Klager gruvekonsesjon inn for Kongen i statsråd

Naturvernforbundet klager nå på driftskonsesjonen som ble gitt til gruveselskapet Nussir. – Vi mener konsesjonen er gitt på sviktende grunnlag, i strid med føringer i mineralloven, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Konsesjonen, som ble gitt av Nærings- og fiskeridepartementet 14. februar i år, har alvorlige mangler sett opp mot kravene i mineralloven. Det mener Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

– Mineralloven slår fast at man skal gjøre en ny, overordnet vurdering av miljøkonsekvenser når driftskonsesjon skal vurderes. Det er ikke gjort i denne saken, noe som betyr at ny kunnskap om naturforholdene i fjorden, utslipp av tungmetaller og torskens bruk av fjorden som gyteområde ikke har blitt tilstrekkelig vurdert, sier Lundberg.

Gift og gyting

Etter at utslippstillatelsen ble gitt i 2016 har det blitt gjort undersøkelser av det gamle deponiet i fjorden, som stammer fra forrige gang det var gruvedrift der. Disse undersøkelsene tyder på at relativt store mengder kobber sprer seg i vannmiljøet. Samtidig har undersøkelser avdekket at det foreslåtte deponiområdet benyttes som gyteområde av torsken.

– Dette er kunnskap som har kommet til etter at utslippstillatelsen ble gitt. I tråd med mineralloven forventet vi at det ble gjort en vurdering av dette av Nærings- og fiskeridepartementet. Vi mener det er helt bak mål at dette ikke har skjedd. Slik vi ser det har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skjøvet ny kunnskap til side. Det er en alvorlig feil i saksbehandlingen fra departementets side, sier Lundberg.

«Svært dårlig» vannkvalitet

Gruven ved Repparfjorden har fått tillatelse til å dumpe 2 millioner tonn avfallsmasse i fjorden hvert år. Det tilsvarer 13 lastebillass med gruveavfall hver time, døgnet rundt. Innholdet av tungmetaller i gruveavfallet vil være så stort at vannkvaliteten etter Miljødirektoratets egne tabeller kan bli klassifisert som «svært dårlig» med akutt toksisk virking. Naturvernforbundet har arbeidet mot gruveavfallsdeponi i Repparfjorden helt siden planene ble kjent.

– Alt liv på havbunnen i deponiområdet vil bli utradert, og partikler vil kunne spre seg langt av gårde og være skadelig for det marine naturmangfoldet i større deler av fjorden. Dette er ett av historiens mest miljøødeleggende industriprosjekter i Norge. Vi trodde virkelig det var slutt på den tiden da man bare kunne hive avfallet sitt på sjøen. Nå håper vi Regjeringen tar ansvar og rydder opp i dette, ved å nekte Nussir å bruke sjøen som søppelplass, sier Lundberg.

Bli medlem!