Du er her:


Foto: Svein Lund

Våre fjorder er ingen avfallsplass for gruveindustrien

Næringsminister Trond Giske la i dag fram regjeringens mineralstrategi. Her står det at Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige.

– Det er veldig bra at regjeringen sier norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Da kan vi ikke bruke våre fjorder som avfallsplass for gruveindustrien. Det vil ødelegge livet på fjordbunnen for lang tid framover.

Havforskningsinstituttet har advart mot planene om sjødeponi i for eksempel Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjorden i Finnmark, og Fiskeridirektoratet har lagt ned innsigelser mot begge planene ut ifra hensynet til fiskeressursene i disse fjordene. Gjennom mineralstrategien vil regjeringen forske mer på konsekvensene av sjødeponi. Naturvernforbundet forventer at alle søknadene om sjødeponi stilles i bero inntil dette er gjort.

På verdensbasis er det kun fire land som fortsatt tillater sjødeponi i forbindelse med mineralvirksomhet. Det er Tyrkia, Indonesia, Papua New Guinea og Norge. I Papua New Guinea er det nå en stor diskusjon om man skal innføre forbud.

– Hvis regjeringen åpner for sjødeponi i Førdefjorden eller Repparfjorden vil vi være blant de verste i verdenssammenheng, ikke blant de mest miljøvennlige slik regjeringen har som ambisjon om i mineralstrategien, sier Haltbrekken.

Ønsker strenge krav
Naturvernforbundet mener det må stilles strenge miljøkrav til mineralnæringen, hvis ikke kan miljøkonsekvensene av satsingen bli svært store. Mineralnæringen må pålegges å gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden fra driften. Når stein tas ut må mest mulig av de mineralene som befinner seg i den utnyttes, det må sees på alternativ bruk av avfallsmassene og det må åpnes for tilbake fylling i gruvene. India har i dag et mål om en gruveindustri uten avfall. Selv om det er langt fram til man har nådd et slikt mål burde det også vært et mål for Norge.

En måte å redusere avfallsmengden på er også å innføre en avgift på det avfallet gruveindustrien skal kvitte seg med. Polen har en slik avgift i dag. Der må gruveindustrien betale om lag 20 kroner per tonn avfall (sand, grus, knust fjell) de skal kvitte seg med. Prisen for avfall med kjemikalier er høyere. Disse avgiftene gjør at gruveselskapene leter etter metoder for å redusere avfallsmengden.

– Norge bør også innføre en avfallsavgift for å redusere den totale mengden avfall fra gruveindustrien, sier Haltbrekken.

– Naturinngrepene som en følge av gruveindustrien kan bli massive. Det er viktig at hensynet til naturen veier tyngst når søknader om ny gruvedrift behandles. For å unngå en reprise på tidligere tiders virksomhet, hvor vi fortsatt sliter med forurensning fra gruvene, er det viktig at det stilles krav om full rehabilitering av områdene etter bruk, avslutter Haltbrekken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.03.2013