Du er her:

  • Finnmark
  • Kraft
  • Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning
Vindkraft i reinbeite – Kvitfjell i Tromsø. (Foto: Gudmund Sundlisæter)

Vindkraft i reinbeite – Kvitfjell i Tromsø. (Foto: Gudmund Sundlisæter).

Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Dette er noen av konklusjonene i en undersøkelse om vindkraft og reindrift som Naturvernforbundet i Ávjovárri og Motvind Nord har under arbeid, og som skal publiseres før sommeren.

Vi har undersøkt erfaringene med vindkraft og vindkraftplaner hos ei rekke reinbeitedistrikter, og det viser seg at ofte har inngrepa langt større negative virkninger enn forutsatt når det er gitt konsesjon.

Vi har også undersøkt ulike organisasjoner og institusjoners holdninger til vindkraft i reindriftsområder. Ikke overraskende ønsker vindkraftbransjen med støttespillere fortsatt utbygging, sjøl der reindrifta protesterer. Flere av de spurte distanserer seg fra problemstillinga med å si at reindrifta ikke er deres bord. På den andre sida sier de fleste natur- og miljøorganisasjoner, samiske organisasjoner og noen politiske partier at vindkraft ikke bør bygges i reinbeiteområder.

Naturraseringene som nå pågår i vindkraftverkene Øyfjellet i Vefsn, Kvitfjell/Raudfjell i Tromsø og på Fosen, sammen med flere tilsvarende og større planer, vekker avsky og fortvilelse i det ganske land. Mistilliten overfor myndighetene som lar dette skje, vokser for hver dag, og det er forståelig at det brukes harde ord som “voldtekt av natur”, “grønn kolonisering”, “overgrep”, “rasisme”, “ny fornorsking”, “kulturmord”, “etnisk rensing”, mm.

Sjøl om vi ennå trenger et par uker til å få rapporten ferdig, går vi nå ut med noen foreløpige konklusjoner. Vi gjør det i håp om å kunne bidra til at alle som vil forsvare natur og miljø og grunnlaget for reindrift og samisk kultur, nå vil prioritere kampen mot raseringene og legge til side alt som kan hindre et samarbeid.

Med hilsen redaksjonen for rapporten

For nærmere informasjon kontakt:
Peer Gaup, peer.gaup@gmail.com, tel 95072722

Svein Lund, sveilund@online.no, tel 90727698

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.05.2020

Nyheter

Oyfjell-gos2

Konsekvensene på bordet

I Finnmark Dagblad 29.05.2020 forteller Kjetil Hansen i Porsanger Ap at partiet ønsker konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Begrunnelsen er som følger: "Vi trenger viten om hvem de er og hva planene deres vil medføre".

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Vindgarte
Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 22.02.2020

Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi "utslippsfri kraft". Nussir skal utvinne kobber for "det grønne skiftet". Elkem Tana skal utvide fordi "fornybarindustrien" trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli "Europas grønne batteri".

Viser fra 1 til 4 av totalt 47 artikler