Du er her:

Fálesrášša

Fálesrášša i Kvalsund sett fra Stállogárggu. Her ville Finnmark Kraft og FeFo ha vindmøller, men OED sa nei etter mange protester. (Foto: Svein Lund).

FeFo og Finnmarksnaturen

Innlegg av Naturvernforbundet i Ávjovárri

I et lengre innlegg i FD 14.11.2016 forsvarer FeFo-direktør Olli seg mot kritikken fra FNs spesialrapportør for urfolkssaker. Vi skal ikke legge oss opp i debatten om eiendomsretten til utmarka i Finnmark, men vil komme med en kommentar til kritikken av at FeFo blander forvaltning og forretning. Hva skjer med naturen når FeFo kan tjene penger på naturinngrep?

I formålsparagrafen til Finnmarksloven heter det: «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv

Olli skriver «FeFo er i dag medeier i kun ett kommersielt selskap; Finnmark Kraft AS. Bakgrunnen for at FeFo gikk inn på eiersiden i dette selskapet var å sikre at lokale vindkraftressurser utnyttes av lokale aktører, og på denne måten å legge til rette for en utvikling som skaper attraktive og levedyktige arbeidsplasser.» Det han ikke sier noe om er at Finnmark Kraft legger planer som er stikk i strid med Finnmarkslovens formål.

Sammen med Fred Olsen Renewables har Finnmark Kraft oppretta Aurora Kraft som har søkt konsesjon til to vindkraftanlegg i Kvalsund. Det ene blei avvist av NVE fordi skadevirkningene for reindrift og naturmangfold ville bli for store, den andre innvilga av NVE, men etter klager avslått av Olje- og Energidepartementet med samme begrunnelse. Stikk i strid med formålsparagrafen, har FeFo her støtta opp om så alvorlig naturinngrep at flere av dem blir avvist av sentrale myndigheter. Finnmark Kraft har ikke gitt seg med det, men har sjøl planlagt tre vindkraftverk, disse sakene er ennå ikke ferdigbehandla. Videre har Finnmark Kraft også planlagt fem vannkraftverk, av disse er et godkjent, mens to er avslått og et klaga til OED.

Et av de alvorligste naturinngrep som er planlagt i Finnmark nå er Nussir si gruve i Kvalsund. I denne saka støtta FeFo-styret opp om søknaden om utslippstillatelse.

Til sammen viser dette at i ei rekke av de utbyggingsplanene som har vært i Finnmark etter FeFo blei oppretta for ti år siden, har FeFo stått på utbyggers side og ikke på naturens.

Vi står over for flere andre planer fremover hvor FeFo kan tjene penger på naturinngrep, bl.a. en større utvidelse av Elkem Tana sitt dagbrudd i Austertana.

En annen inntektskilde som kan komme i strid med formålsparagrafen er salg av fiske- og jaktkort. Disse er som kjent dyrere for folk utafra enn for finnmarkinger, med andre ord, jo flere søringer og utlendinger som kommer hit for å jakte og fiske, jo mer tjener FeFo. Sist så vi dette ved høstens rypejakt, da det nesten ikke var ryper igjen, og det var en god sjanse for FeFo til å nekte å selge jaktkort til folk utafra fylket, i tråd med Finnmarksloven. De valgte heller å øke salget.
Det er rimelig at de som kommer utafra og utnytter naturen betaler for det, og at denne betalinga kommer lokalsamfunn og fylket til gode, men vi frykter at FeFo si dobbeltrolle fører til at FeFo vil velge inntekter framfor miljøvern. FeFo sin dobbeltrolle kan være langt mer problematisk enn FeFo-direktøren gir inntrykk av.

Naturvernforbundet i Ávjovárri

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.04.2017

Nyheter

Oyfjell-gos2

Konsekvensene på bordet

I Finnmark Dagblad 29.05.2020 forteller Kjetil Hansen i Porsanger Ap at partiet ønsker konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Begrunnelsen er som følger: "Vi trenger viten om hvem de er og hva planene deres vil medføre".

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Vindgarte
Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri 22.02.2020

Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene?

Alle inngrep i naturen blir nå begrunna med at det er nødvendig for klimaet. I Finnmark skal det bygges vindindustrianlegg etter hele kysten, langt innover vidda og på fiskefelta, for å gi "utslippsfri kraft". Nussir skal utvinne kobber for "det grønne skiftet". Elkem Tana skal utvide fordi "fornybarindustrien" trenger kvarts. Det skal bygges monsterlinje tvert gjennom Finnmark fordi Norge skal bli "Europas grønne batteri".

Viser fra 25 til 28 av totalt 72 artikler