Krever tiltak mot plastforurensning

Plastforbruket øker kraftig. Rundt en tredel av plasten når aldri systemet for avfallshåndtering, og ender opp i naturen der det hoper seg opp, fragmenteres i småbiter og sprer seg i næringskjeder og økosystem. Nå krever landsstyret i Naturvernforbundet et krafttak mot plastforurensning.

I uttalelsen påpeker landsstyret at det er mange steder langs kysten der plast har hopet seg opp i tiår, som aldri har blitt ryddet. Plasten lekker ut miljøgifter og utgjør en konstant fare for fugl, fisk og pattedyr. Nå mener Naturvernforbundet at kampen mot plasten må trappes kraftig opp.

«Plastforurensning langs kysten må få samme status som akutt forurensning. Kyst- og miljømyndighetene må snarest igangsette en kartleggings- og oppryddingsaksjon langs hele kysten. Viker og kystområder som er særlig utsatt må identifiseres og prioriteres for opprydding. Den frivillige innsatsen må være en viktig del av det statlige arbeidet», sier landsstyret i uttalelsen.

De krever vurdering av følgende tiltak, helst i forbindelse med Regjeringens melding om avfall og sirkulærøkonomi:
– Utfasing og forbud mot spesielt forsøplende engangsemballasje fra dagligvarer
– Høy miljøavgift på bruk av plast
– Påbud om sortering av plastavfall
– Økt pant på flasker
– Felles nordisk og europeisk pantesystem
– Pant på alle typer plastemballasje
– Økt forskning på miljøvennlige materialer som kan erstatte plast