Du er her:

Fra fylkesårsmøtet 2012. Foto: Basia Głowacka

Fra fylkesårsmøtet 2012. Foto: Basia Głowacka.

Referat fylkesårsmøte 2012

Naturvernforbundet i Finnmark avholdt fylkesårsmøte lørdag 17.03.2012 på Sirma grendehus i Tana.

Tilstede:

Fylkesstyret: Gunnar Reinholdtsen, Vigdis Siri, Svein Lund, Rávdna Anti, Oddvar Betten

Sør-Varanger: Rolf Randa, Anne Greve

Guovdageaidnu: Anne U. Dahl, Basia Głowacka

Tana/Varanger: Jan Wengen, Lotte Ruge

Gjester: Aase Refsnes, Svanhild Andersen

 

1.Konstituering

Innkallinga godkjent. Alle godkjent som delegater.

Møteleder: Gunnar Reinholdtsen

Sekretær: Svein Lund

Protokollunderskrivere: Anne U. Dahl, Basia Głowacka

 

2.Styrets årsmelding

Gunnar la fram styrets årsmelding (vedlegg)

Det kom fram en del utfylling og korrigering til meldinga.

Årsmøtet godtar årsmeldinga med disse kommentarene. Endelig tekst vedtas av styret.

 

3.Regnskap

Oddvar Betten la fram hovedtall fra regnskapet.

Kassereren har først nylig fått oversendt regnskapspapir fra tidligere kasserer i Alta, derfor er regnskapet ennå ikke revidert.

Fylkeslaget har i dag 4 kontoer. Det må ordnes opp i hvilke føringer som er satt på bruken av disse, da noe kan være reservert gjenoppstarting av nedlagte lokallag. Det må også avklares hvilke kontoer som skal beholdes, samt sikres at kassereren får disposisjonsrett over alle kontoene.

Forslag fra Gunnar Reinholdtsen: Årsmøtet godtar regnskapet under forutsetning av revisors godkjenning.

Forslag fra Svein Lund: Revidert regnskap sendes i løpet av april til alle årsmøtedeltakere til kommentarar, og behandles av fylkesstyret seinest innen utgangen av mai.

Avstemning: Gunnars forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

 

4.Naturvernforbundetskystkampanje

Aase Refsnes fra Barentshavkontoret innleda om kystkampanja.

Svanhild Andersen innleda om miljøutfordringer i nordlige fjorder

Begge innledningene skal legges ut på nettsida vår.

Styret arbeidet videre med kystkampanja ut fra innledningene og diskusjonen.

 

5.Arbeidsplanogbudsjett

Gunnar Reinholdtsen innleda om Regjeringas nordområdesatsing og om statusen for Naturvernforbundets motstrategi. Det vil bli lagt fram et grunnlagsdokument for Naturvernforbundets arbeid i løpet av mars. Innledninga blir lagt ut på nettsida.

Det blei referert vedtak om nordområdesatsinga fra Naturvernforbundet i Troms.

Årsplan:Gunnar la fram utkast til årsplan. Denne blei godkjent i hovedtrekk, fylkesstyret gjør planen ferdig.

Budsjett:Det er ikke lagt fram budsjett. Vi er innstilte på å bevilge midler til den felles nord-norgessatsinga. Styret vedtar budsjett og avgjør bevilgninger når den økonomiske situasjonen er helt avklart.

 

6.Uttalelseroginnkomneforslag

6.1. Verdens reineste kyst

Svein Lund la fram utkast til uttalelse. Denne blei vedtatt i hovedtrekk, men skal redigeres ferdig av Svein og Lotte.

 

6.2. Oppretting av utvalg

Jan Wengen la fram forslag om å opprette et nytt motorferdselsutvalg.

Svein Lund la fram følgende forslag:

Årsmøtet gir styret mandat å vurdere hvilke utvalg og arbeidsgrupper man skal ha, oppnevne utvalg og gi mandat til disse. Styret bes spesielt å vurdere oppretting av motorferdselsutvalg på fylkesplan.

Sveins forslag enstemmig vedtatt.

 

7.Valg

Oddvar Betten la fram valgkomiteens innstilling.

Han beklaga at arbeidet ikke har vært så grundig fra valgkomiteens side

Følgende blei enstemmig valgt:

leder: Gunnar Reinholdtsen

styremedlem Ravdna Anti

varamedlem 1. Oddvar Betten (kasserer)

2. Lotte Ruge

valgkomite Vigdis Siri

revisor Jan Wengen

 

Styret får i mandat å supplere valgkomiteen og velge leder for denne.

 

Svein Lund

sekretær

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler