Du er her:

Årsmelding 2009-2010

Årsmelding for Naturvernforbundet i Finnmark 15.04.2009 - 25.04.2010

Styret har bestått av:

Vera Eriksen, Karasjok (lederteam, leder),

Vigdis Siri, Nesseby, (lederteam, nestleder),

Gunnar Reinholdtsen, Kirkenes,( styremedlem)

Mardoeke Boekraad, Kautokeino,(styremedlem),

Dag Elgvin, Alta, (styremedlem),

Torbjørn Schei, Alta,( kasserer),

Bjørn Hansen, Alta (varamedlem).

Revisor: Gunnar Tangvik, Alta

Sentralstyrerepresentant:

Gunnar Reinholdtsen.

Landsstyret:

Vigdis Siri er fast medlem. Vera Eriksen er vara.

 

Finnmark Naturvernforbunds overordna strategi for perioden 2009- 2010: -

 • Ta tak i regionale utfordringer for miljø og natur i Finnmark i et urbefolknings og flerkulturelt perspektiv.

 • Holde et våkent øye med trusler mot natur og livsgrunnlag uavhengig av nasjonale grenser

 • Engasjere medlemmene, befolkningen og ungdommen spesielt.

Saksfelt:

1. Marine utfordringer.

2. Motivasjon for en bærekraftig utvikling.

3. Motorferdsel.

4. Nordområdesatsning.

5. Russlandssamarbeid.

6. Økoturisme.

7. Bærekraftig arealforvaltning.

8. Energisaker.

9. Gruvedrift

10. Samiske rettigheter,naturbruk og natursyn

11. Olje

12. Rovdyrsforvaltning

13.Seminar om reindrift

 

Styremøter:

På grunn av store avstander mellom styremedlemmene og liten økonomi har det ikke vært holdt fysisk styremøte i valgperioden.

Hele fylkesstyret har hatt ett telefonmøte den 25.06.09. Forøvrig har det vært nærmest daglig e-postkontakt mellom ledelsen og styremedlemmene og ellers telefonkontakt når det har vært nødvendig.

Oversettelse fra samisk til norsk, av reportasjer og innlegg i avisa Ávvir: Johan Daniel Hætta har oversatt noen. Svein Lund oversatte ett. Styret har undersøkt mulighetene for å skaffe ekstern finansiering for slikt arbeid.

Alliansebygging

Det nye styret så det som nødvendig å finne en ny rolle for fylkeslaget og skape nødvendige allianser i naturvern-arbeidet.

Gjennom flere år hadde fylkeslaget klaget inn hundrevis av kommunale vedtak om kjøre-dispensasjoner til fylkesmannen.

Denne aktiviteten var i seg selv veldig bra, og førte til at det ble satt nasjonalt fokus på det enorme omfanget skuter-og barmarkskjøring har fått i Finnmark gjennom den løsslupne dispensasjonspraksisen. Det ble da også klart for regjeringen at det var nødvendig å skjerpe inn motorferdselloven. Vi går ut fra at Naturvernforbundets innsats var en direkte årsak til at et lovutvalg ble nedsatt.

Likevel førte dette fokuset til at fylkeslaget fikk en svært omdiskutert rolle i Finnmark. For mange ble Naturvernforbundet og naturvernsarbeid en rød klut. De fleste dispensasjonene som ble klaget inn, stammet fra samiske kommuner. Etnisitet ble etter hvert et tema i debatten. Dette skapte en opphetet mediedebatt og mange negative reaksjoner.

Det nye fylkesstyret ønsket å redusere konfliktene som hadde oppstått i motorferdselsdebatten, og ønsket å skape en arena for dialog i alle saker som angår natur- og miljøsaker i Finnmark. Derfor ble motorferdselssaken dempet ned, og fokus ble satt på andre miljøsaker, som kunne virke mer samlende.

 

Spesielle forhold i Finnmark

Fylkesstyret har derfor lagt til rette for dialog med sentrale aktører i det samiske samfunnet, som Sametinget, Samerådet og reindrifta gjennom deres hovedorganisasjon NRL.

For fylkeslaget har det vært viktig å få ledelsen i Norges Naturvernforbund involvert i finnmarkssakene, og også skape forståelse for det spesielle med vårt fylke.

Ikke bare har Finnmark en stor samisk befolkning, med urfolksrettigheter. Vi må også forholde oss til Finnmarksloven, og et politisk styrt selskap som forvalter nesten hele grunnen her, Finnmarkseiendommen/Fefo.

 

Fordi folk i vårt fylke er så tett knyttet til bruk av naturen, blir samtlige miljø-og naturvernssaker lett til hete poteter.

Dette betyr at vi jobber i en spesiell atmosfære. For å skape allianser i dette landskapet, er det viktig å komme i dialog både med næringer og offentlig forvaltning.

Fylkesstyrets justerte strategi har vært å ta tak i regionale utfordringer for natur-og miljø i Finnmark i et urbefolknings-og flerkulturelt perspektiv.

 

Forum for natur- og friluftsliv, FNF Finnmark

NNV F er tilsluttet samarbeidsnettverket FNF for natur- og friluftsorganisasjoner påfylkesplan. Gunnar Reinholdtsen er vår representant i arbeidsutvalget.

 

Aktiviteter:

Sametinget: Lederteamet i Finnmark, Vera Eriksen og Vigdis Siri, samt Kjell Derås, leder for Fjellrevutvalget samt NNV-leder Lars Haltbrekken har hatt to møter med politikere og administrasjonen i Sametinget. Ett i mars 2009, og i april 2010. På det siste møtet deltok også nordområde-ansvarlig i NNV, Ingeborg Gjærum. Den politiske ledelse på Sametinget var representert av rådsmedlem Vibeke Larsen

Pådet første møtet med Sametinget diskuterte vi blant annet klimaavtalen i København og urfolks rettigheter. Vi diskuterte også hvordan vi sammen kunne få økt fokus på klimaendringenes konsekvenser for samene. Dette ble senere fulgt opp under klimatoppmøtet i København, hvor Norges Naturvernforbund og delegatene fra Sametinget hadde samtaler og felles front.

Møte med Sametinget mandag 12.04.2010

Møtetema: Energiutvikling, Nasjonalparker, motorferdsel, rovvilt, forvaltning av arktisk inkl. klima og forvaltingsplanen for Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringen og NNV sin nordområdesatsning. Konklusjonen fra møtet er at kontakten fortsetter fra sak til sak.

 

NRL/Norske reindriftsamers landsforbund: Lederteamet har også hatt sitt første  kontaktmøte med NRL den 23.4.2010. Fra NRL: leder Nils Henrik Sara. Fra NNV: Ingeborg Gjærum, Vigdis Siri og Kjell M. Derås. Møtetema: Arealinngrep med fokus på vindkraft og tilhørende infrastruktur; rovdyr.

Ellers har lederen, Vera Eriksen vært/deltatt på følgende:

 • 21.-23.08.2009: Landsmøte i NNV i Bergen. Leder anmodet NNV til å gå bort fra begrepet «urørt natur», påpekte om at flere av «finnmarkssakene» egentlig er nasjonale saker som landsstyret bør involvere seg mer i, samt at NNV tydeligere bør ta initiativ til å innlede til mer formelle dialogsamtaler/-møter med den «samiske verden», her representert ved bl.a. Sametinget, NRL, Samerådet etc.

 • 10.02.2010: Årsmøtet i Kautokeino lokallag av NNV. Informerte om fylkesstyrets arbeid, spesielt lederteamets fokus, arbeidsdeling og planer fremover.

 • Overvært Sametingets plenum 26.2.2010 under sak 14/10: «Utkast til drøftingsnotat om energipolitikk og tradisjonelle næringer». Denne saken ble det forøvrig vist til under møtet med Sametinget 13.4.2010. For de som ønsker: den er å finne på Sametingets nettside www.sametinget.no.

 

Finnmarkskommisjonen: Gjennom samarbeidet i FNF bidrar naturvernforbundet i oppfølging av Finnmarkskommisjonens arbeid og har satt søkelys på fellesskapets verdier og allmennhetens rettigheter, og ivaretakelse av en helhetlig forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark.

Dialogmøte: 17.02.2010 deltok Vigdis Siri på informasjon- og dialogmøte med fylkesordføreren initiert av FNF Bakgrunnen for møtet var Forvaltningsreformen som trådte i kraft 01.01.10 hvor fylket har overtatt en del saksområder fra Fylkesmannen, og vi ønsket å formidle hva vi forventet av dem og hvilke saker vi som natur- og friluftsorganisasjoner er opptatt av.

Nasjonalparkens venner: Fylkeslaget ved nestleder har vært på møte med og hatt e-post og telefonkontakt med en nyopprettet interessegruppe, som blant annet jobber for at nasjonalparken på Varangerhalvøya skal ha bærekraftige stammer av rovdyr og rovfugl.

Motorferdsel

Bjørn Hansen og Dag Elgvin har sittet i motorferdselutvalget denne perioden.

Utvalget hatt følgende aktivitet:

-Konferanse om stillhetens kår, arrangert av Direktoratet for Naturforvaltning, 22. april 2009. Dag representerte oss og holdt et innlegg om stillhet og støy i Finnmark knyttet til motorferdsel.NRK sendte et intervjuet med Dag i serien ”Naturens verden” den påfølgende søndag. Innlegget ble lagt ut på DNs nettsider.

- Lakselvmøte: 20.01.10:Bjørn Hansen og Vera Eriksen deltok med innlegg på oppstartsmøte for revisjon av forskrift for barmarkskjøring i Finnmark.

Lyngen kommune har gitt disp til en tur-operatør som skulle arrangere turer. Vi ble spurt om vi kunne gjøre noe. De henviser til brev fra MD 10. mars 2004 til alle fylkesmennene, som sier at det bør kunne gis disp hvis det er et arrangement av ”kortvarig karakter med oppvisning/ konkurranse for et begrenset antall deltakere som primært innhold, og dermed ikke fremstår som ledd i et tur-opplegg”. Skjervøy kommune gav disp til samme firma, for landing på fem topper for å lage reklame-film for Kästle Ski. Vi gjorde ingenting med det. Dette er et felt som vi tror kommer til å vokse, og som vi bør følge med på.

 1. Loppa kommune: Et firma søkte disp for å fly ansatte ut til øya Silda. Vi påpekte at en evt tillatelse ville være i strid med forskr § 6 som ikke tillater ”turkjøring”. Vi støttet reindriften som ikke ønsker helikoptertrafikk ut til Silda. Kommunen avslo søknaden, med henvisning til vårt hoved-argument og hensynet til reindriften.

 2. Porsanger kommune: ”Generell disp” for funksjonshemmede: Kommunen innvilget sånne disp’er i 2009 også, i februar (5-års disp’er), etter av fylkesmannen inndro tilsvarende dispensasjoner i 2007. Vi påklaget to vedtak. Kommunen tok ikke klagen tilfølge, men innvilget i mars åtte nye generelle dispensasjoner. Disse ble også påklaget. Fylkesmannen behandlet dem dessverre først i juni måned. Noen av dem ble inndratt, andre ble sendt tilbake til kommunen for ny behandling.  De som hadde fått disp, fikk dermed kjøre hele sesongen.

Vi sendte ut pressemeldingen ”Seier for friluftslivet”. Avisa Ságat svarte med leder-artikkel ”Smertelig tap for friluftslivet” 16. juli 2009. Vi vurderte å svare, men gjorde det ikke.

Vi fikk vite at Porsanger kommune innvilget 5-års disp’er i 2008 også. Vi bad fylkesmannen om å behandle disse også. Fylkesmannen ville ikke det, men svarte at han heller ville følge med i hva kommunen gjorde vinteren 2010.

I januar 2010 fikk vi vite at fylkesmannen ikke hadde gjort noe. Porsanger kommune derimot hadde gjort noe. De hadde innvilget samme type dispensasjoner (18. jan). Fire enkelt-vedtak pluss et generelt vedtak. Vi har påklaget disse.

Kommunen hadde planlagt møte i disp-utvalget 18, febr., men dette ble ikke avholdt. Neste møte var 24. mars – rett før påsken. Da vi ikke fikk tilsendt protokollen på en snau uke, skjønte vi at normal klage-behandling ikke kunne bli gjort før sesongen var over. Vi krevde derfor ”oppsettende virkning”. Da fikk vi beskjed om at disp-utvalget ikke hadde behandlet klagene våre på det møtet, men planla å gjøre det ”på våren/ forsommeren”. Dette virker som bevisst trenering fra kommunens side. Situasjonen bør være helt utilfredsstillende sett fra fylkesmannen også.

 1. Kautokeino kommune gav oss ikke innsyn, = brudd på offentlighetsloven. Klage til Siv-omb (29. okt -08). Siv-omb kom 26. okt. med en skarp uttalelse, med kritikk både av at kommunen ikke hadde gitt oss de dokumenter vi hadde bedt om, og over at kommunen ikke hadde svar på Sivilombudsmannens henvendelser (det ble 8 purringer). Bred pressedekning i FD og NRK-Finnmark, litt i Altaposten. Ávvir skrev ingenting. Kommunen beklaget og lovet mer åpenhet. Ságat skrev en sarkastisk artikkel om dáza og Kautokeino. Vi har takket siv-omb for arbeidet.

 2. Vi har jevnlig gjennom året orientert FRIFO, DNT, Støyforeningen og NNV sentralt om situasjonen i Finnmark.

 3. Anmeldelsen av Tana og Nesseby kommuner (des -06): Politiet i Øst-Finnmark henla sakene (okt-08), vi påklaget henleggelsene, og Statsadvokaten omgjorde dem (nov -08). Vi har flere ganger vært i kontakt med statsadvokaten, som i januar opplyste at politiet har iverksatt etterforskning. Vi ble bedt om å kontakte politiet i Øst-Finnmark direkte hvis vi hadde flere spørsmål. Det gjorde vi, og fikk opplyst at de regnet med å ha sakene ferdig i mars.

 4. Båt-motorsport: Dag ble kontaktet uformelt av Norwegian Grand Prix (Arendal). NGP jobber med å dokumentere CO2-avtrykket, og vil kjøpe kvoter for å bli CO2-fri. Vi ble spurt om NNV er interessert i å samarbeide om dette. Vi forhørte oss med NNV sentralt, som foreslo at vi kontaktet NU om saken. Dag gjorde det under landsmøtet i august.

 5. Barmarks-kjøring: Ikke hatt kapasitet til å følge opp kommunenes disp-praksis.

 6. Stortingsvalget: FD hadde intervjuet alle kandidatene før valget, og ett spørsmål gikk på motorferdsel. Vi laget en oversikt over svarene. Vi hadde ikke kapasitet til å gjøre noe før valget.

 7. Kautokeino:

  1. Lokallags-lederen har kritisert Dag for å ensidig å ha kjørt ”konfrontasjons-linja”. Vi har sendt ”dialog-brevene” fra 2002 og 2003 til lokallaget og har forklart dem at vi prøvde med dialog først, men fikk ikke noe svar. (3. nov).

  2. Fylkesstyret ønsker å være oppdatert på hva slags disp’er kommunen gir. Vi har bedt lokallaget om å sende oss ut utvalg av disp’er.

 

Rovvilt: NNV er representert i styringsgruppa for prosjektet ”Å leve i naturen”. Prosjektet er en samhandlingsprosjekt med næring, samfunnsinstitusjoner og fylkesmennene i Troms og Finnmark. Prosjektet er 3 årig og har som mål å redusere konfliktene mellom næringsutøvelse og tap til rovvilt. Prosjektet er en videreføring av et lokalt prosjekt i Nordreisa. Dette er det største samarbeid og utviklingsprosjektet i landet. Naturvernforbundet er representert ved rovviltkontakt Magne Klingsheim

Arealbruk: Vigdis Siri fra lederteamet holdt et innlegg om reinen som beitedyr på et høringsmøte om jordvern i Alta i desember 2009. At NVFs nestleder snakket om reinen som økologisk tilpasset Finnmarksnaturen, ble tolket som et angrep på den stadig økende sauenæringa.

 

Klima: 1-3.sept i 2009 arrangerte Miljøverndepartementet en konferanse om

” klimaforandringer i Barents Regionen ” i Vadsø. Konferansen hadde deltakere fra Norge, Sverige, Finland, Samisk Råd, Russland og Storbritania. Fra NVF deltok Vigdis Siri.

Klima-foredrag: I forbindelse med Finnmarksløpet og Vinterfestivalen i Tana mars 2010, var styret i nvf lokal arrangør av et foredrag om klima-endinger i Norden. Journalist Tom Juslin sto for et multimedia-foredrag med egne bilder fra Island, Norge og Sverige.

Fagseminar om klimatilpassning i nord med spesielt fokus på urfolk. Tirsdag 13.04.2010 i Kárásjohka/Karasjok – fagseminar om klimatilpassning i nord med spesielt fokus på urfolk.

Deltakere fra NNV: Vigdis Siri og Kjell M. Derås. Ingeborg Gjærum deltok som utvalgs-medlem.

Temaene var: Samiske utmarksnæringer, sjøsamisk fiske, landbruk i nord, reindriftens villkår i et varmere klima, laks i nord og Sametingets rolle i et framtidig klimaforvaltningsregime.

 Våre kommentarer til fagseminaret: Alle temaene var aktuelle i forhold til NNV sin nord-områdesatsning. Foredrag som spesielt inspirerte til oppfølging var Svein Mathisen sitt foredrag bygd på resultatene fra Eallátprosjektet. Gledelig for vår del var Sametingsråd Vibeke Larsen sin offensive presentasjon av samarbeidet med Naturvernforbundet

 

Naturmangfold: Fylkesmannens miljøvernavdeling arrangerte et todagers kurs om den nye Naturmangfoldsloven i Vadsø. Et svært nyttig kurs. Vigdis Siri deltok

 

Russlands-arbeid

Barentssekretariatet har godkjent rapport og regnskap for økoturisme-seminaret i Kirovsk i august 2008.

Myse-brunost-prosjektet: Det er nye eiere på meieriet i Apatity, og de ønsker å få brukt mysen, istedenfor å slippe den ut i elva. Vi jobber med en prosjekt-søknad til Bar-sekr..

Økoturisme i Karelen: Naturvernorganisasjonen der ønsker et kurs i økoturisme knyttet til bruk av båter (Ladoga-sjøen). Oppfølging av 2008. Dag jobber med saken

 

Høringsuttalelser:

Lakseoppdrett: Fylkesstyret har skrevet en protest mot planene om et stort lakse-oppdrettsanlegg i Klubbvika i Nesseby kommune.

Ny kraftlinje: Naturvernforbundet i Finnmark har protestert mot nye høyspentmaster, og har krevd utredning av sjøkabel/bakkekabel til høyspentlinja som planlegges bygd mellom Balsfjord i Troms og Hammerfest. Høringsuttalelsen ble sendt.

Media: Naturbruk og naturvern er alltid aktuelle tema i vårt fylke.Lederteamet blir med jevne mellomrom kontaktet av journalister fra lokalmedia i fylket. Lederen var bl.a. portrettert både i Altaposten og avisa Ságat.

Både Ávvir og NRK-Sameradioen var tilstede på fylkesårsmøtet i mars 2009. Ávvir intervjuet lokallagslederen i Kautokeino om fylkesårsmøtet. Lokalradioen i Kautokeino hadde et lengre intervju med lokallagslederen i Kautokeino om fylkesårsmøtet.

Utklippsboka: Dag har limt inn utklipp frem til landsmøtet (august). Deretter har Vigdis overtatt,

FD brukte i januar et snescooter-bilde for å illustrere DNTs plan for en tursti gjennom fylket. Vi sendte en e-post til redaktøren og oppfordret ham til å bruke et friluftsliv-bilde neste gang.

 

Relevante aktiviteter i Naturvernforbundets Fjellrevutvalg:

Fjellrev i Finnmark: Vigdis Siri er nestleder i Norges Naturvernforbunds Fjellrevutvalg og er en av to representanter som forbundet har i referansegruppa for Universitetet i Tromsøs fjellrevprosjekt, Desember 2009 deltok hun på et møte i Tromsø desember 2009.

Hun har også sammen med leder i fjellrevutvalget, Kjell Derås hatt flere møter med ordføreren i Nesseby kommune og Varanger Samiske Museum der muligheten for å opprette et fjellrevsenter i kommunen har vært diskutert.

 

Skinn-kurs: I februar 2010 arrangerte fjellrevutvalget v/ Vigdis Siri et kurs i behandling av rødrevskinn, spesielt rettet mot lokale rødrev-jegere. Kurset ble en suksess, med ni deltakere inkludert instruktør (lokalet hadde ikke plass til flere ) Opplegget var et samarbeid mellom Finnmark Jeger-og Fiskeforbund og NNV’s Fjellrevutvalg. Det ble også ytret ønske om et oppfølgingskurs fra deltakerne.

 

Oversette fjellrev-bok: Vi jobber også med å få oversatt en fagbok for barn om fjellrev fra norsk til samisk. Intensjonen er å få boka ut i de samiske skolene.

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler