Du er her:

Årsplan 2012-13

Vedtatt i hovedtrekk på fylkesårsmøte 17.03.2012. Endelig vedtatt av fylkesstyremøte 11.04.2012.

Planen beskriver strategier for å styre aktiviteten i fylkeslaget i inneværende år. Aktiviteten bør ligge innenfor rammen av prinsipprogram og arbeidsprogram for Naturvernforbundet, med tillegg av de områder som årsmøtet i fylkeslaget har funnet det riktig å prioritere.

 

1. Prioriterte satsingsområder

Hovedvekt på:

- Regjeringens nordområdesatsing, spesielt i forhold til energi, gruvedrift, olje/gass og havbruk

- Naturvernforbundets kystkampanje.

Forøvrig vil vi følge opp arbeidet med fiskeri, motorferdsel, arealforvaltning, naturbruk og natursyn i Finnmark og rovdyrforvaltning.

 

2. Mål for satsingsområder

a) Nordområdesatsingen

Fylkeslaget vil møte utspill i forhold til Nordområdesatsingen i samarbeid med fylkeslaga i Troms og Nordland. Finnmark er et fylke med naturverdier som er grunnlag for samfunn, bosetning og trivsel. Bærekraft i naturen må sikres. Inngrepsfri natur har verdier vi vil sikre for fremtiden. Skal noe av våre naturverdier ofres, så må det være fordi det skal gi verdier i fylket – ikke for å berike eksterne aktører. ”Tøm og røm” aksepteres ikke.
Energi: Begrens inngrep og skadevirkninger (vindkraft, kraftlinjer, småkraftverk, CO2-utslipp)
Gruvedrift: Ingen dumping av gruveavfall i fjorder. Nei til gruver som betyr store naturinngrep.
Olje: Fortsatt oljeproduksjon forringer klimaet. Ingen oljeleting og produksjon i Barentshavet uten sikringstiltak som kan håndtere utslipp i normale værsituasjoner. Nei til utvidelse av leiteområdet.
Havbruk: Genetisk og biologisk forsøpling fra havbruk må stoppes. Oppdrett må over i lukkede anlegg.

b) Fiskeri

Fiskeria må ta hensyn til havets totale økologi med større vekt på å bygge opp ressursene fra bunnen av og beskatte fornuftig og bærekraftig. Fjordene må vernes mot aktive redskaper.

c) Motorferdsel

Dagens løypenett for motorferdsel i utmark må reduseres. Motorferdsel i utmark skal skje innafor lovens rammer.

d) Arealforvaltning

Naturen og tradisjonelle naturbaserte næringer i Finnmark skal beskyttes mot kortsiktige arealkrevende og naturødeleggende virksomhet. Vi ønsker en bruk av arealene som verner om inngrepsfrie områder og beskytter mot slitasje og forbruk.

e) Naturbruk og natursyn

Naturen er en verdi i seg selv som ikke skal konsumeres, men gi evige verdier. Lokale naturperler og naturområder i nærmiljøet tas vare på. Gjennom å sikre naturverdiene legger vi grunnlaget for fremtidsrettet næringsvirksomhet og menneskers trivsel gjennom bærekraftig høsting og bruk av natur.
Vi vil arbeide for at dette natursyn styrer forvaltningen av utmarksgodene.

f) Rovdyr

Rovdyrene må gis rom for levedyktige bestander, og må forvaltes etter etiske prinsipper for jakt (ikke yngeldrap og jakt fra motoriserte kjøretøy). Beitenæringene bør få full kompensasjon for rovdyrtap og konfliktforebyggende tiltak

 

3. Mål for organisatorisk utvikling

a) Tettere samarbeid med de andre nordlige fylkene og Naturvernforbundet sentralt

b) Ansette enn nordområdekoordinator sammen med Nordland og Troms.

c) Organisere regionale lokallag slik at alle medlemmer i fylket får et lokallag å være tilslutta.

d) Aktivere andre medlemmer i sak– og utvalgsarbeid.

e) Styrke kontakt med offentlige institusjoner, bl.a. Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fylkestinget og Sametinget.

f) Delta i Naturvernforbundets vervekampanje og øke medlemstallet med minst 20 %

g) Samarbeid med Natur og Ungdom og rekruttering av ungdom og studenter.

 

4. Aktivitetsplan

a) Fylkesstyremøte på Skype minst en gang i måneden, normalt den første onsdag i måneden kl 2000.

b) Minst to ganger i året søker en å samle fylkesstyret fysisk.

c) Arbeidet organiseres rundt aktuelle saker i Finnmark: høringer, episoder og prinsipielle saker.

d) Starte opp lokallag i Alta og Hammerfest.

e) Det gjennomføres et seminar om forvaltning av nasjonalparker.

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler