Du er her:


Foto: Kristin Kværnsveen

Prioriterer ikke å fjerne farlige miljøgifter:

Sjøbunnopprydding stopper opp

Miljøgifter i havet tas opp i næringskjeden og er et stort problem for både mennesker og dyr. I forslaget til Statsbudsjett for 2011 kuttes støtten til opprydning av disse miljøgiftene kraftig.

Disse 17 havnene og fjordene skulle etter planen renses: 

Oslo, Drammen, Sandefjord, Grenland, Arendal, Kristiansand, Farsund, Stavanger, Sørfjorden, Bergen, Ålesund, Sunndalsfjorden, Trondheim, Ranafjorden, Harstad, Tromsø og Hammerfest. 


Mer om miljøgifter:

Les vårt hefte "farlige forbindelser" med bakgrunnsinformasjon om miljøgifter.

Over halvparten av den statlige finansieringen forsvinner, og Naturvernforbundet frykter at dette vil forsinke arbeidet med mange år.

Miljøgiftene i sjømat og natur skyldes hovedsakelig gamle utslipp som ligger i sjøbunnen. Disse giftene virvles stadig opp og tas opp i sjødyr. Det er også avdekket store mengder forurenset jord og deponier med farlig avfall som trenger opprydding.

Med dagens tempo vil det ta mange tiår før sjøbunnen i en rekke norske havner er ryddet for miljøgifter, og dette vil bryte Stortingets mål om at miljøgifter skal være under kontroll innen 2020. 

I 2006 kom Stortingsmeldingen “Sammen for et giftfritt miljø”. her listes det opp 17 havner og fjorder hvor man prioriterer å få ryddet opp i miljøgiftene som ligger på sjøbunnen. 

I 2010 ble det bevilget 157 millioner til opprydning av miljøgifter i sedimenter, forurenset jord og forurenset jord i Barnehager. For neste år foreslås det 83,5 mill. Altså nesten en halvering.

- Av dette er mesteparten allerede bundet til opprydding på land, slik at det som gjenstår for fjordoppryddingen etter det vi kjenner til kun blir 30-40 millioner kroner, sier miljøgiftrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet. 

- Kuttet er dramatisk og vil forsinke det uhyre viktige opprydningsarbeidet kraftig. Bevilgningen holder neppe til en eneste havneopprydding, og i tillegg blir støtten til forundersøkelser også amputert. Vi frykter dette vil forsinke både igangsatte og ikke igangsatte opprydningsprosjekt. Det gjør at miljøgiftene fortsatt vil spres i fjordene og inn i næringskjeden, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

– Naturvernforbundet har bedt Stortinget øke innsatsen. Hvis man ikke får dette på plass i statsbudsjettet må regjeringen komme tilbake med økte bevilgninger i revidert budsjett til våren, avslutter han.