Du er her:

  • Finnmark
  • Referat fylkesstyremøte 12. mai 2016

Referat fylkesstyremøte 12. mai 2016

Blant aktuelle saker som ble diskutert på styremøte var Pasvikseminaret - forurensning ved grensen til Russland, sjødeponi i Repparfjorden, mudring i Tanamummingen, borealskogen i Nord-Finland truet, oppstart av Syd-Varanger gruve, klage planlagt snøskuterløype til Halddetoppen i Alta og flytting av grensene til nasjonal laksefjord i Altafjorden for å etablere lakseslakteri.

12.05.16

Skypemøte, kl 18.00

Deltakere: Leif Wasskog, Frode Kinserdal, Elias Paul Danielsen, Gunnar Reinholdtsen, Annie Henriksen. 

 

Agenda: 

1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte (vedlegg)
2) Gjennomgang av aktiviteter siden forrige styremøte
- Møte med NU 
- Flytting av grensene til nasjonal laksefjord for å etablere lakseslakteri i Altafjorden 
- Klage snøskuterløype Haldde
3) Oppsummering årsmøte
- Godkjenning referat årsmøte, se vedlegg
- Uttalelser årsmøte
- Årsplan - prioritering av innspill på årsmøtet 
- Arbeidsfordeling - når det skal jobbes med tiltak
4) Andre saker og aktiviteter fremover:
- Deltakelse Pasvikseminaret
- Nussir
- Tanamunningen 
- Borealskog i Nord-Finland truet
- Oppstart av Syd-Varanger Gruve
- Assistanse lokallaget i Vest-Finnmark
5) Økonomi 
- Godkjenning av regnskap
- Gunnar presenterer en oversikt over kostnadene til seminaret
- Budsjett i lys av det store forbruket til seminaret
6) Eventuelt

 

Gjennomgang av saker:

1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte (vedlegg i mail fra Leif)

Godkjent, ingen merknader.
 

2) Gjennomgang av aktiviteter siden forrige styremøte

- Møte med NU: Var på befaring i Repparfjord. Leif hadde møte med dem i Alta. Vil gjøre aktiv motstand mot Nussir. Sametinget har hatt innsigelser, så det kan tid før det kommer i gang. Vi skal ha en dialog med NU hele veien. Holde saken varm.

- Flytting av grensene til nasjonal laksefjord for å etablere lakseslakteri i Altafjorden: Industriområde litt ute i fjorden, 2 mil fra munningen av Altaelva. Ønsker å etablere lakseslakteri. Ligger innenfor grensen til Nasjonal laksefjord. Alta kommune har foreslått å flytte grensene for laksefjorden, sånn at lakseslakteriet vil ligge innenfor grensene. Kommer opp i kommunestyret i juni, og vi forfølger denne saken.  

- Klage snøskuterløype Haldde: Bjørn Harald Hansen utformet klagen, vi får se hva som skjer med denne. Forfølger denne saken videre.
 

3) Oppsummering årsmøte

- Godkjenning referat årsmøte, se vedlegg: Referatet er godkjent.

- Uttalelser årsmøte: Mudring av Tanamunningen, gruven i Austertana. Avventer uttalelse fra Vigdis Siri (skogene i Nord-Finland) og Ávjovárri (vern av naturen).

- Årsplan - prioritering av innspill på årsmøtet: Lokale kampanjer av «Ta vare på det du har», fokus på forbrukerpolitikk. Kan vi fokusere på avfallshåndtering under her? Frode skal se på dette, kanskje ta en tur til VEFAS sammen med Leif. Trenger å piske litt på kommunene her. 

Reindriftsseminar har det vært tanker om, men ikke gjennomført så langt. Kanskje høsten 2017. Bør eventuelle sette ned et utvalg som jobber med dette. Elias tar kontakt med noen aktuelle personer, og bringer opp til neste styremøte. Kan være en idé å samarbeide med Naturvernforbundet, for eksempel i 

(Nord-)Trøndelag. Gruvesaken (Nussir) vil være sentral videre. Vi kan ikke legge så mye planer for det, men må bare følge saken sånn som den står. 

Videreutvikling av nettsiden. Mer fokus på intern informasjon, sekretær sender ut referat etter møtet og de andre styremedlemmene har 5 dager på seg til å godkjenne referatet. Deretter sendes referatet ut. 

Vilt- og utmarksseminar, høre med Svein om han konkretisere forslaget. 

Klimaendringer. Frode jobber med denne saken.

- Arbeidsfordeling - når det skal jobbes med tiltak: Passe på at alle har noe å jobbe med. Kanskje kan vi velge temaer som vi har mer engasjement for.
 

4) Andre saker og aktiviteter fremover:

- Deltakelse Pasvikseminaret: Seminaret arrangeres 31.mai. Fylkesmiljøvernsjefen, ordfører i Sør-Varanger og en del forskere skal være med. Særlig knyttet til Pasvikelva, grensespørsmål fra det norsk-russisk-finske området, vannforvaltning, tungmetaller, elvemusling som miljøindikator. Gunnar har meldt seg på. 

- Nussir: Snakket om tidligere i styremøte.

- Tanamunningen: Skal komme med en uttalelse. Leif skal ta kontakt med Øystein Hauge.

- Borealskog i Nord-Finland truet: Forslag fra Vigdis Siri, spørre om hun har forslag klart.

- Oppstart av Syd-Varanger Gruve: Vi må få Mineraldirektoratet på banen, spørre om de ikke kontrollerer bedre enn de gjør. Lokallaget i Sør-Varanger tar på seg å følge opp denne saken.

- Assistanse lokallaget i Vest-Finnmark: Annie ønsker assistanse på økonomidelen/regnskapsføring i Vest-Finnmark lokallag. Vi kan ta kontakt med Naturvernforbundet sentralt, og spørre om de kan bistå med en løsning. Kan eventuelt tas opp på neste styremøte i fylkeslaget.
 

5) Økonomi 
- Godkjenning av regnskap: Revisjonsberetning er mottatt, og regnskapet er godkjent.

- Gunnar presenterer en oversikt over kostnadene til seminaret: Brukte cirka 20 000 på seminaret og årsmøtet. Støtte fra Studieforbundet natur og miljø på 8900 kroner. Årsmøte bør være i Midt-Finnmark neste gang, for eksempel Karasjok. 

- Budsjett i lys av det store forbruket til seminaret: Ikke satt opp i forkant, men styret godkjenner bruken.
 

6) Eventuelt

- Spørsmål om vi har en nestleder i styret. Leif kan ved vakanse be andre i styret ta ansvar for saker som kommer opp. 

- Neste styremøte 2.juni kl 18 på Skype. 

Alta, 12.05.16

Sekretær Frode Kinserdal 

Referatet godkjent i styremøte i fylkeslaget 2. juni 2016

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler