Foto: Norges Naturvernforbund

Garbergelva

Ved opprettinga av nasjonalparken Skarvan-Roltdalen vart deler av Garbergelva verna. Men nedre delar av vassdraget står framleis utan beskyttelse, og er no trua av kraftutbygging.

Garbergelva i Sør-Trøndelag består av eit nedbørfelt som dekker to naturgeografiske regionar og tre landskapsregionar.

Viktige verdiar

Størstedelen av området er urørt, medan nedre del består av kulturlandskap og jordbruk. Vassdraget har svært stor verdi for biologisk mangfald, særlig artar knytt til myr og våtmark.

Les mer:

NRK Trøndelag (31.7.2008):
Naturvernforbundet vil verne Garbergelva.

Både samiske verdiar, kulturminne frå kvernsteinproduksjon og vasstilknytta anlegg gir Garbergelva stor verdi for kulturmiljø. Vidare har Garbergelva og verdi for geologisk mangfald og friluftsliv.

Garbergelva i verneplanene

I Verneplan IV (fra 1993) gikk Verneplanutvalet inn for vern, men departementet ønskte å sjå vassdraget i samanheng med nasjonalparkplanar. Men ved opprettinga av nasjonalparken Skarvan-Roltdalen i 2004 inngjekk ikkje nedre delar av vassdraget.

Ved Supplering av verneplan for vassdrag (i 2005) gikk både Fylkesmannen, Fylkeslandbruksstyret og styringsgruppa for supplering av verneplanen inn for vern. Styringsgruppa la særlig vekt på heilskap. Heller ikkje denne gongen vart dei nedre delane av vassdraget verna, og det er fritt fram for kraftutbygging her.

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene