Ugyldig saksbehandling av gruvedumping i Førdefjorden – krever omgjøring

I juni 2020 fikk gruveselskapet Nordic Mining driftstillatelse til gruvedrift på Engebø, med åpent dagbrudd og hvor kjemikalieholdige restmasser skal dumpes i Førdefjorden. Nå har Naturvernforbundet, Natur og ungdom og 11 andre miljø- og næringsorganisasjoner* klaget på vedtaket og krevd bedre beslutningsgrunnlag.

Sjødeponi fra gruveindustri er en driftsform som forurenser marine økosystemer, og er ulovlig i stadig flere land. Chile, et sjømatland som Norge, har vedtatt å avvikle sjødeponering innen 2023. Da blir Norge et av kun fire land i verden som ikke har stanset slik miljøskadelig praksis. Av verdens 2500 industrielle gruver, er det bare 11 som dumper avfallet i sjø. Fem av dem finner vi i Norge.

– Norge skiller seg ut på en svært stygg måte. Det er ikke til å fatte at norske myndigheter nå har gitt driftstillatelse til enda et slikt miljøskadelig gruveprosjekt. Norsk gruveindustri utvikler seg i helt feil retning, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Miljøorganisasjonene er misfornøyde med måten Direktoratet for mineralforvaltning har vurdert Nordic Minings søknad om driftstillatelse. Se liste over organisasjonene som har klaget nederst i artikkelen.

– Direktoratet for mineralforvaltning har nesten ikke gjort noen selvstendige utredninger. I stedet har det blitt henvist til gruveselskapets egne planer og ønsker, og et flere år gammelt faktagrunnlag som ble utredet på bestilling av gruveselskapet, i forbindelse med andre instansers tidligere avgjørelser i saken. De har rett og slett ikke gjort jobben sin. Vi mener dette strider med både naturmangfoldloven, mineralloven og forvaltningsloven, sier Lundberg.

En av de bergfaglige vurderingene som miljøorganisasjonene mener ikke har blitt vurdert godt nok handler om utnyttelse av ressursene. Samtidig har Norge som mål «å være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre».

– Prosjektplanen til Nordic Mining tilsier at de skal kaste over 230 tonn med salgbar granat på sjøen hvert år. Det tilsvarer en verdi på over 600 millioner kroner, sier leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie.

Klagene er blitt sendt til Direktoratet for mineralforvaltning. Dersom direktoratet ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagene videre til Nærings- og fiskeridepartementet som treffer endelig vedtak.

– Dersom Regjeringen må ta stilling til klagene, håper vi den griper muligheten til å bevise at den faktisk holder lovordene om at Norge skal forholde seg solidarisk til FNs deklarasjon om å redusere utslipp og ta en lederrolle internasjonalt i arbeidet for et renere hav, sier Lundberg.

Natur og ungdom sendte inn klage på vedtaket den 12. august 2020. Felles klage er nå sendt inn av Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, WWF Norge, Norske Lakseelver, Nausta Elveeierlag, Sabima, Framtiden i våre hender, Norges Kystfiskarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sogn og Fjordane Turlag og Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane.

Vi er også kjent med at Norges Fiskarlag har sendt egen klage.

Les også: Klage på vedtak om driftskonsesjon til Engebøprosjektet