Du er her:

  • Finnmark
  • Årsmøte Naturvernforbundet i Finnmark 2.4.2016

Årsmøte Naturvernforbundet i Finnmark 2.4.2016

Årsmøtet ble avholdt 2, april 2016 på Pasvik folkehøyskole i Svanvik i Sør-Varanger

Konstituering: Frode Kinserdal ble valgt som referent.

Delegater: Fylkesstyret (3 medl), Ávjovárri (2), Sør-Varanger (1), Tana og Varanger (2), Vest-Finnmark (2).

I tillegg gjester: Anton Hauan (Fylkesleder Troms), Silje Lundberg Nestleder Norges Naturvernforbund, Ragnhild Dale, Geir Jørgensen Nordområdekoordinator.

Saker:

1. Valg av ordstyrer: Gunnar Reinholdtsen ble valgt til ordstyrer.

2. Styrets årsmelding:

Leif Wasskog, leder i fylkesstyret, redegjorde for årsmeldingen. Korreksjon på antall medlemmer, skal være 386. Tana/Varanger arrangerte møte før jul om mudring i Tanamunningen. Nussir i Kvalsund har vært en viktig sak. Lokallaget i Sør-Varanger i samarbeid med Gruveutvalget har avdekket utslipp fra Sør-Varanger gruve. Ávjovárri lokallag har jobbet med natursenter, nasjonalparkspørsmål og verneområder.

Peer Gaup var med i Naturvernforbundets gruveutvalg i en periode, men har gått ut. Teksten om oppdrett må endres til: Økt fokus i Naturvernforbundet. Det har vært jobbet med dette temaet i Naturvernforbundet lenge, men nå er det et satsningsområde. Årsmeldingen godkjennes med de merknader som fremkom i diskusjonen på møtet.

3. Revidert regnskap:

Kasserer Gunnar Reinholdtsen i fylkesstyret redegjorde for regnskapet pr 1.3-28.2. Balansen har økt med 18 341, 36 kroner. Jan Wengen, revisor har sjekket regnskapet og mener det ser bra ut. Diskusjon rundt behovet for å ha tre bankkontoer på fylkesnivå, kan to av disse eventuelt overføres til to lokallag som ikke har bankkonto per i dag.

Geir Jørgensen påpekte at andelen som fylkeslagene betaler for Nordområdesatsningen vil reduseres gradvis. Anton Hauan anbefalte fylkesstyret å gå over til «Aktivitetsregnskap», som NNV Troms bruker og som Naturvernforbundet sentralt har laget. Fokus på flere inntektskilder, for eksempel seminarstøtte.

Regnskapet ble vedtatt med forbehold om revisors godkjenning.

4. Budsjett og arbeidsprogram:

Kasserer Gunnar Reinholdtsen redegjorde for budsjettforslag 2016-17. Det budsjetteres med et underskudd på 15 355 kroner. Det ble reist spørsmål om hvorfor det ikke finnes flere åpne poster i budsjettet til uforutsette utgifter eller punkter som vi finner et behov for å bruke mer penger på. Fylkeslaget har begrensede ressurser. En symbolsk sum til Nasjonalparksenter i Ávjovárri på 3000 kroner kan godkjennes. 8 stemte for, 1 kontra. Det forelå ikke utkast til arbeidsprogram. Forsamlingen ble bedt om å gi innspill:

- Lokale kampanjer av «ta vare på det du har». Forbrukerpolitikk kan være en måte å få flere unge medlemmer.

- Ávjovárri: Nasjonalpark og verneområder. I tillegg bør reindrift tas opp, reindriftsseminar (reindrift og naturvern). Gruvesaken med Nussir vil være sentral også i kommende år. Videreutvikling av nettsiden, evt med lokallagssider innenfor fylkessiden. - Sør-Varanger: Mer fokus på intern informasjon. Knytte kontakt og spre informasjon. Fylkesstyret kan bli bedre på å sende ut informasjon fra styremøtene. Styret ble bedt om å vurdere et ”Vilt og utmarksseminar”.

Disse sakene ses på som innspill til styrets arbeidsprogram.

5. Saker fremlagt av styret, lokallag og medlemmer i kommuner uten lokallag innen 29.3:

1) Digital postkasse for NNV-Finnmark. Ingen motforestillinger.

2) Crashkurs i å melde lokallag i Frivillighetsregisteret. Se aktuell nettside på arket over innkomne forslag.

3) Årsmøteuttalelse for å hindre inngrep i Tanafjordmunningen. «Stopp mudring og gruveutvidelse i Austertana!» er fra Svein Lund og Øystein Hauge. Er levert årsmøtet i 2 ulike versjoner, men rettet til bare en versjon. Mudring av Tanamunningen er levert inn som sak, men ikke gruveutvidelse, derfor bør vi konsentrere oss om den ene saken. Uttalelsen bør redigeres og forbedres av styret. Styret henstilles til også å lage en uttalelse om gruveutvidelsen i Austertana.

4) Årsmøteuttalelse for å beskytte skogene i Nord-Finland. Ingen uttalelse foreligger, men Vigdis Siri lager forslag til uttalelse som Fylkesstyret vedtar.

5) Årsmøteuttalelse om vern av naturen i Finnmark. Nytt forslag forelegges styre til vedtak ved et senere tidspunkt. Forslaget trekkes. Geir Jørgensen: Denne debatten er kanskje den viktigste innenfor naturvern i tiden framover.

6. Valg av leder og styremedlemmer:

Leif Wasskog gjenvalgt til leder ett år. Annie Henriksen gjenvalgt for ett år. Gunnar Reinholdtsen gjenvalgt for to år. Frode Kinserdal står ikke på valg og fortsetter i et år til. Elias Paul Danielsen velges inn som nytt medlem. Som 3. vara velges Ravdna Anti. Lotte Ruge (1), Øystein Hauge (2), og Eva McMaster (4) har et år igjen av sin valgperiode.

Leif Wasskog valgt til medlem av Arbeidsutvalget for regionsamarbeidet i nord. Som representant i FNF Finnmark arbeidsutvalg/styre: Gunnar Reinholdtsen.

7. Valg av valgkomité:

Rolf Randa velges til medlem av valgkomiteen, og årsmøtet gir styret, etter innspill fra

valgkomiteen, mandat til å suppleres med flere medlemmer.

8. Valg av revisor: Jan Wengen gjenvalgt som revisor.

 

Svanvik, 2.4.2016

Frode Kinserdal, sekretær

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler