Du er her:

Årsmelding 2013-14

Årsberetning for Naturvernforbundet i Finnmark 2013-2014

1 Styret har bestått av:
Leder:             Gunnar Reinholdtsen, Sør-Varanger (Til 2014)
Styremedlem:     Anne Greve, Sør-Varanger (Kasserer)
Styremedlem:     Lotte Ruge, Vadsø (Sekretær)
Styremedlem:     Vera Eriksen, Karasjok
Styremedlem:     Ravdna Anti, Karasjok (Til 2014)
Varamedlemmer:    1. Oddvar Betten, Nesseby (Til 2014)
2. Eva Mc Master, Vardø
3. Svein Lund (Guovdageaidnu)
Valgkomite:        Vera Eriksen, Karasjok (leder)
Vigdis Siri, Nesseby
Bjørn H. Hansen, Alta
Revisor:         Jan Wengen

2 Verv utenom fylkesstyret
Sentral- og landsstyretstyret (valgt av landsmøtet):
Lotte (Vigdis til august 2013) er fylkeslagets representant i Landsstyret med Svein som vara.
Gunnar Reinholdtsen sitter som 1. varamann til NNVs Sentralstyre (og dermed Landsstyret).
Vagkomiteen for Norges Naturvernforbund (Landsmøte 2015): Anne Greve.
Forum for natur- og friluftsliv (FNF) i Finnmark
I samarbeidsnettverket Forum for natur- og friluftsliv har Gunnar Reinholdtsen representert fylkeslaget (siden opprettelsen for 11 år siden). Han er nå nyvalgt leder for arbeidsutvalget.
Naturvernforbundets Fjellrevutvalg:
Vigdis Siri er nestleder i utvalget og sitter i referansegruppa for Universitetet i Tromsøs prosjekt: ”Fjellrev i Finnmark”. Aktiviteten siste periode har vært lav.
Medlemmer: 346 registrerte medlemmer pr januar. Det er 44 (+15 %) mer enn i fjor.

3 Fylkeslagets arbeid
3.1 Utfordringer 2013-2014

Naturvernforbundet i Finnmark kan se tilbake på et år med mange utfordringer og på både fremgang og motgang i sak, men også organisatorisk fremgang og nye allianser i fylket og på Nordkalotten.
Det som mest har preget arbeidet i året som gikk har vært kampen for å hindre at omfattende mineralutbygging skal gi varige skader for natur, miljø og bærekraftige næringer. Mange av de inngrep som planlegges har støtte i regjeringens nordområdepolitikk som har som mål å utvinne ressursene i landsdelen. Utbygging av kraftlinjer, vindmøller, olje og gass og mineralutvinning gir stort trykk på natur, artsmangfold, naturtyper og samlet belastning på naturen.
 

3.2 Organisatorisk arbeid:
a) Nordområdesatsing
Etter flere års arbeid klarte de Nordnorske fylkeslagene å få gjennomslag for å ansette en Nordområdekoordinator. Geir Jørgensen ble ansatt for ca et år siden, styres av et regionstyre og lønnes av sekretariatet. Drift av kontoret støttes av fylkeslagene i nord. Geir har bidratt sterkt til å støtte vårt arbeid internt i fylket og i regionen. Han deltok også på vår verveturne i Alta og Hammerfest i fjor vår, og har gitt god støtte i de fleste av arrangementene i perioden.
b) Organisasjonsbygging
Fylkeslaget omfatter nå fire lokallag. Siste tilvekst er Naturvernforbundet i Vest-Finnmark /Oarje-Finnmárkku luonddugáhttenlihttu som blei stiftet i Hammerfest 24.februar i år.
Lokallaget omfatter kommunene: Loppa, Hasvik, Kvalsund og Hammerfest.
c) Verving
Nye medlemmer har vært tema på styremøtene i perioden, og styremedlemmene har forpliktet seg til å bidra i verveaksjonen ”Naturvernforbundet i 100”.
d) Æresmedlem
Vigdis Siri ble på landsmøtet i 2013 utnevnt til æresmedlem i Naturvernforbundet for sin langvarige innsats i Naturvernforbundet.

3.3 Gruvesatsing:
a) Opprettelse av ”Folkeaksjonen mot forgifting fra gruver”. Dette er et nettverk av organisasjoner som jobber mot konkrete gruveprosjekter på grunn av de skadevirkningene vi ser at de vil medføre. Oppstartmøte i Karasjok i juni ga oss alle kontakter, inspirasjon, møte med likesinnede, løfte om samarbeid og diskusjoner om felles strategier for arbeidet fremover. Aksjonen er altså ikke ment å være en organisasjon men et faglig nettverk eller en paraplyorganisasjon.
b) Markering i Kvalsund 24.8.2013 med  ”Folkeaksjonen mot forgifting fra gruver”.
c) Mineralseminar i Kautokeino 1-3.11.2013
a. Dette var en viktig milepæl. Et viktig moment er det internasjonale samarbeidet med organisasjoner som har store utfordringer både i Finland og Sverige.
d) Deltakelse i det nyopprettede ”Gruveutvalget” i NNV. Vi har medvirket til at utvalget ble nedsatt.  Knut Altmann, Peer Gaup og Gunnar Reinholdtsen er med i utvalget og bidrar med sine erfaringer og arbeid i et nettverk for den felles kampen mot gruveutslipp i Norge.
e) Høring Saltvika steinbrudd
a. Høring på en utbyggingssak i Alta med prinsipielle betraktninger ift å utnytte masser som tas ut av mineralindustrien, og i forhold til å dokumentere momenter og ikke bare synse og hvilke faktorer som er relevante i et planprogram.
f) Markering fra NU og NNV mot gruveavfall i fjorder: Med ca 450 personer foran Stortinget 29. mars 2014. En stor og viktig markering som også gav god inspirasjon til vårt nye lokallag. Ungdom får med ungdom. Fylkeslaget i Finnmark var en pådriver for dette, og det deltok minst 4 medlemmer fra Finnmark.

3.4 Nettsidene for fylkeslaget:
Svein har også denne perioden tatt ansvaret for nettsidene og sørget for at vi ligger i landstoppen med oppdaterte og gode nettsider.

3.5 Motorferdselsaker:
Ulovlig ferdsel i utmark og uthuling av Motorferdselloven har vært nedprioritert i fylkeslaget noen år. Interessegrupper utøver nå et stort press for liberalisering av loven, og med hjelp fra lokale krefter i Alta, og har vi forsøkt å bidra til å dempe veksten i ulovlig kjøring.
Vi ga innspill mot frislepp av scooterkjøring gjennom regjeringens ”prøveprosjekt”.
Det er anket på prinsipielt grunnlag på en rekke av de dispensasjoner som ble gitt i Alta i januar/februar. Saken har vakt oppmerksomhet i pressen og skapt debatt om lovlighet i forvaltningens håndtering av dispensasjonssaker.
 

3.6 Rovdyrutvalg
Vi har utarbeidet et forslag til innspillet fra NNV til miljøvernministeren om rovdyrforvaltning, og har laget et kort utkast til rovdyrpolitikk for fylkeslaget, men dette er ikke ferdig behandlet.  
Forslag til retningslinjer for rovdyrarbeidet i fylkeslaget:
To hovedoppgaver:
1) Følge opp kvotene og se at de ligger innfor de grenser som er satt
2) Sjekke tildelte fellingsløyver og sjekke om de er innfor lovlig ramme
1.7 Vannmiljø
Oppfølgingen av vanndirektivet er viktig. Det pågår nå en gjennomgang av planene for alle vannområder i Finnmark, og vi må passe på at planene tar med de viktige utfordringene, for eksempel Bøkfjord, Repparfjord og Tana. Det er bevilget støtte fra SABIMA til dette arbeidet og FNF har engasjert tidligere FNF koordinator Rolf Randa til oppgaven.

1.8 Øvrige saker
a) Vindkraft: Fálesrášša vindkraftverk planlegges i Kvalsund kommune. Saken er drøftet i fylkesstyret men det ble besluttet å avvente resultatet av arbeidet i lokallagene i Avjovarri og Vest-Finnmark.
b) Petroleum
Det er nå startet et nytt kjør mot petroleumsressursene i Barentshavet. Søknad om tillatelse til leteboring på Atlantis i Barentshavet (2014/2324) representerer bare starten.. Utbyggingspresset antas å bli stort fremover og vi trenger en strategi og kompetanse for å møte utbyggingspresset.
c) NNV 100 år.
Intervju av fylkesleder i Nordnytt på åremålsdagen. Verving og prosjekter i lokallagene.
d) Deltakelse i årsmøtet studieforbundet Natur og miljø Finnmark: Svein og Vera.
e) Støtte til Kystaksjonen
Styret har vedtatt og offentliggjort sin støtte til kampen mot at kystfiskernes bruksrett skal selges til trålerrederne. Naturvernforbundet i Finnmark deltok ved arrangement i Lakselv 8. februar der Ravdna Anti fra fylkeslaget var blandt appellantene .
f) Oppdrettsselskapet Villa Arctic i Sør-Varanger søkte om å få utvide sin virksomhet i Nesseby fra tre til fire lokaliteter. NNV Tana og Varanger engasjerte seg, og lokal motstand bidro til at søknaden ble trukket.
g) Vi var representert på lokallagssamling i Bodø der kampen mot gruveutslipp var et vesentlig tema. Svein og Gunnar holdt begge innlegg på konferansen.

4 Dialog
Vi får stadig invitasjoner fra partier og organisasjoner om deltakelse i møter og å informere om naturvern på konferanser. Informasjonsbehovet er stort og det er viktig å vise ansikt. Vi ser den signaliserte vilje til å slippe oss frem med argumentene våre som et positivt tegn, selv om vi har inntrykk av at ikke alle i samme grad er interesserte i å la seg påvirke.
Gargiakonferansen: Svein og Gunnar deltok med hvert sitt innlegg. Dette er en av mange muligheter for å å opplyse og fremme situasjonsforståelse mot og mellom organisasjoner og forvaltning.


5 Politikk og forvaltning
Balanse mellom politisk behandling og andre forvaltningsmessige og demokratiske prosesser. På mange felt ser vi at det er vanskelig å nå frem med argumenter for vern og mot utbygging. Dette gjelder selv om vi mener lovverk og internasjonale avtaler tilsier at tiltak er ulovlige. Problemet er urovekkende, økende, og gjør seg gjeldende på stadig flere arenaer. Det gamle kjente er lokalpolitikere som avviser norsk lov og gir dispensasjoner til ulovlig motorferdsel. Nå ser vi også at det ikke hjelper å påvise alvorlige skadevirkninger av tiltak, eller at tiltakene strider mot vanndirektivet og naturmangfoldloven, eller mot lov om nasjonale laksefjorder. Vedtak som skulle være nøytrale saksbehandlingsdokumenter fra en objektiv forvaltning synes i større og større grad å være styrt av lokale eller sentrale politikere, og de faglige vurderinger og konklusjoner «forsvinner» tilsynelatende fra beslutningsgrunnlaget.

6 Utvikling
Dette året har vært et relativt aktivt år for fylkeslaget. Møteaktiviteten ligger langt over gjennomsnittet for det siste tiåret, og variasjonen i behandlede saker har også vært bedre enn det vi har klart tidligere. Vi har klart å bidra på en rekke viktige områder, selv om gruvesakene og det organisatoriske arbeidet har dominert denne perioden.
Laget har fått god pressedekning for det vi har gjort. Vi har vært på TV flere ganger, på radio, og har vært synliggjort i en rekke reportasjer og leserbrev. Vi håper at vi og vi har klart å endre oppfatningen av hva vi står for, og vist at vi kan bidra i samfunnsdebatten med kvalifiserte meninger på en rekke viktige områder.
Det er fremdeles en vei å gå før vi blir skikkelig populære, men vi går i riktig retning og blir betraktet som en seriøs aktør.
Medlemstallet er for lavt, og vi må bruke energi på systematisk og omfattende verving. De siste tallene fra sekretariatet viser at det nytter - vi har pr 1. mars 346 medlemmer. Det er en kraftig økning forrige år. Lykke til i jubileumsåret.

Kirkenes 30.3.2014

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.04.2014

Nyheter

Viser fra 21 til 23 av totalt 23 artikler