Krever opprydding i gamle miljøsynder

Det har vært kjent i ti år at det finnes store mengder miljøgifter på Sola utenfor Stavanger. Nå krever Naturvernforbundet at det ryddes opp.

Se TV2 reportasje her. Per-Erik Schulze– Det har gått mange år uten at noen har løftet en finger, så nå må de virkelig brette opp ermene, sier Per-Erik Schulze, miljøgiftrådgiver i Naturvernforbundet. Det er på Sola Brannøvingsfelt utenfor Stavanger det ble påvist forurensning av Avinor i januar 2012, i en større landsomfattende undersøkelse. Miljøgiften som er funnet er PFOS, som regnes som en av verdens verste miljøgifter.
– Miljøgiften PFOS er beryktet for å ha omtrent like lang nedbrytingstid som atomavfall, så gamle PFOS-synder løser seg altså ikke selv, men må enten fjernes, isoleres eller renses, sier Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.  Naturvernforbundet mener forurensningen kan medføre straffeansvar etter forurensningsloven, og at Avinor som forurenser straks må iverksette opprydding og avbøtende tiltak.

Svært høye nivåer
Schulze sier at forurensningsnivåene i bekken ut av brannøvingsfeltet er svært høye.
– De er for eksempel mye høyere enn noen målinger som er publisert i Klif sine overvåkingsrapporter fra kysten, sier han.
Forurensningen med PFOS stammer fra tidligere bruk av brannskum (frem til rundt 2003), men lekker fortsatt ut fra øvingsfeltet.

Men saken på Sola er ikke unik. Veldig mange steder langs kysten (flere titalls brannøvingsfelt og flere hundre andre lokaliteter som skipsverft og deponier) er det akutt behov for tiltak for å beskytte kystmiljøet mot miljøgiftforurensning.
– Etter vår mening går tiltaksarbeidet for å rydde opp alt for sakte og får for lite ressurser, sier Schulze. Avinor kommer med en rapport om noen uker om forurensningsnivået på deres eiendommer, og Schulze frykter stygge funn når tallene for fauna og vannforurensning utenfor brannfeltene legges fram.

Kan gi akutte effekter
PFOS-nivået i kanalen til Solaviken er så høyt at det for dyr og mennesker vil gi både akutte effekter ved kortidseksponering og kroniske effekter ved langtidseksponering, forklarer daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring.
– Det er foreløpig ikke gjort noen tiltak på stedet, over 10 år etter at det ble kjent at det gamle brannskummet inneholdt PFOS som var svært miljøfarlig, sier han.

Han mener det er ganske utrolig at det i 2012 fortsatt kan dukke frem et helt ras av miljøgiftspøkelser fra skapet.
– Og når man så må vente i tiår på selv de mest innlysende tiltak for å begrense spredning og risiko, så har myndighetene og Avinor hatt altfor lavt fokus på forurensning, sier han.