Du er her:

Rein på vinterbeite på Finnmarksvidda.

Rein på vinterbeite på Finnmarksvidda. (Foto: Svein Lund).

Ingen vindindustri i reinens leveområder!

Uttalelse fra Landsstyret i Naturvernforbundet 03.06.2018.

Landsstyret i Naturvernforbundet krever at reindriftsområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Det er allerede gitt konsesjon til nærmere 100 vindkraftanlegg over hele landet, og det planlegges i tillegg en rekke nye. NVE arbeider med en nasjonal ramme for vindkraftutbygging, og skal bl.a. komme fram til innhold i kategoriene harde og mjuke eksklusjoner. Naturvernforbundet krever at tamreinens leveområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Naturvernforbundet mener at ved all utbygging av fornybar energi må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Vindkraftverka vil føre til omfattende inngrep i natur uten tidligere inngrep, noe som vil medføre betydelig skade på plante- og dyreliv og ødelegge områdenes bruksverdi i forhold til friluftsliv og utmarkshøsting.

Omtrent halvparten av vindkraftanlegga som er bygget ut, er i reinens leveområder. Arbeidet som nå pågår med å fastsette aktuelle utbyggingsområder kan føre til enda større press på naturgrunnlaget, og kommer i tillegg til en lang rekke andre inngrep, arealtap og en stadig større trussel fra klimaendringer.

Utbyggerne hevder at vindkrafta ikke er til skade for reinen, noe som er sterkt omstridt. Statkraft skriver i sin utredning om Nordkyn vindpark: "Studiene som har blitt gjennomført til nå har imidlertid støttet en hypotese om at vindparker har liten eller ingen effekt på reinsdyr." Denne påstanden er stikk i strid med erfaringene til reineiere i områder med vindkraft. Naturmangfoldsloven sier at erfaringskunnskap skal vektlegges. I 2017 kom en rapport i forbindelse med vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag. Her er oppsummert erfaringer med vindkraftverk som allerede er bygd ut i reinbeitedistrikt: "Intervjuer av reineiere fra 7 distrikt i Norge der det har vært foretatt utbygging av i alt 8 vindkraftverk viser også til konsistent store tap av beiteområder, såvel som trekk- og flyttlei der relevant, i minst syv til åtte tilfeller,..." Flere planlagte vindkraftverk har blitt avslått av hensyn til reindrift og villrein. Likevel fortsetter planlegginga for fullt og skaper stor usikkerhet for framtida.
Reindrift er både ei viktig næring og leverandør av kjøtt, skinn og andre produkter, og en bærebjelke for samisk kultur og språk. Reindrift er avhengig av større sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep, områder som også er viktig for naturmangfoldet. Den norske staten er etter norsk lov og internasjonale konvensjoner forplikta til å sørge for bevaring av naturgrunnlaget for samisk kultur. Dette kommer bl.a. fram av Grunnlovens § 108, naturmangfoldloven og konvensjoner som ILO nr. 169 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Landsstyret i Naturvernforbundet krever derfor at reindriftsområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.06.2018

Nyheter

Vindkraft-i-finnmark-940x587

Omreisende seminar om vindkraft i Finnmark

14.09.2022 | Sist oppdatert: 23.09.2022

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark, sammen med DNT sentralt og Norges Naturvernforbund i Finnmark ønsker velkommen til et omreisende seminar om vindkraft, energiutbygging og naturforvaltning i Finnmark.

Sametingets plenumsbehandling av Fosen-saken

Vi støtter Sametingets krav om oppfølging av Fosen-dommen

10.03.2022 | Sist oppdatert: 10.03.2022

Sametinget gjorde i dag et svært tydelig vedtak med krav om at vinterbeitene som er tapt til Roan og Storheia vindkraftverk på Fosen skal restaureres. Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd, som dømt av Høyesterett, som snarest må opphøre.

Viser fra 1 til 4 av totalt 73 artikler