Du er her:

Máze

Máze naturreservat er i dag det eneste naturreservatet i Guovdageaidnu. Går det som Miljødirektoratet vil så blir det ei rekke reservat og langt større enn dette. (Foto: Svein Lund).

Vern der det trengs!

Miljødirektoratet og Fylkesmannen har igjen blåst liv i en gammel plan om oppretting av ei rekke naturreservater på Finnmarksvidda. Her er kommentar fra Naturvernforbundet i Ávjovárri.

Nylig blei vi gjennom media kjent med at Fylkesmannen har foreslått oppretting av ei rekke naturreservater i Finnmark, derav mange i Guovdageaidnu og et som gjelder områder i Guovdageaidnu, Kárášjohka og Alta. Med de store truslene som naturen nå er utsatt for, er Naturvernforbundet er i utgangspunktet positiv til vern mot inngrep. Vi reagerer likevel på måten dette blir innført på og kan ikke si oss enig i den verneformen som er valgt.
Planen som nå er lagt fram er nesten identisk med den planen som blei lagt fram i 2010. Denne blei da møtt med stor skepsis. Det blei satt ned ei lokal arbeidsgruppe som skulle vurdere forslaget, men myndighetene var ikke villige å gi denne tid og vilkår slik at den kunne få ferdiggjort sitt arbeid og innstilte på å tvinge gjennom vedtaket. Resultatet var at hele prosessen gikk i vranglås og forslaget blei lagt på is. I år er så forslaget tina opp igjen og på samme måte som sist skal det gjennomføres ovenfra. Det har ikke vært en lokal diskusjon om hvilke områder som bør vernes, og på hvilken måte. I stedet får både kommuneledelse, naturbrukere og naturvernere servert en ferdig plan, der man hos Fylkesmannen har valgt ut områder, satt opp grenser for disse og bestemt at alle skal ha verneformen naturreservat. Dette er den strengeste formen i det norske vernesystemet og altså ennå strengere enn nasjonalpark.
De områdene som er foreslått verna er ikke villmark. De er bruksområder som lokalbefolkninga i alle år har brukt til reindrift, til jakt, fiske og sanking. Vi kan ikke godta at verneprosesser blir innført over hodet på dem som bruker områdene. Det fører til en naturlig motstand, som lett retter seg mot alt vernearbeid, og slik skader denne framgangsmåten arbeidet for vern av natur i Norge.

Den internasjonale naturvernunionen IUCN har innført ei rekke kategorier for vern. En av disse er „verna bruksområde”, som tar utgangspunkt i lokalbefolkningas tradisjonelle bruk av områda, og at denne bruken skal vernes og ikke hindres. I Norge har myndighetene avslått å ta i bruk denne kategorien, med begrunnelsen at „bruk er ikke noe mål med vern”. Slike holdninger er både en trusel mot tradisjonell naturbruk og også mot vernearbeidet.
Naturvernforbundet i Ávjovárri ønsker en åpen debatt om verne- og forvaltningsformer og om hvilke områder som bør vernes. Dessverre blir dette vanskeliggjort av at myndighetene i noen områder innfører strengt vern ovafra, mens andre naturområder blir åpna for total rasering i form av gruver, vindkraft og vannkraft. Dette gjør at folk får svært liten tillit til myndighetenes plutselige verneiver. Der naturen er trua står de på utbyggingsinteressenes side, vernet skal komme i områder der det er lite å hente av økonomisk verdi, slik at man heller satser på turisme. I begge tilfeller er både naturen og lokalbefolkninga den tapende part.

Dersom man virkelig vil verne natur i Finnmark, kan man starte med å verne Repparfjorden, Bøkfjorden og Tanafjorden, som alle er trua av gruvedrift, samt verne inngrepsfri natur og reinbeiter mot vindkraftanlegg. Når det er gjort kan vi diskutere oppretting av flere verneområder på vidda.

Nyheter

Loppa vern 2
Forslag til Loppa marine verneområde behandles nå

Marint vern på overtid

18.07.2017

Prosessen med marint vern har tatt lang tid. I Norge startet den allerede for 30 år siden. Det har vært arbeidet med utformingen av marint vern mer eller mindre kontinuerlig siden det. Vern av 36 områder ble foreslått som første fase. Områdene strekker seg helt fra Østfold til Finnmark i nord, og de fleste av områdene ligger i kystsonen. Felles for alle områdene er at de er særegne og unike. Nå behandles forslag til marin verneplan for Lopphavet hos Fylkesmannen i Finnmark. Det er et viktig arbeid. Hvis det skulle rettes en kritikk mot prosessen er det at det har tatt altfor lang tid. Denne delen av prosessen hadde oppstart i 2009. Siden det gjelder vern, sier det seg selv at både i løpet av årene som er gått siden 2009 – og i løpet av hele denne 30 års perioden – kan uerstattelige naturverdier ha gått tapt.

Img_0808
Marin verneplan på overtid

Høringssvar forslag til marin verneplan for Lopphavet

Naturvernforbundet i Finnmark har avgitt høringssvar til Fylkesmannen i Finnmarks forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta kommuner. Vår anbefaling er at alternativ B i sin helhet fjernes fra forslaget til marin verneplan for Lopphavet. Alternativ B er en redusert verjson av den opprinnelige avgrensningen av verneområdet. Det må foreligge én - og kun én - anbefalt avgrensning av verneområdet - ikke flere alternativer. Verneområdet kan ikke på noen måte kan være mindre enn den opprinnelige avgrensningen.

Img_9215

Mer vern i Finnmark?

I mars 2017 arrangerte Naturvernforbundet i Ávjovárri åpent seminar om verneområder i Finnmark. Som resultat av dette laga vi i ettertid denne uttalelsen fra lokallaget.

Viser fra 5 til 8 av totalt 24 artikler