Du er her:

  • Finnmark
  • Kraft
  • Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?
Vindkaftanlegget på Gartefjellet ved Kjøllefjord har ødelagt mye for reindrifta der, men de anlegga som nå er under planlegging vil gjøre mye mer skade. (Foto: Daniel A. Øien)

Vindkaftanlegget på Gartefjellet ved Kjøllefjord har ødelagt mye for reindrifta der, men de anlegga som nå er under planlegging vil gjøre mye mer skade. (Foto: Daniel A. Øien).

Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 22.02.2020

Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi "utslippsfri kraft". Nussir skal utvinne kobber for "det grønne skiftet". Elkem Tana skal utvide fordi "fornybarindustrien" trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli "Europas grønne batteri".

Et av selskapa som satser stort i Finnmark er det finske oljeselskapet St1, som vil bygge ut Norges nest største inngrepsfrie område med bortimot 300 vindturbiner. Vi må ofre noe for klimaet, sier St1 Norges direktør for fornybar energi. Slik får vi krav om å ofre oss fra direktører og investorer i trygg avstand fra inngrepa, som sjøl ikke ofrer noe men tvert imot tjener gode penger på "klimatiltaka". Det er ingen som frivillig ofrer noe. Men det er noe og noen som blir ofra. Det er det vi fortsatt har igjen av inngrepsfri natur. Det er livsområdene til fugl, pattedyr, insekter og planter, det er områder for utmarkshøsting, utmarksbeite og friluftsliv.

I store deler av Norge blir reindrifta ofra for vindkrafta. De vindkraftanlegga som allerede er bygd i reinbeitedistrikter har ført til store vansker for drifta, og med de utbygginger som er i gang og planlagt vil mange reinreindriftssamer måtte gi opp. Et reinbeitedistrikt kan samtidig bli utsatt for vindkraft- og gruveutbygging, uten at den samla effekten blir vurdert. Det betyr et stort tap for både miljøvennlig kjøttproduksjon og for samisk kultur og språk. Det vil fjerne trygge arbeidsplasser og gi sosiale problemer og tapte inntekter til kommunene i innlandet. Det hevdes at vindkraft gir arbeidsplasser, men snakkes ikke om arbeidsplassene som går tapt.
Dersom målet er å skaffe tilstrekkelig kraft til Norge, er videre vindkraftutbygging unødvendig. Det vil være tilstrekkelig med energisparing og opprustning av vannkraftanlegg. Norge kan uansett ikke oppfylle verdens energibehov sjøl om vi skulle plassere vindindustrianlegg tett i tett over hele landet.
Verken vindkraft eller gruver er miljø- eller klimatiltak. De gir derimot store miljøskader både gjennom de direkte inngrepa, gjennom utvinning av de mineralene de forbruker og gjennom de store avfallsmengdene de produserer. Det dreier seg ikke om miljø og klima, men om at norske og internasjonale investorer har funnet en ny kilde til profitt. Det skal vi ikke ofre verken natur eller kultur for.


Svein Lund
leder

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.02.2020

Nyheter

Abcd
Rapport fra Naturvernforbundet i Ávjovárri og Motvind Nord publisert 18.06.2020

Vindkraft eller reindrift?

Kan vindkraft og reindrift forenes? Dette spørsmålet forsøker Naturvernforbundet i Ávjovárri å svare på i en rapport som nå er gitt ut i samarbeid med Motvind Nord.

Oyfjell-gos2

Konsekvensene på bordet

I Finnmark Dagblad 29.05.2020 forteller Kjetil Hansen i Porsanger Ap at partiet ønsker konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Begrunnelsen er som følger: "Vi trenger viten om hvem de er og hva planene deres vil medføre".

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Viser fra 5 til 8 av totalt 53 artikler