Du er her:

Årsmøtereferat 2010

Naturvernforbundet i Finnmark - Referat fra årsmøte 25. april 2010

Møtet ble avholdt på 3 høyttalende telefoner. Det deltok medlemmer fra Alta, Kautokeino, Sør-Varanger, Nesseby og Karasjok, til sammen 13 personer.

 

1. Åpning.

Vera ønsket velkommen

- Godkjenning av innkalling og offentliggjøring av møtet. Det ble påpekt at i Vestfylket var møtet innkalt og offentliggjort to dager senere enn vedtektene tilsier.

Vedtak:

Innkalling ble godkjent mot en stemme.

 

- Konstituering. Gunnar Reinholdtsen ble foreslått som møteleder og Anne Flaatten til sekretær.

Vedtak:

Gunnar ble enstemmig valgt til møteleder og Anne Fl. til møtesekretær.

Gunnar og Anne Greve ble valgt til å undertegne protokollen.

 

2. Godkjenning av dagsorden:

Følgende dagsorden ble godkjent.

- Årsmelding

 

- Budsjett / regnskap

- Innkomne saker: ”Mobilisering mot frislepp av snøscooterkjøring”

- Arbeidsprogram

- Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret

- valgkomité

- revisor

 

3. Årsmelding 2009

Det ble påpekt at årsmeldinga burde vært sendt ut til medlemmene i forkant på e-mail.

Vedtak:

Den framlagte årsmeldinga ble vedtatt med noen endringer (endelig årsrapport vedlegges).

 

4. Regnskap 2009/Budsjett 2010

Vedtak:

Regnskap godkjent.

Budsjett ikke fremlagt. Det nye styret fikk fullmakt til å sette opp budsjett på linje med fjorårets.
Styret følger opp spørsmål som ble stilt i forhold til budsjettet:
a) Skjevheter i inntektsgrunnlag på grunn av forskyvninger i budsjettåret
b) Oppføring av eiendeler under aktiva

 

5. Innkomne saker.

Det er innkommet ett forslag til uttalelse om mobilisering mot frislepp av snøscooterkjøring.

Vedtak:

Årsmøtet slutter seg til forslaget om en uttalelse mot frislepp av snøscooterkjøring.
Saken oversendes styret for videre bearbeiding av teksten.

 

6. Arbeidsprogram

Arbeidsprogram enstemmig vedtatt. (vedlegg).

 

7. Valg:

Vedtak:

Styremedlemmer: Gunnar Reinholdsen - for to år

Bjørn Harald Hansen - for to år

Ravdna Anti - for to år

Disse, sammen med de to styremedlemmene som ikke er på valg (Vigdis Siri og Dag Elgvin) utgjør styret og konstituerer seg selv.

Varamedlemmer til styret: Eva Mc Master

Oddvar Betten

Revisor for ett år: Gunnar Tangvik (gjenvalg)

 

Valgkomité for ett år: Svein Lund (leder og gjenvalg)

Oddvar Betten (gjenvalg)

Anne Flaatten (gjenvalg)

Styret får i oppdrag å supplere valgkomiteen med en person fra Alta.

 

8. Eventuelt

Vedtak:

Blomster sendes: Vera Eriksen med takk for innsatsen som leder i året som er gått og årsmøtet ønsker henne lykke til og til Tore Bongo som har trådt tilbake som lokallagsleder på grunn av sykdom, sendes en hilsen med ønske om god bedring. Årsmøtet takker samtidig for mangeårig innsats i Naturvernforbundet.

 

Kirkenes, 14. mai 2010

Referent Anne Flaatten

 

Referatet godkjent:

Anne Greve og Gunnar Reinholdtsen

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler