Du er her:

Rein på vinterbeite på Finnmarksvidda.

Rein på vinterbeite på Finnmarksvidda. (Foto: Svein Lund).

Ingen vindindustri i reinens leveområder!

Uttalelse fra Landsstyret i Naturvernforbundet 03.06.2018.

Landsstyret i Naturvernforbundet krever at reindriftsområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Det er allerede gitt konsesjon til nærmere 100 vindkraftanlegg over hele landet, og det planlegges i tillegg en rekke nye. NVE arbeider med en nasjonal ramme for vindkraftutbygging, og skal bl.a. komme fram til innhold i kategoriene harde og mjuke eksklusjoner. Naturvernforbundet krever at tamreinens leveområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Naturvernforbundet mener at ved all utbygging av fornybar energi må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Vindkraftverka vil føre til omfattende inngrep i natur uten tidligere inngrep, noe som vil medføre betydelig skade på plante- og dyreliv og ødelegge områdenes bruksverdi i forhold til friluftsliv og utmarkshøsting.

Omtrent halvparten av vindkraftanlegga som er bygget ut, er i reinens leveområder. Arbeidet som nå pågår med å fastsette aktuelle utbyggingsområder kan føre til enda større press på naturgrunnlaget, og kommer i tillegg til en lang rekke andre inngrep, arealtap og en stadig større trussel fra klimaendringer.

Utbyggerne hevder at vindkrafta ikke er til skade for reinen, noe som er sterkt omstridt. Statkraft skriver i sin utredning om Nordkyn vindpark: "Studiene som har blitt gjennomført til nå har imidlertid støttet en hypotese om at vindparker har liten eller ingen effekt på reinsdyr." Denne påstanden er stikk i strid med erfaringene til reineiere i områder med vindkraft. Naturmangfoldsloven sier at erfaringskunnskap skal vektlegges. I 2017 kom en rapport i forbindelse med vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag. Her er oppsummert erfaringer med vindkraftverk som allerede er bygd ut i reinbeitedistrikt: "Intervjuer av reineiere fra 7 distrikt i Norge der det har vært foretatt utbygging av i alt 8 vindkraftverk viser også til konsistent store tap av beiteområder, såvel som trekk- og flyttlei der relevant, i minst syv til åtte tilfeller,..." Flere planlagte vindkraftverk har blitt avslått av hensyn til reindrift og villrein. Likevel fortsetter planlegginga for fullt og skaper stor usikkerhet for framtida.
Reindrift er både ei viktig næring og leverandør av kjøtt, skinn og andre produkter, og en bærebjelke for samisk kultur og språk. Reindrift er avhengig av større sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep, områder som også er viktig for naturmangfoldet. Den norske staten er etter norsk lov og internasjonale konvensjoner forplikta til å sørge for bevaring av naturgrunnlaget for samisk kultur. Dette kommer bl.a. fram av Grunnlovens § 108, naturmangfoldloven og konvensjoner som ILO nr. 169 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Landsstyret i Naturvernforbundet krever derfor at reindriftsområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.06.2018

Nyheter

Abcd
Rapport fra Naturvernforbundet i Ávjovárri og Motvind Nord publisert 18.06.2020

Vindkraft eller reindrift?

Kan vindkraft og reindrift forenes? Dette spørsmålet forsøker Naturvernforbundet i Ávjovárri å svare på i en rapport som nå er gitt ut i samarbeid med Motvind Nord.

Oyfjell-gos2

Konsekvensene på bordet

I Finnmark Dagblad 29.05.2020 forteller Kjetil Hansen i Porsanger Ap at partiet ønsker konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Begrunnelsen er som følger: "Vi trenger viten om hvem de er og hva planene deres vil medføre".

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Viser fra 5 til 8 av totalt 53 artikler