Du er her:

Rein på vinterbeite på Finnmarksvidda.

Rein på vinterbeite på Finnmarksvidda. (Foto: Svein Lund).

Ingen vindindustri i reinens leveområder!

Uttalelse fra Landsstyret i Naturvernforbundet 03.06.2018.

Landsstyret i Naturvernforbundet krever at reindriftsområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Det er allerede gitt konsesjon til nærmere 100 vindkraftanlegg over hele landet, og det planlegges i tillegg en rekke nye. NVE arbeider med en nasjonal ramme for vindkraftutbygging, og skal bl.a. komme fram til innhold i kategoriene harde og mjuke eksklusjoner. Naturvernforbundet krever at tamreinens leveområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Naturvernforbundet mener at ved all utbygging av fornybar energi må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Vindkraftverka vil føre til omfattende inngrep i natur uten tidligere inngrep, noe som vil medføre betydelig skade på plante- og dyreliv og ødelegge områdenes bruksverdi i forhold til friluftsliv og utmarkshøsting.

Omtrent halvparten av vindkraftanlegga som er bygget ut, er i reinens leveområder. Arbeidet som nå pågår med å fastsette aktuelle utbyggingsområder kan føre til enda større press på naturgrunnlaget, og kommer i tillegg til en lang rekke andre inngrep, arealtap og en stadig større trussel fra klimaendringer.

Utbyggerne hevder at vindkrafta ikke er til skade for reinen, noe som er sterkt omstridt. Statkraft skriver i sin utredning om Nordkyn vindpark: "Studiene som har blitt gjennomført til nå har imidlertid støttet en hypotese om at vindparker har liten eller ingen effekt på reinsdyr." Denne påstanden er stikk i strid med erfaringene til reineiere i områder med vindkraft. Naturmangfoldsloven sier at erfaringskunnskap skal vektlegges. I 2017 kom en rapport i forbindelse med vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag. Her er oppsummert erfaringer med vindkraftverk som allerede er bygd ut i reinbeitedistrikt: "Intervjuer av reineiere fra 7 distrikt i Norge der det har vært foretatt utbygging av i alt 8 vindkraftverk viser også til konsistent store tap av beiteområder, såvel som trekk- og flyttlei der relevant, i minst syv til åtte tilfeller,..." Flere planlagte vindkraftverk har blitt avslått av hensyn til reindrift og villrein. Likevel fortsetter planlegginga for fullt og skaper stor usikkerhet for framtida.
Reindrift er både ei viktig næring og leverandør av kjøtt, skinn og andre produkter, og en bærebjelke for samisk kultur og språk. Reindrift er avhengig av større sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep, områder som også er viktig for naturmangfoldet. Den norske staten er etter norsk lov og internasjonale konvensjoner forplikta til å sørge for bevaring av naturgrunnlaget for samisk kultur. Dette kommer bl.a. fram av Grunnlovens § 108, naturmangfoldloven og konvensjoner som ILO nr. 169 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Landsstyret i Naturvernforbundet krever derfor at reindriftsområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Nyheter

Norsk vindkrafteksport til Russland?

05.10.2005:

Innlegg av Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, ogYngvild Lorentzen, koordinator for Russlands-arbeidet i Norges Naturvernforbund Varanger Kraft og Naturvernforbundet er enig om en ting: Vindkraft er bedre enn atomkraft. Likevel virker det som Varanger kraft vil importere atomkraft. Er det for å gi russerne vestlig valuta så de kan få råd til å bygge vindmøller?

Naturvernglede for vern av vassdrag i Finnmark

Naturvernglede for vern av vassdrag i Finnmark

15.06.2005:

Stortinget vil nå verne over 50 nye vassdrag. ? Det er spesielt gledelig at Skillefjordelva og Sør-Tverrfjordvassdraget kommer med i verneplanen, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finmark. Norges Naturvernforbund har i en årrekke kjempet for å verne verdifulle elver og fosser.

Viser fra 37 til 40 av totalt 42 artikler