Du er her:

  • Finnmark
  • Rovdyr
  • Slår seg ikke til ro med avvist klage på hiuttak av jerv

Slår seg ikke til ro med avvist klage på hiuttak av jerv


Jerv i kontrollert miljø. Foto: J. C. Lewis, Wikipedia
Naturvernforbundet i Finnmark påklagde i april et vedtak fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) om hiuttak av Jerv i Tana og Nesseby kommuner med henvisning til at de nasjonale mål for yngling av jerv ikke var nådd da vedtaket ble truffet. Naturvernforbundet la også vekt på de store uttak som var gjort i 2007 og viste til forskning som indikerer at jerven i Finnmark er truet av innavl på fordi bestanden er delt i geografiske lommer. I juni avviste DN klagen. Naturvernforbundet er lite tilfreds med dette og forfølger saken.
- Vi finner det nødvendig å supplere framstillingen DN har gitt om realitetene som er bakgrunn for vår klage, opplyser Gunnar Reinholdtsen. - I vårt oppfølgingsbrev ber vi Miljøverndepartementet legge vekt på viktige prinsipielle betraktninger om forvaltning av sårbare rovdyr.

I sitt første ankebrev, datert 29.04.2008, på vedtaket om hiuttak av jerv i Tana og Nesseby kommuner, skrev Naturvernforbundet følgende:

”Vi anker avgjørelsen med begrunnelse i at det for Finnmark er et spesifisert vedtak i stortingsmeldingen at det skal minimum være 3 jervynglinger i Finnmark før ekstraordinære tiltak skal iverksettes. Så langt i år er det dokumentert 2 sikre og 1 antatt.

Viser også til Norsk institutt for naturforsknings dokumentasjon med DNA-prøver som viser en langt lavere bestand enn det som er lagt til grunn for stortingsmelding og forvaltningsplaner.

På bakgrunn av de siste års store uttak ber vi om at tillatelsen trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning.”

Som nevnt, avslo DN klagen. DN avviste også Naturvernforbundets krav om oppsettende virkning for vedtak om hiuttak av jerv og konkluderte slik: ”Vi kan ikke se at det foreligger momenter som gir grunnlag for å utsette iverksettelsen av vedtaket. Vi viser også til at klagen ikke inneholder momenter som ikke var kjent for direktoratet på vedtakstidspunktet. Etter en samlet vurdering finner direktoratet ikke grunnlag for å fravike hovedregelen om at Vedtaket iverksettes straks. Kravet om at klagen gis oppsettende virkning tas ikke til følge."

03.07.2008 tok Naturvernforbundet opp denne av avgjørelsen i et brev til Miljøverndepartementet og skrev blant annet at DN ikke har tilbakevist påstanden om at bestandsmålet ikke var nådd da uttaket ble gjort. I stedet viser DN til at det pr. dato, det vil si nesten to måneder etter uttaket, er dokumentert 8 ynglinger i hele regionen (pluss 4 antatte). Naturvernforbundet skriver videre:

”Dette betyr at det enda ikke er dokumentert at Stortingets minimumsmål for jerveynglinger er nådd - samtidig som begge de dokumenterte ynglende jervetisper i Finnmark er slaktet. Det er svært mange som er opprørt over disse tallene.

Toppen på det hele er at selv om en regner med de antatte (ikke dokumenterte) ynglingene og regner med 12 i hele regionen, så bringer de 3 uttakene oss ned på 9 ynglinger totalt - dvs. at vi på grunn av det omstridte uttaket ligger under Stortingets måltall.

Vi mener det er en viktig premiss for forvaltningen av fredede og sårbare rovdyr at man ikke tar ut vilt basert på en antagelse om at bestandsmålet sikkert kommer til å bli nådd, men at en skal vente til måloppnåelsen er dokumentert. Vi håper derfor på Departementets støtte for vår klage.”

Nyheter

Slår seg ikke til ro med avvist klage på hiuttak av jerv

Slår seg ikke til ro med avvist klage på hiuttak av jerv

27.07.2008:

Naturvernforbundet i Finnmark påklagde i april et vedtak fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) om hiuttak av Jerv i Tana og Nesseby kommuner med henvisning til at de nasjonale mål for yngling av jerv ikke var nådd da vedtaket ble truffet. Naturvernforbundet la også vekt på de store uttak som var gjort i 2007 og viste til forskning som indikerer at jerven i Finnmark er truet av innavl på fordi bestanden er delt i geografiske lommer. I juni avviste DN klagen. Naturvernforbundet er lite tilfreds med dette og forfølger saken.

- Seier for både fjellreven og Norges Naturvernforbund!

- Seier for både fjellreven og Norges Naturvernforbund!

17.03.2007:

Etter at Fjellrevprosjektets fotobokser på Varangerhalvøya har vært i virksomhet i knappe to uker, er det allerede tatt over 130 bilder av fjellrev. På flere bilder opptrer par. - Dermed har vi grunnlag for å si at Fjellrevprosjektet på Varangerhalvøya er en nasjonal suksess. Endelig ser vi et tiltak som har virkning, sier en lykkelig Kjell M. Derås, leder Norges Naturvernforbunds fjellrevutvalg.

Fjellrev tilbake på gamle jaktmarker - og lar seg fotografere

Fjellrev tilbake på gamle jaktmarker - og lar seg fotografere

28.03.2006:

- Dette er strålende nyheter! Vi er ikke i tvil om at uttaket av rødrev er årsaken til at fjellreven nå vender tilbake til sitt gamle revir. Det sier Kjell Derås, leder av Norges Naturvernforbunds fjellrevutvalg i en kommentar til at fotoboksene som er satt opp i fjellrevområdet på Varangerhalvøya i år for første gang har fått bilder av det sterkt utrydningstruete dyret. I 2005 tok boksene 200 000 bilder uten å registrere fjellrev. Rødrev ble derimot avbildet i 85 % av boksene.