Du er her:

  • Finnmark
  • Referat fra fylkesårsmøte i Finnmark 2014

Referat fra fylkesårsmøte i Finnmark 2014

Fylkesårsmøte blei arrangert i Karasjok 05.04.2014. Her følger referat og presentasjoner.

På årsmøtet deltok 11 delegater og 5 gjester. På grunn av uvær i flere deler av fylket var det flere delegater som ikke nådde fram.

Her følger referatet med linker til innlegg og presentasjoner

1. Konstituering

Til ordstyrer ble valgt Gunnar Reinholtsen

Til referent, Thomas Nilsen

Til å signere protokoll: Vera Eriksen og Roy Arne Varsi

2. Styrets årsmelding.

Gunnar Reinholdtsen redegjorde for årsmeldingen.

Dette punktet ble grundig debattert og førte til at det ble vedtatt en rekke kommentarer til ordlyd og innhold som resulterte i enkelte korrigeringer, tillegg og strykninger i årsmeldingen. Årsberetningen ble godkjent med rettelser.

Korrigert årsmelding er vedlagt dette referatet.

X. Andre innslag.

Til årsmøtet var invitert unge representanter fra Gearretnjárga Reinbeitedistrikt som berøres av det planlagte vindkraftverket på Fálesrášša i Kvalsund kommune. De presenterte sin situasjon og noen av de utfordringene de ser ved en eventuell etablering i deres sommerbeiteområde.

Presentasjon om Fálesrášša vindkraft

Naturvernforbundets Nordområdekoordinator, Geir Jørgensen, holdt et innlegg om situasjonen i nord hva gjelder utvinning og høsting av resurser samt utfordringer for Naturvernforbundet knyttet til dette. Et motiverende og inspirerende innlegg.

Presentasjon om utfordringer for Naturvernforbundet.

Det var videre invitert to representanter fra Naturvernforbundets internasjonale avdeling som fortalte om deres arbeid med miljøsaker spesielt i Afrika og Asia.

Presentasjon om Naturvernforbundets internasjonale arbeid

3. Revidert regnskap.

Gjennomgang og redegjørelse ved Anne Greve.

Fylkeslaget har pr 31.12.2013 kr 63426,52 på kontoer.

Det fremkom ingen kommentarer til regnskapet.

Regnskapet er anbefalt godkjent av revisor.

Regnskapet ble så godkjent av årsmøtet.

4. Budsjett og arbeidsprogram.

Budsjettet for 2014 ble presentert av Anne Greve og viste et totalbudsjett på kr 104000.

Det ble spesielt påpekt fra Greve at vi må være mer bevist på utgifter i året som kommer og at vi må se etter flere og nye inntektsmuligheter.

Det kom ingen innvendinger mot budsjettet og det ble godkjent med et underskudd på kr 53000 som hentes fra oppsparte midler.

5. Innmeldte saker/uttalelser.

Det ble vedtatt at fylkeslaget skal komme med en uttalelse ang vindkraftverket på Fálesrášša i Kvalsund kommune.

Redaksjonskomiteen utarbeider en uttalelse som sendes til fylkesstyret for gjennomgang og godkjenning.

Uttalelsen om vindkraftverk

6. Valg

Valg av leder og styremedlemmer.

Valgkomiteen var representert ved Vera Eriksen.
Valgkomiteen har ikke funnet villige kandidater til ledervervet og hadde derfor ingen forslag til leder. Det fremkom heller ingen benkeforslag.

Til å sitte i styret har Steinar Walseth (Alta) sagt seg villig som styremedlem, Gunnar Reinholdtsen (Sørvaranger) som styremedlem og Rávdná Anti (Karasjok) som 1. vararepresentant.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt enstemmig.

Da ingen hadde sagt seg villig til å sitte som styreleder ble det foreslått at styret fortsetter uten leder og det nye styret inntar en koordinerende rolle overfor lokallagene som i det kommende året må belage seg på å gjøre mer av det praktiske arbeidet for styret på vegne av fylkeslaget.

Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

Valg av valgkomite.

Det fremkom ingen forslag til nye medlemmer i valgkomiteen.

Dagens valgkomite ble gjenvalgt. I tillegg ble det vedtatt å gi det nye lokallaget i Vest-Finnmark tilbud om en plass i valgkomiteen.

Valg av revisor.

Dagens revisor ble gjenvalgt av årsmøtet under forutsetning av at han sier seg villig til å fortsette.

Fordeling av representanter fra kommunene for neste årsmøte.

Årsmøtet vedtok at representasjon til årsmøtet fra de forskjellige kommunene/lokallagene fortsatt skal følge gjeldende vedtekter.

Valg av representant til Arbeidsutvalget Forum for Natur og Friluftsliv

Gunnar Reinholdtsen ble gjenvalgt som representant.

 

Karasjok 5. april 2014

Vera Eriksen       Roy Arne Varsi

Vedlegg:

Korrigert årsmelding for 2013

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler