Du er her:


Foto: Svein Lund

Verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Guovdageaidnu Vedtatt på medlemsmøte 15.06.2010

Naturvernforbundet i Guovdageaidnu vil vise til vår uttalelse om verneområde ved Goahteluoppal. I tillegg vil vi gi en kort uttalelse om den delen av verneplanen for myrer og våtmarker som gjelder for vår kommune. I utgangspunktet er vi positive til at disse områdene skal vernes for framtida, da de utvilsomt inneholder naturverdier som ikke bør ødelegges. Men vi vil samtidig uttale at vi har stor forståelse for den skepsis som har kommet fram lokalt mot verneforslaget.

I likhet med nasjonalparkplanen kommer dette forslaget fra sentrale myndigheter og Fylkesmannen, og bygger ikke på noe lokalt ønske i kommunen eller blant dem som ferdes i og bruker områdene. På grunnlag av ønske fra lokalt hold og fra Sametinget blei det oppretta et lokalt utvalg som skulle delta i arbeidet med verneplanen. I høringsforslaget fra Fylkesmannen heter det:

"Fylkesmannens verneforslag har vært til faglig gjennomgang hos Direktoratet for naturforvaltning og sendes nå ut på høring. Arbeidsutvalget ble på grunn av tidspress ikke ferdige med sitt arbeid før høring, og vil fortsette sitt arbeid fram mot vedtak i saken."I media og på folkemøter i Guovdageaidnu har det kommet fram at dette tidspresset er skapt av Miljøverndepartementets krav om forsering av arbeidet for at alle verneplaner skal bli vedtatt i 2010. Man snakka høyt om lokal medvirkning og samarbeid, men ga ikke de lokale organa den tida og de ressursene de trengte for å kunne gi saka ei forsvarlig behandling. Resultatet er at det blei sendt ut et høringsdokument som bare ga uttrykk for Fylkesmannens og Miljøverndepartementets syn, der synet til lokale interesser ikke kommer fram.

Dagen før Naturvernforbundets lokallag i Guovdageaidnu skulle diskutere verneplanane kom meldinga om at Miljøverndepartementet har tatt motstanden til etterretning og utsatt behandlinga av verneplanen for myr og våtmarker. Det er ei beslutning vi hilser med glede. Naturvernforbundet i Guovdageaidnu ønsker vern av disse områdene, men ser det ikke som forsvarlig å vedta en verneplan uten at de lokale interessene har fått komme fram med sitt syn før saka sendast til høring. Vi ber derfor om at det lokale arbeidsutvalget får tilstrekkelig med tid og ressurser til å gjøre ei grundig vurdering av alle 9 områdene som er foreslått verna i vår kommune, og at det etter dette blir sendt ut et høringsutkast der arbeidsutvalgets syn kommer fram. Vi ber også om at det i høringsdokumentet kommer klarere fram i hvilken grad vern under det foreslåtte regelverket vil føre til forbud mot den bruken av områda som er vanlig i dag.

På denne bakgrunn ser vi oss på nåværende tidspunkt ikke istand til å gi en konkret vurdering av de enkelte verneforslag. Vi viser til at det i planen om verneområde ved Goahteluoppal er lagt fram to alternativer: nasjonalpark og landskapsvernområde. I den videre behandling av verneplanen for myrer og våtmarker ber vi om at det også her blir utreda landskapsvernområder som alternativ til naturreservat.

Svein Lund

lokallagsleder

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.12.2010

Nyheter

Loppa vern 2
Forslag til Loppa marine verneområde behandles nå

Marint vern på overtid

18.07.2017 | Sist oppdatert: 18.07.2017

Prosessen med marint vern har tatt lang tid. I Norge startet den allerede for 30 år siden. Det har vært arbeidet med utformingen av marint vern mer eller mindre kontinuerlig siden det. Vern av 36 områder ble foreslått som første fase. Områdene strekker seg helt fra Østfold til Finnmark i nord, og de fleste av områdene ligger i kystsonen. Felles for alle områdene er at de er særegne og unike. Nå behandles forslag til marin verneplan for Lopphavet hos Fylkesmannen i Finnmark. Det er et viktig arbeid. Hvis det skulle rettes en kritikk mot prosessen er det at det har tatt altfor lang tid. Denne delen av prosessen hadde oppstart i 2009. Siden det gjelder vern, sier det seg selv at både i løpet av årene som er gått siden 2009 – og i løpet av hele denne 30 års perioden – kan uerstattelige naturverdier ha gått tapt.

Img_0808
Marin verneplan på overtid

Høringssvar forslag til marin verneplan for Lopphavet

Naturvernforbundet i Finnmark har avgitt høringssvar til Fylkesmannen i Finnmarks forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta kommuner. Vår anbefaling er at alternativ B i sin helhet fjernes fra forslaget til marin verneplan for Lopphavet. Alternativ B er en redusert verjson av den opprinnelige avgrensningen av verneområdet. Det må foreligge én - og kun én - anbefalt avgrensning av verneområdet - ikke flere alternativer. Verneområdet kan ikke på noen måte kan være mindre enn den opprinnelige avgrensningen.

Img_9215

Mer vern i Finnmark?

I mars 2017 arrangerte Naturvernforbundet i Ávjovárri åpent seminar om verneområder i Finnmark. Som resultat av dette laga vi i ettertid denne uttalelsen fra lokallaget.

Viser fra 5 til 8 av totalt 24 artikler