Du er her:

Norsk vindkrafteksport til Russland?

Innlegg av Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, ogYngvild Lorentzen, koordinator for Russlands-arbeidet i Norges Naturvernforbund Varanger Kraft og Naturvernforbundet er enig om en ting: Vindkraft er bedre enn atomkraft. Likevel virker det som Varanger kraft vil importere atomkraft. Er det for å gi russerne vestlig valuta så de kan få råd til å bygge vindmøller?
Naturvernforbundet tror ikke at russerne vil kjøpe norsk vindkraft. Vi vil heller støtte russerne i å bygge ut vindkraft på kysten av Kolahalvøya. Direktør Tor Arne Pedersen i Varanger Kraft avsporer debatten når han sier at vi lever i en tegneserieverden (FD 27. september og Finnmarken 30. september).

Energisituasjonen
I dag er det et stort kraftoverskudd på russisk side. En av reaktorene ligger stand by. En ny høyspentlinje fra Finnmark til Russland vil gi atomkraftverkene på Kola mulighet til å utnytte ubrukte kapasitet og eksportere til vest. Økonomisk er det ingen ting som kan konkurrere med forlenget drift og økt kapasitetsutnyttelse på de eksisterende, nedbetale reaktorene. Selv Pedersens vindkraftdrømmer vil komme til kort mot markedets tyngdelov.

Vi er ikke mot kraftutveksling med Russland, men for at dette ikke skal bli en ensidig import av atomkraft, må det etableres ordninger som fremmer utvikling av fornybar energi. Dette er vanskelig, men ikke umulig. Vi utfordrer Pedersen på dette.

Politikk
Før noen investorer er interessert i å bygge ut vindkraft, må det komme en politisk beslutning om nedlegging av de eldste reaktorene. Problemet er bare at den politiske elite fortsatt ønsker å satse på atomkraft. Den teknologiske ekspertise ønsker det selvsagt også; det er jo atomkraft som er faget deres. Foruten at tusenvis av arbeidsplasser er innrettet mot atomkraften.

Om det likevel skulle komme en politisk vedtak om nedleggelse av atomkraftverkene, vil likevel dyr kraft fra nye norske vindmøller ha liten sjanse på det russiske kraftmarkedet. Kola har rikelig med energiressurser selv. Vindressursene er bra og kraftsystemet bedre tilrettelagt for å utnytte vindkraft enn det som er tilfelle i Finnmark. Også mindre gode miljøalternativer finnes, som gjenværende vannkraftsressurser og gass fra Barentshavet. Norsk vind vil komme langt ned på prioriteringslista.

Alternativet
Norges Naturvernforbund jobber sammen med russiske kolleger for at de eldste atomreaktorene skal legges ned så snart som mulig. Sammen har vi satt opp en vindmølle i Murmansk for å vise at det er mulig å fase inn vindkraft som et godt alternativ til atomkraften. De relativt svake miljøgruppene er de eneste i Russland som i dag engasjerer seg for en planlagt og godt forberedt stenging av de eldste atomreaktorene (se www.decomatom.ru).

Tor Arne Pedersen i Varanger Kraft bommer stygt når han forsøker å påberope seg støtte fra Naturvernforbundet sentralt for sitt syn om at det vil være mulig å selge norsk vindkraft til Kola. Han påstår også at det er konflikt mellom fylkeslaget og Norges Naturvernforbund sentralt om denne saken. Norges Naturvernforbund har et klart og enhetlig syn på vindkraft i Russland, et syn som også fremmes av vår fylkesleder i Finnmark.

Nyheter

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Vindgarte
Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 22.02.2020

Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi "utslippsfri kraft". Nussir skal utvinne kobber for "det grønne skiftet". Elkem Tana skal utvide fordi "fornybarindustrien" trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli "Europas grønne batteri".

Vindkraft

Gullgruve ved Rásttigáisá?

Under overskrifta «Mener det blir en gullgruve for Finnmark» har iFinnmark 30.12.2019 et kjempeoppslag om vindkraftanlegget som Grenselandet AS planlegger å bygge på Laksefjordvidda ved Rásttigáisá.

Viser fra 1 til 4 av totalt 46 artikler