Du er her:

  • Tema
  • Et program som øker natur- og miljøproblemene
Høyres programarbeid ledes av Linda Hofstad Helleland.

Høyres programarbeid ledes av Linda Hofstad Helleland. (Foto: Thor Brødreskift/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0).

Høyres forslag til partiprogram:

Et program som øker natur- og miljøproblemene

Høyres programforslag har flere gode miljøanslag, som ofte motsies av andre, mer sentrale punkter i programmet. - Det vil øke natur- og miljøproblemene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

- Dette er dessverre ikke et program som setter en sunn natur og et levelig miljø først, men mer et program for hvordan vi skal utnytte naturen enda mer, for så å lappe litt på de negative konsekvensene etterpå. Det vil øke natur- og miljøproblemene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Skape mere – men på hvilken måte?

Høyre foreslår å fortsette leting etter nye oljeforekomster, gjennomføre tiltak for å presse mer olje ut av eksisterende felter og vil til og med åpne for oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

- At Høyre foreslår at de vil «støtte næringen i det videre arbeidet med leting etter nye ressurser og omstilling til det grønne skiftet» viser at de ikke har tatt inn over seg at fortsatt leting etter mer olje og gass ikke er forenlig med omstillingen vi må gjennom for å bremse global oppvarming, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Høyre ønsker også nærmest frislipp for mineralutvinning, både til lands og til vanns, uten at miljøkravene til slik virksomhet spesifiseres nærmere. Sjødeponi skal godtas, og nye mineralressurser skal kartlegges. Samtidig skal havbruksnæringen øke uten mer spesifiering av miljøkravene enn at ordet «bærekraftig» er lagt inn her og der.

- Presset på havet er allerede stort. Oljevirksomhet, fiskeoppdrett, forsøpling, overfiske og miljøgifter er bare noen av tingene som gjør at livet i havet er sterkt presset. Hvis vi kjører på med nye næringer, økt oppdrettsvirksomhet og sjødeponi vil dette øke presset enda mer. Fiske- og sjøfuglbestander sliter i dag, og vil ikke få det enklere med Høyres forslag til politikk, sier Lundberg.

Naturen er grunnlaget for all næringsvirksomhet

Alle ressurser vi lever av, kommer fra naturen. Å verne de mest verdifulle delene av vår produktive natur er å sikre at naturen også i fremtiden vil komme oss til gode. Naturens tåleevne må ikke overskrides. Dessverre ser vi at klimaendringer, miljøgifter, forsøpling, nedbygging og annen utnytting av naturen har gitt store ødeleggelser og forringelser av naturen.

- Høyres svar på naturkrisa er strategisk plassert som siste punkt i kapittelet om verdiskapning, uten et eneste konkret og forpliktende punkt om hvordan vi skal ta vare på naturmangfoldet vårt. Hva anleggsmaskiner gjør i et punkt om naturmangfold, utslippsfrie eller ikke, får Høyre nesten svare på selv.

- Når Høyre i tillegg vil legge til rette for utbygging av ny vannkraft, også vassdrag som er varig verna mot nettopp kraftutbygging, synes det klart at naturhensyn ikke er særlig viktig for partiet, sier Lundberg.

Videre tar Høyre til orde for å øke både skogplanting og skoggjødsling, stikk i strid med hva fremtredende biologer råder oss til. Gjødslet plantasjeskog er artsfattig, binder mindre karbon og kan føre til ødeleggelse av det rike artsmangfoldet som finnes både over og under bakken.

- Dette er ingen løsning verken for klima eller natur, sier Lundberg.

Transport for fremtiden

Et eget punkt i Høyres forslag til samferdselspolitikk heter «En utslippsfri transportsektor». Her listes det opp flere tiltak som kan bidra til å redusere utslippene og energibehovet fra transport.

Derimot skal det bygges flere motorveier på en raskere måte enn før. Flytrafikken i Norge skal fortsatt være på et nivå som ingen andre land er i nærheten av, uten troverdige tiltak for å få utslippene ned. Samtidig vil Høyre øke bruken av flytende biodrivstoff, som ofte har store naturkonsekvenser og et svært tvilsomt klimaregnskap.

- Så må det jo nevnes at Høyre vil flytte gods fra vei til bane og sjø. Det er en miljømessig lur politikk, men er en formulering mange partier har hatt i årevis, uten at det har skjedd stort. Her er det på tide med handling, sier Lundberg.

Også videre satsning på byvekstavtaler og fjerning av fordelsbeskatning på kollektivkort betalt av arbeidsgiver er positive tiltak.

- Men vi savner tiltak for å få større deler av flytrafikken ned på bakken og inn på toget, noe som trengs for å få til en utslippsfri transportsektor. Langdistansetog og nattog er ikke nevnt med ett ord, sier Lundberg.

Sirkulærøkonomi og gjenbruk

Norge har blant verdens høyeste forbruk av ting. Samtidig er vi blant de dårligste i Europa på gjenbruk. Vi må altså både redusere forbruket og gjenbruke mer av det vi allerede har brukt. Økt reparasjon er en sentral del av sirkulær økonomi.

- Høyre bør sørge for at bransjer innenfor reparasjon blir lønnsomme. Her ligger det muligheter for næringsutvikling ved å bruke de produktene vi allerede har, i lengre tid. Partiet trenger en produktpolitikk, for å forlenge produkters levetid og forminske deres miljøavtrykk. Et kutt i momsen på reparasjoner vil være et godt første steg, sier Lundberg.

Men det er flere gode punkter i forslaget fra Høyre når det gjelder avfall, sirkularitet og gjenbruk. De vil innføre strengere straff for forsøpling, utvide produsentansvaret og innføre et livssyklusperspektiv på produksjon, bruk og utfasing av produkter. De vil også ha prøveprosjekter i utvalgte pilotkommuner for omstilling til «sirkulærøkonomikommuner», stille miljøkrav som fremmer innovasjon, og se på ulike modeller for å bidra til å gjøre resirkulering, energigjenvinning og gjenbruk mer attraktivt for privatpersoner og bedrifter. De foreslår å endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en materialavgift som avtar med økende andel fossilfri plast i emballasjen, halvere matsvinnet i Norge innen 2030 og lage en helhetlig plan for å stimulere til restaurering og gjenbruk av bygg og materialer.

Klima – Norge i verden

I partiprogramutkastet lover Høyre mer klimabistand, men uten å gå i detaljer om hvordan denne bistanden skal fordelen og brukes. Samtidig med dette skal total bistand kuttes, bilateral bistand unngås og bistanden gjøres «mer effektiv» ved å «gi høyere støtte til færre land».

Dette er vanskelig å forene med rettferdig klimafinansiering. Norge har i en årrekke eksportert store klimagassutslipp til andre land med vår eksport av olje og gass, og sitter igjen med enorme rikdommer som et resultat av dette.

- Da er det rettferdig at vi bidrar med utvikling og teknologioverføring i utviklingsland, så de slipper å basere sin fremtidige økonomi på forbrenning av fossil energi. Det vil både tjene utviklingslandene og oss, sier Lundberg.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.09.2020