er her:

Fálešrášša i Kvalsund. Her var det planlagt et stort vindkraftverk, men dette blei stoppa av hensyn til reindrifta. (Foto: Svein Lund)

Fálešrášša i Kvalsund. Her var det planlagt et stort vindkraftverk, men dette blei stoppa av hensyn til reindrifta. (Foto: Svein Lund).

Ingen vindindustri i reinens leveområder

Uttalelse fra fylkesårsmøte i Naturvernforbundet i Finnmark.

Naturvernforbundet i Finnmark krever at leveområder for rein – både villrein og tamrein – blir kategorisert som områder der vindindustriens konsesjonssøknader får automatisk avslag fra NVE. ”Nasjonal ramme for vindkraft” som er under utarbeidelse i regi av NVE, må respektere naturmangfoldlovens § 8 om samisk og annen tradisjonskunnskap, og bygge på tilgjengelig tradisjonskunnskap om rein og vindindustri.

Det hevdes at Finnmark er Norges beste fylke for vindkraftutbygging, og vi frykter et sterkt press for mer utbygging. Finnmark er også landets største reindriftsfylke, og de nye vindindustriområdene er planlagt i reinbeiteområder. Det er nå minst sju nye vindkraftverk under planlegging i Finnmark. Det største av disse, i fjellområdet Lebesby/Tana, vil bli 10-15 ganger større enn de som er etablert til nå, og dette vil i sin helhet ligge i reinbeiteområde.

Bortimot halvparten av vindkraftanlegga i Norge er bygget ut eller planlagt i områder som er beiteland eller trekkområder for tamrein eller villrein. Utbyggerne hevder at vindkrafta ikke er til skade for reinen. For eksempel skriver Statkraft i sin utredning om Nordkyn vindindustriområde: "Studiene som har blitt gjennomført til nå har imidlertid støttet en hypotese om at vindparker har liten eller ingen effekt på reinsdyr." Slike konklusjoner står i motstrid til reindriftssamenes erfaring i områder med vindkraft. På årsmøtet i lokallaget Ávjovárri i Naturvernforbundet presenterte Peer Gaup nylig tradisjonskunnskap som han hadde innhentet fra en rekke reinbeitedistrikter. Konklusjonen fra reindriftssamene var entydig: Rein trekker unna områder med vindindustri.

Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget for beslutninger som berører naturmangfoldet innbefatter også tradisjonskunnskap, og gir dermed rettslig tyngde til reineieres rapporterte erfaringer om skadevirkningene av vindkraftutbygging. Denne kunnskapen viser tydelig at reindrift og vindkraft ikke kan sameksistere. Naturvernforbundet i Finnmark går inn for at det arbeides for et generelt forbud mot vindkraftutbygging i alle leveområder for rein.

Naturvernforbundet i Finnmark

Nyheter

Norsk vindkrafteksport til Russland?

05.10.2005:

Innlegg av Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, ogYngvild Lorentzen, koordinator for Russlands-arbeidet i Norges Naturvernforbund Varanger Kraft og Naturvernforbundet er enig om en ting: Vindkraft er bedre enn atomkraft. Likevel virker det som Varanger kraft vil importere atomkraft. Er det for å gi russerne vestlig valuta så de kan få råd til å bygge vindmøller?

Naturvernglede for vern av vassdrag i Finnmark

Naturvernglede for vern av vassdrag i Finnmark

15.06.2005:

Stortinget vil nå verne over 50 nye vassdrag. ? Det er spesielt gledelig at Skillefjordelva og Sør-Tverrfjordvassdraget kommer med i verneplanen, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finmark. Norges Naturvernforbund har i en årrekke kjempet for å verne verdifulle elver og fosser.

Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!

Glem ikke trusselen fra det foreldede atomkraftverket på Kola!

14.06.2005:

Vi har et av verdens eldste kjernekraftverk i drift på Kola i et tett befolket område og få mil fra norskegrensa. To av de fire reaktorene er passert mer enn 30 år, som var den opprinnelige levealderen de var konstruert for. I stedet for å stenge ned de overtidige reaktorene har EEA, det internasjonale atomenergibyrådet i Sveits, gitt dispensasjon for 25 års videre drift. Dette må norske myndigheter følge nøye opp i forhold til ivaretakelse av sikkerhet, kontrollrutiner og ikke minst uløste atomavfallsproblemer!Det sa Dag T. Elgvin i Naturvernforbund et i Finnmark da naturvernere fra hele landet møtte miljøvernminister Knut Arild Hareide på Norges Naturvernforbunds landsmøte som ble avviklet denne helga i Porsgrunn.

Varanger Kraft hører ikke - men fortsetter i sitt eget spor

25.05.2004:

Selskapet ble pålagt å utrede alternativ til trasé for kraftlinje. Det er gjort, men Varanger Kraft står steilt på sitt første forslag, som nær sagt alle instanser har vendt tommelen med for. Styremedlem Gunnar Reinholdtsen i Naturvernforbundet i Finnmark deltok på folkemøte og har skrevet referat.

Viser fra 37 til 40 av totalt 40 artikler