Du er her:

Fálešrášša i Kvalsund. Her var det planlagt et stort vindkraftverk, men dette blei stoppa av hensyn til reindrifta. (Foto: Svein Lund)

Fálešrášša i Kvalsund. Her var det planlagt et stort vindkraftverk, men dette blei stoppa av hensyn til reindrifta. (Foto: Svein Lund).

Ingen vindindustri i reinens leveområder

Uttalelse fra fylkesårsmøte i Naturvernforbundet i Finnmark.

Naturvernforbundet i Finnmark krever at leveområder for rein – både villrein og tamrein – blir kategorisert som områder der vindindustriens konsesjonssøknader får automatisk avslag fra NVE. ”Nasjonal ramme for vindkraft” som er under utarbeidelse i regi av NVE, må respektere naturmangfoldlovens § 8 om samisk og annen tradisjonskunnskap, og bygge på tilgjengelig tradisjonskunnskap om rein og vindindustri.

Det hevdes at Finnmark er Norges beste fylke for vindkraftutbygging, og vi frykter et sterkt press for mer utbygging. Finnmark er også landets største reindriftsfylke, og de nye vindindustriområdene er planlagt i reinbeiteområder. Det er nå minst sju nye vindkraftverk under planlegging i Finnmark. Det største av disse, i fjellområdet Lebesby/Tana, vil bli 10-15 ganger større enn de som er etablert til nå, og dette vil i sin helhet ligge i reinbeiteområde.

Bortimot halvparten av vindkraftanlegga i Norge er bygget ut eller planlagt i områder som er beiteland eller trekkområder for tamrein eller villrein. Utbyggerne hevder at vindkrafta ikke er til skade for reinen. For eksempel skriver Statkraft i sin utredning om Nordkyn vindindustriområde: "Studiene som har blitt gjennomført til nå har imidlertid støttet en hypotese om at vindparker har liten eller ingen effekt på reinsdyr." Slike konklusjoner står i motstrid til reindriftssamenes erfaring i områder med vindkraft. På årsmøtet i lokallaget Ávjovárri i Naturvernforbundet presenterte Peer Gaup nylig tradisjonskunnskap som han hadde innhentet fra en rekke reinbeitedistrikter. Konklusjonen fra reindriftssamene var entydig: Rein trekker unna områder med vindindustri.

Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget for beslutninger som berører naturmangfoldet innbefatter også tradisjonskunnskap, og gir dermed rettslig tyngde til reineieres rapporterte erfaringer om skadevirkningene av vindkraftutbygging. Denne kunnskapen viser tydelig at reindrift og vindkraft ikke kan sameksistere. Naturvernforbundet i Finnmark går inn for at det arbeides for et generelt forbud mot vindkraftutbygging i alle leveområder for rein.

Naturvernforbundet i Finnmark

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.03.2018

Nyheter

Abcd
Rapport fra Naturvernforbundet i Ávjovárri og Motvind Nord publisert 18.06.2020

Vindkraft eller reindrift?

Kan vindkraft og reindrift forenes? Dette spørsmålet forsøker Naturvernforbundet i Ávjovárri å svare på i en rapport som nå er gitt ut i samarbeid med Motvind Nord.

Oyfjell-gos2

Konsekvensene på bordet

I Finnmark Dagblad 29.05.2020 forteller Kjetil Hansen i Porsanger Ap at partiet ønsker konsekvensutredning av vindkraft i Porsanger. Begrunnelsen er som følger: "Vi trenger viten om hvem de er og hva planene deres vil medføre".

Raudfjellrein
Pressemelding fra redaksjon for vindkraftrapport

Vindkraft – katastrofalt for reindrift og naturforvaltning

Den pågående utbygging av vindkraft i Norge, der enorme tidligere inngrepsfrie naturområder blir omgjort til industriområder, er en katastrofe for natur, naturmangfold og friluftsliv. Utbygginga er også en fallitt for areal- og naturforvaltning, fordi dette skjer utenfor normal arealforvaltning og plan- og bygningslov og fordi miljømyndighetene er satt helt på sidelinja. Konsekvensutredningene er oftest utført av selskap med nær tilknytning til vindkraftbransjen, og beslutningsgrunnlaget er svært mangelfullt og ubalansert. Likevel blir slike utredninger lagt til grunn for konsesjonsbehandlinga. En stor del av utbygginga foregår i samiske reindriftsområder, stikk i strid med Norges forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur.

Viser fra 17 til 20 av totalt 66 artikler