Du er her:

Referat fylkesårsmøte 2013

Naturvernforbundet i Finnmark avvikla fylkesårsmøte i Karasjok 6. april 2013.

Tilstede: 9 representanter fra lokallagene: 5 fra Ávjovárri (Karasjok/Kautokeino), 2 fra Tana/Varanger og 2 fra Sør-Varanger

Konstituering

 1. Innkalling og saksliste godkjent.
  Valgt ordstyrer; Gunnar Reinholdtsen,
  valgt referent: Lotte Ruge,
  valgt 2 protokollunderskrivere: Anne Greve, Vigdis Siri

 2. Årsmelding
  Styrets årsmelding gjennomgått og grundig diskutert.

  1. Nordområdesatsingen: Det er en seier at det nå endelig er på plass en nordområdekoordinator for våre tre nordlige fylkeslag i Tromsø. Diskusjonen videre blir om hvordan bruke nordområde-sekretæren best?

  2. Diskusjon/Innspill om forurensning fra varmegjenvinningen i Karasjok

  3. Gruvedebatt i Kautokeino

Flere kom med innspill og kommentarer underveis.
 

Årsmeldingen ble opplest og vedtatt med akklamasjon.
Med en ekstra takk til Gunnar for alt han har gjort.

 1. Årsplan 2012-13
  Prioriterte naturvernsaker:
  Olje/gass/ gruvedrift er øverst på lista.
  Flere innspill kom: Det ble reist en debatt om kapasitet, siden vi er for få aktive medlemmer og miljøsakene er mange og ofte tunge å jobbe med. Det må være slik at det er artig og interessant å være aktiv i Naturvernforbundet. Konklusjonen var at vi ikke kan kaste oss over alle saker, da brenner bare folk ut.
  Fra debatten, som var åpen for å oppnå en god dialog og gi årsmøtet mulighet til påvirkning i sak:

  1. Forslag om å få til skilting i naturen med sterke oppfordringer om å holde området rent . Her ble det opplyst at lokallag som ønsker det kan søke FeFo om midler og samarbeide med andre om prosjektet.

  2. Kan vi få til samarbeid med de andre fylkeslagene i nord om aksjoner mot olje-ilandføring der dette kommer i konflikt med sjøfugl-kolonier?

  3. Når det gjelder gruve-saken kom det forslag om endringer i forslaget til arbeidsplan når det gjelder nordområdesatsingen. Bort med setningen ”Skal våre naturverdier ofres, så må det være fordi det skal gi verdier i fylket." Det ble også etterlyst fokus på reindrift og konsekvensene gruvedriften får for den næringa.
   Det oppsto en del debatt om forslaget, men pga tidsplanen og begrensning på tid ble det besluttet å avslutte diskusjonen og overlate redigeringen til det nye fylkesstyret.

Årsplanen ble enstemmig vedtatt.

 1. Regnskap:
  Revisjonsrapporten tilrådde at årsmøtet godkjente regnskapet, på tross av en del uklarheter i forhold til manglende balanseregnskap og regnskapssammendrag. Årsmøtet vedtok å overlate til det nye fylkesstyret å gjennomgå og godkjenne regnskapet.

 2. Budsjettforslag:
  Leder la fram et budsjettforslag, der tidligere vedtak om tilskudd til lokallag og om bidrag til nordområdesatsingen var tatt med. Disse postene gjør at årsbudsjettet gir et underskudd som ble foreslått dekket av kapitalkontoen. Diskusjon om årsmøtet skulle vedta budsjett eller det skulle overlates til styret. Flertallet på 5 stemte for budsjettforslaget. 4 stemte mot.

 3. Årsmøteuttalelser:
  Det ble foreslått å sende ut uttalelser om disse sakene:

 4. Mineralsatsing

 5. Hold naturen rein

 6. Barneskutere

 7. Store hyttebyggingsplaner i Porsanger

 8. Liberalisering av motorferdselloven – grensekommuner får opprette tilknytningsløyper med Finland.

Lotte H. Ruge, Svein Lund og Anne Greve, fikk i oppgave å lage utkast til pressemelding med utgangspunkt i prioriteringer i årsplanen. Øvrige tema åpne for innspill fra de som ønsket å bidra, frist satt til tirsdag 9.4.

 1. Valg:
  Valgkomiteens leder opplyste om de hadde slitt med å få folk til å stille opp til å ta verv.
  Forslag fra valgkomiteen supplert gjennom diskusjon og benkeforslag, og følgende ble valgt:

  1. Gunnar Reinholdtsen – leder (1 år)

  2. Styremedlemmer for to år: Anne Greve, Lotte H Ruge, og Vera Eriksen.
   Styremedlemmer fra forrige valg (2012): Ravdna Anti

  3. Varamedlemmer: 2dre vara Eva Mc Master, 3dje vara Svein Lund
   Varamedlem fra forrige valg (2012): 1ste vara Oddvar Betten

  4. Utsendinger til landsmøtet: Ravdna Anti, Anne Greve

  5. Landsstyrerepresentant: Lotte H. Ruge. Vara: Gunnar Reinholdtsen

Leder og kasserer (Anne Greve) gis hver for seg disposisjonsrett over lagets konti.
Postadresse ble besluttet endret til Postboks 218, 9915 Kirkenes.

Vigdis Siri ble takket av for lang og tro innsats i styret og i landsstyret. Svein Lund ble også takket for hans innsats som sekretær og arbeid med nettsidene.

Lotte Ruge

referent

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler