Du er her:

Årsmelding 2011-12

Styret har bestått av:
Leder:         Gunnar Reinholdtsen, Sør-Varanger
Nestleder:         Vigdis Siri, Nesseby,
Sekretær:         Svein Lund, Kautokeino
Styremedlem:     Ravdna Anti, Karasjok
Styremedlem:     Eva Mc Master, Vardø
Varamedlemmer:
1.             Oddvar Betten, Nesseby (kasserer)
2.             Vera Eriksen, Karasjok
3.            Yngve Johansen, Tana (Trukket seg i perioden)
4.             Anne Nesbakken, Kautokeino
Valgkomite:
            Oddvar Betten, Nesseby
            Fredbjørg Nicolayssen, Alta
            Thorbjørn Bjørkli, Nesseby
            Anne U. Dahl, Kautokeino
Revisor:         Jan Wengen
Utvalg:
Det er ikke gjort endringer i forhold til de valg som ble gjort forrige periode:
Rovdyrutvalget: Magne Klingsheim, Eva McMaster, Gunnar Reinholdtsen
Økoturisme: Vera Eriksen og Vigdis Siri
Landsstyremedlem
Vigdis Siri med vara Svein Lund.
Representanter på Landsmøtet 2011
De to valgte landsmøterepresentantene var ikke til stede. For øvrig møtte Vera Eriksen som landsstyrerepresentant. For lokallagene møtte Per Gutu for Sør-Varanger og Anne Nesbakken for Kautokeino. Gunnar Reinholdtsen deltok for Sentralstyret.
Saker fremmet for Landsmøtet
Demokratisk ubalanse (mellom utbyggere/industri og naturvernere)
Rovdyr og etiske virkemidler
Finansiering av tolking/oversetting mellom samisk og norsk.

Verv utenom fylkesstyret
Sentralstyret (valgt av landsmøtet):
Gunnar Reinholdtsen sitter som 1. varamann til NNVs Sentralstyre (og Landsstyret)
Forum for natur- og friluftsliv (FNF) i Finnmark
I samarbeidsnettverket Forum for natur- og friluftsliv har Gunnar Reinholdtsen representert fylkeslaget (siden opprettelsen for 10 år siden).
Naturvernforbundets Fjellrevutvalg:
Vigdis Siri er nestleder i utvalget og sitter i referansegruppa for Universitetet i Tromsøs prosjekt: ”Fjellrev i Finnmark.”
”Å leve i naturen” og Rovviltutvalget region 8:
Naturvernforbundet er representert i styringsgruppa for prosjektet ”Å leve i naturen” med Magne Klingsheim, som også sitter i referansegruppen for Rovviltutvalget i region 8.

Fylkeslagets arbeid
Fylkeslagets overordna strategi for perioden 2011 - 2012:

Styret har hatt en politisk diskusjon på hvordan fylkeslagets arbeid skulle styres ut fra de vedtak som ble gjort på årsmøtet. Dette munnet til slutt ut i en overordnet årsplan. Arbeidet er prioritert ut fra årsplanen, men aktiviteten er også drevet av utfordringer som har dukket opp etter hvert.
a) Nordområdesatsingen
Fylkeslagene i Nord-Norge fikk gjennomslag på landsmøtet for sitt ønske om å sette utbyggingspresset i nord på dagsordenen og det ble vedtatt en nordområdesatsing og ansettelse av en nordområdekoordinator. Arbeidet med å realisere dette har ikke hatt det tempo mange har håpet på, men et arbeidsutvalg er nå i gang. Det skal lages et politisk grunnlag, et arbeidsdokument og en finansieringsplan før utlysningen kan foretas.
b) Energi: Naturvernforbundet i Finnmark har uttrykt motstand mot planene om atomkraftverk på Nordkalotten.
c) Gruvedrift: Fylkeslaget har sendt høringsuttalelse om gruveplaner i Kvalsund, lokalagene har arbeidet med gruver i Kautokeino og Sør-Varanger.
d) Reindrift: Det er sendt høringsuttalelse mot omgjøring av midlertidige reingjerde til permanente gjerder uten konsesjonsbehandling. Styret sa derimot nei til å gå inn som part i rettssak om gjerdebygging i Tana.
e) Olje: Oljeutvinning var et sentralt tema på miljøkonferanse i Kirkenes i november 2011.
f) Havbruk: Vi var med å stoppe planene om oppdrettsanlegg i Nesseby.
g) Fiskeri: Vi har gjort lite, men håper prioritering av årets kystkampanje vil bøte på dette.
h) Motorferdsel: Det gamle motorferdselutvalget var gått ut, og det er nå opprettet et motorferdselsnettverk med 2 representanter fra Finnmark. Den gamle anmeldelse av Tana kommune ble henlagt. Henleggelsen ble anket, men ikke tatt til følge. Bjørn Hansen og Dag Elgvin ga på vegne av fylkesstyret en høringsuttalelse mot utvidelse av scooterløypenett i Alta kommune.
i) Arealforvaltning: Vi har arbeidet med et seminar om lokal forvaltning av Nasjonalparker, men dette er ikke gjennomført enda.  
j) Naturbruk og natursyn: Gunnar Reinholdtsen holdt foredrag ”Vern om ressursene i Finnmark” på samling for Norske Samers Riksforbund og ga uttrykk for ønske om samarbeid for vern av naturmangfoldet.
k) Rovdyr: Vi fremmet forslag om landsmøteuttalelse: Forvaltningen må selv følge de etiske retningslinjer de skal forvalte. Denne blei oversendt landsstyret, som seinere vedtok en uttalelse stort sett i tråd med forslaget fra Finnmark.

Organisatorisk satsing
Styret har jobbet med arbeidsfordeling mellom styremedlemmene. Vi har ikke hatt kapasitet til å dekke alle arbeidsområder med personlig tildelt ansvar, slik at det har manglet personlig dekning av enkelte store arbeidsområder.  
Det er gjennomført oppstartmøte for et nytt lokallag i Tana/Varanger, men vi er ikke kommet i gang med bygging av lokallag i vestfylket. Vi har i for liten grad greid å aktivisere medlemmer utenfor styret.

Styremøter
Det er gjennomført ni styremøter, alle på Skype/telefon. Det meste av styret møttes under miljøkonferansen i Sør-Varanger i november 2011.

Prosjekter på vegne av Naturvernforbundet
Russland: Dag Elgvin samarbeider med naturvernere i Karelen om kurs om økofilosofi.
Vandring i Varanger: Naturvernforbundet har utført et prosjektarbeid for Verdiskapingsprogrammet for Varangerhalvøya nasjonalpark. Vigdis Siri har arbeida med saka for fylkeslaget, og prosjektet er utført av Kjell Derås. Forprosjektet er nå avslutta. (Se nærmere forklaring under. Red.)


Media
NRK og aviser har vist interesse og vi har vært referert og intervjuet i aviser og radio, spesielt i forhold gruvesakene i Kvalsund og Kautokeino.
Fylkeslaget har lagt ut ganske mye informasjon på vår nettside, http://naturvernforbundet.no/finnmark. Denne sida har likevel ikke fullt ut dekka aktiviteten vår, fordi ikke alle som har sendt ut uttalelser eller holdt foredrag har sendt disse inn til vevmesteren. Det understrekes at alle fylkesstyremedlemmer og lokallag må ta ansvar for nettsida og sende inn informasjon og bilder.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAKSOPPLYSNING FRA FYLKESSTYRET
I ettertid ser vi at omtalen av prosjektet Vandring i Varanger i årsmeldinga er noe upresis og kan misforstås. Vi vil presisere at Naturvernforbundet i Finnmark er eiere av dette prosjektet. Vi har derimot fått økonomisk støtte av Verdiskapningsprosjektet. (som er eid av kommunene tilknyttet Varangerhalvøya nasjonalpark).
 

 

Nyheter

Viser fra 25 til 25 av totalt 25 artikler