Du er her:

Støtter Natur og Ungdoms aksjon ved Førdefjorden

Naturvernforbundet gir full støtte til sivil ulydighets-aksjonen i Vevring, hvor Natur og Ungdom har lenket seg fast for å hindre gruvedumping i Førdefjorden. – Dette forurensende og utdaterte gruveprosjektet må stanses. Nå må næringsminister Jan Christian Vestre komme på banen og trekke driftskonsesjonen tilbake, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom gikk i dag tidlig til aksjon for å stanse Nordic Minings arbeid med å klargjøre tomten for gruvevirksomhet. Gruveselskapet begynte i går rivningen av hus i området hvor industrianlegget skal bygges.

– Naturvernforbundet deltar ikke selv i sivil ulydighets-aksjoner, men vi støtter Natur og Ungdoms kamp for å hindre byggingen av gruveanlegget. Vi reagerer sterkt på at Nordic Mining har startet arbeidet før klagen på driftskonsesjonen er behandlet i Nærings- og fiskeridepartementet, sier Gulowsen.

Sammen med Natur og Ungdom og elleve andre organisasjoner har Naturvernforbundet påklaget driftstillatelsen til Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg er planene om gruvedumping også klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). ESA har foreløpig konkludert med at sjødeponiene i Førdefjorden og Repparfjorden er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Mye tyder på at prosjektene også strider med EUs vannrammedirektiv.

– Vi mener at driftstillatelsen til Nordic Mining er ulovlig og vurderer å gå rettens vei for å få stanset dette. Gruveprosjektet er et klart brudd med EUs mineralavfallsdirektiv, noe som gir oss en sterk sak, sier Gulowsen.

«Naturvernforbundet ser gruvedumping i Førdefjorden som ein av dei største forureiningsskandalane i nyare norsk historie. Førdefjorden er ein rein og fiskerik fjord som vil ta stor skade dersom det vert dumpa gruveavfall i fjorden», står det i en uttalelse som Naturvernforbundets landsstyre vedtok 6. mars i år.

Nordic Mining skal utvinne rutil fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet og har fått konsesjon til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Avfallet består av finmalt steinstøv, miljøgifter, ulike kjemikalier og mikroplast. Selskapet har også fått tillatelse til å slippe stoffet SIBX ut i den artsrike fjorden, et stoff som er svært giftig for vannlevende organismer, og som det er lite kunnskap om hvordan stoffet vil brytes ned i fjorden.

Norge står nå alene sammen med Papua Ny-Guinea om å tillate nye prosjekter med gruvedumping i sjøen. Samtidig har Norge en lederrolle i arbeidet med å holde havet rent gjennom statsminister Jonas Gahr Støres verv som leder av Det internasjonale havpanelet. Bruk av sjødeponi strider også med regjeringens mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, slik det står i Hurdalsplattformen.

– Sjødeponi er en utdatert og gammeldags metode, det motsatte av sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi er avfallsmassene en ressurs, og ved å dumpe dem i sjøen mister man alle sjanser for å utnytte dem, også i framtiden, sier Gulowsen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.04.2022