– Nussirs prosjekt har ikke livets rett

– Nussirs prosjekt har ikke livets rett slik det er planlagt i dag. Våre fjorder er ikke avfallsplasser, sier Leif Wasskog fra Alta, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark. Nussir meldte i dag at en kjøpskontrakt med et tysk kobberselskap har brakt dem nærmere oppstart av den planlagte gruva i Kvalsund i Finnmark, hvor selskapet skal utvinne kobber og dumpe gruveavfallet i sjøen.

– Det er totalt uakseptabelt å bruke en ren og levende fjord som avfallsplass for gruveindustrien, uansett hvilke samarbeidspartnere Nussir får inn. Vi kommer til å fortsette kampen for å stanse dette prosjektet, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Nussir innkalte til pressekonferanse tirsdag 11. august for å fortelle om en kjøpskontrakt med det store tyske kobberselskapet Aurubis AG. Ifølge Nussir er kontrakten en viktig brikke i finansieringen av prosjektet.

To millioner tonn giftig gruveslam
Nussir har konsesjon til å utvinne kobber i Kvalsund og dumpe gruveavfall i sjøen. Dersom prosjektet realiseres, så vil de hvert eneste år slippes to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam rett ut i Repparfjorden. Ifølge Havforskningsinstituttet representerer fjorddeponiet en alvorlig kjemisk og fysisk forurensning av fjorden, og de miljøfaglige rådene var at Regjeringen ikke skulle tillate dette. Gruvedriften vil også ramme samisk naturgrunnlag og naturbaserte næringer slik som fiske og reindrift. Repparfjorden er en nasjonal laksefjord med gode bestander av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre og vandringsvei for villaksen i Repparfjordelva.

–  Nussir kunne blitt en pionerbedrift i verdenssammenheng hvis de hadde funnet alternativ bruk av avfallsmassene, noe som er fullt mulig i dag, sier Leif Wasskog, leder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Han reagerer sterkt på Hammerfest kommunes positive holdning til prosjektet.

– Det ironiske er at Hammerfest kommune arbeider veldig bevisst for å skaffe midler til opprydding av Hammerfest havn, som er en av de mest forurensede havneområdene i landet. Samtidig ønsker de velkommen en gigantisk forurensing i annen del av kommunen. Forstå det den som kan, sier Wasskog.

Akutt giftig
Massen som Nussir vil dumpe i fjorden inneholder de miljøfarlige tungmetallene kobber, nikkel og krom. Innholdet av tungmetall i gruvegangen er så høyt at det vil overskride fastsatte grenseverdier og være akutt giftig for mange marine organismer. Konsentrasjonen av kobber er langt over grensen for tilstandsklasse «svært dårlig» og vil blant annet hemme luktesansen til fisk, noe som spesielt vil påvirke laksen i den sårbare utvandringsperioden fra elv til hav. Repparfjorden er en grunn fjord med sterke strømmer inn langs bunnen av fjorden, noe som fører til en kraftig oppstrøm innerst i fjorden. Det vil kunne føre finmalte partikler opp i overflata og spre dem langt utover fjorden.

– Vi vil nå henvende oss til investorene og det tyske kobberselskapet og informere om hvor miljøskadelig dette prosjektet er. Nussirs kobbergruve er et dårlig investeringsobjekt. Det blir stadig mer fokus på bærekraft og miljø i finansverdenen, og det er bred motstand mot bruk av sjødeponi internasjonalt, sier Esmark.

Gode alternativer finnes
Det finnes gode alternativer til å dumpe forurensende gruveslam rett ut Repparfjorden og andre levende fjorder. Hvis man bruker den driftsmetoden som kalles tilbakefyllingsbryting, er det mulig å fylle restmassen tilbake i gruva under drift. Det kan gi plass til minst halvparten av restmassene. Mange land stiller nå strenge krav til gruveindustrien. I tillegg kan massene behandles og brukes til mange ulike formål, noe som reduserer mengden gruveavfall betraktelig.