Du er her:

  • Finnmark
  • Referat årsmøte Naturvernforbundet i Finnmark 2015

Referat årsmøte Naturvernforbundet i Finnmark 2015

Årsmøtet blei avholdt i Alta 11.04.2015

Referat årsmøte Naturvernforbundet i Finnmark 2015

Avholdt på Alta videregående skole i Alta, den 11.04.2015, kl. 10.00-13.00.

Fremmøtte tilhørende følgende lokallag:
Vest-Finnmark: 7
Tana-Varanger: 1
Sør-Varanger:    3
Ávjovárri: 6
Observatører med tale- og forslagsrett: 2

Leder Vera Eriksen ønsket velkommen til årsmøtet. Spesielt til de som første gang er på et årsmøte for NNV-Finnmark. Og til nordområdekoordinator Geir Jørgensen og gjest fra Tromsø

1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling: Ingen innvendinger til innkallingen.
Sakliste: Forslag til høringsutspill notert og tas opp.
Delegater: Alle delegatene har tale, forslags- og stemmerett.
Vedtak: Konstitueringen enstemmig vedtatt.

b) Valg av møteleder, møtesekretær, protokollunderskrivere, tellekorps.
     Forslag til    møteleder:    Gunnar Reinholdtsen
             møtesekretær:    Vera Eriksen
            protokollunderskriver: Lotte Ruge og Roy-Arne Varsi
            tellekorps:    Geir Jørgensen og Jon-Arne Jørstad

    Vedtak: Alle forslag til representanter ble enstemmig valgt.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Møteleder Gunnar Reinholdtsen og sekretær Vera Eriksen overtok vervene.


2. Årsmelding
Møteleder la fram årsmeldingen, se eget vedlegg.
Årsmeldingen er ikke utsendt lokallagene før årsmøtet, derfor ble den gått gjennom punktvis.

Vedtak: Årsmelding for 2014 godkjent og tas til etterretning med de kommentarer, endringer og tilføyelser som fremkom under fremleggelsen.


3. Regnskap
Kasserer Anne Greve la fram revidert regnskap for 2014, se eget vedlegg.
Regnskapet er ikke utsendt lokallagene før årsmøtet, derfor en relativ grundig gjennomgang.

Vedtak: Regnskapet for 2014 godkjent og tas til etterretning med de kommentarer som fremkom under fremleggelsen.


4. Årsplan
Følgende punkter kom fram som NNV-Finnmark bør jobbe med neste år.

* Friluftslivets år
* Arealsaker (gruvedrift, vindkraftinstallasjoner, oppdrett, alternative energikilder og energisparing: solkraft, bølgekraft, flo- og fjærekraft)
* Biologisk mangfold
* Petroleum & gass
* Klima; ren luft, rent vann og ren mat
* Organisasjonsutvikling (medlemsverving, opprette nye lokallag)
* Økonomi og nordområdesatsing
* Tv-aksjonen til høsten: regnskogen (regnskogfondet)

Vedtak: De fremlagte forslag til tiltak ble vedtatt med de kommentarer og innspill som fremkom under diskusjonen.


5. Budsjett
Kasserer Anne Greve la fram budsjettforslag for 2015-2016. Se eget vedlegg.

Vedtak: Det fremlagte forslag til budsjett 2015-2016 ble vedtatt med de kommentarer og innspill som fremkom under diskusjonen.


6. Innkomne saker og uttalelser

I. Mineralstrategi for Finnmark
Forslag til uttalelse ikke utsendt lokallagene før møtet, men framlagt på møtet av Svein Lund.
Diskusjon, innspill og kommentarer.

Vedtak: Uttalelsen utarbeides både som en pressemelding og en høringsuttalelse.
Geir Jørgensen, Torulf Olsen og Svein Lund lager et utkast som oversendes til det nye styret mandag, slik at høringsfristen overholdes. Høringsfristen er mandag fk. kl. 24.00.

II. Oppdrett

Vedtak: Redaksjonskomiteen som er Anne Karin Daniloff og Leif Wasskog får fullmakt til å utarbeide en uttalelse.


7. Valg
leder
tre styremedlemmer
to varamedlemmer
to landsmøtedelegater m/ vararepresentant
nominasjon av landsstyrerepresentant med vararepresentant
valgkomite
revisor

Valgkomiteen fremme følgende forslag til tillitsverv:
Styret:         Annie Henriksen (Vest-Finnmark) For ett år.
Varamedl.:    Eva McMaster (Tana og Varanger)
        Øystein Hauge (Tana og Varanger)

På årsmøtet kom det forslag på følgende til:
styret: Kamilla Elene Samuelsen (Natur og Ungdom)
    Leif Wasskog
    Anne Karin Daniloff
    Et styremedlem fra Ávjovárri
vara: Lotte Ruge

To landsmøtedelegater m/ vararepresentant: Ingen.
Nominasjon av to landsstyrerepresentanter med vararepresentant: Ingen
Valgkomiteen (tre medlemmer):
1. Anne Greve
2. Svein Lund
Styret i samarbeidsutvalget for Nord-Norge: Gunnar Reinholdtsen.
FNF: Gunnar Reinholdtsen.
Revisor: Jan Wengen.
Nominere til landsstyrerepresentant med vararepresentant: Ingen.

Vedtak:
De fremlagte forslag til tillitspersoner i NNV-Finnmark enstemmig valgt.
For de tillitsverv det ikke fremkom forslag, gjelder følgende:
Styret får i mandat å komplettere og konstituere seg selv, med bl.a. å komplettere med et styremedlem fra Ávjovárri.
Årsmøte gir fullmakt til fylkesstyret å oppnevne to delegater med varamedlemmer til landsmøtet i 6.-8. november i Sarpsborg og nominere til landsstyrerepresentant med vara
Årsmøtet gir fullmakt til valgkomiteen å foreslå kandidater til disse tillitsvervene.

Styret i NNV-Finnmark blir da slik:
Styret:         Gunnar Reinholdtsen (Sør-Varanger) Sitter et år til
Steinar Walseth, (Vest-Finnmark) Sitter et år til
Annie Henriksen (Vest-Finnmark) For ett år.
Kamilla Elene Samuelsen (Natur og Ungdom) For to år
Leif Wasskog (Vest-Finnmark) For to år
Et styremedlem fra (Ávjovárri) For to år
Varamedl:    Ravdna Anti (Ávjovárri) Sitter et år til
Eva McMaster (Tana og Varanger) For to år
        Øystein Hauge (Tana og Varanger) For to år
Lotte Ruge (Tana og Varanger) For to år

Avslutningsvis takket møtelederskapet for oppmøte og for en god og konstruktiv debatt.
Det avgåtte styret takket de avgåtte tillitsvalgte, ved å overrekke NNV-kalender for 2015.

Møtet hevet kl. 13.45.

Vera Eriksen
møtereferent

Lotte Ruge                        Roy-Arne Varsi
protokollunderskriver                    protokollunderskriver

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler