Du er her:

  • Tema
  • Gode takter som trenger konkretisering
APs leder Jonas Gahr Støre la i dag frem nytt forslag til partiprogram.

APs leder Jonas Gahr Støre la i dag frem nytt forslag til partiprogram. Foto: Arbeiderpartiet/Flickr.com.

Arbeiderpartiets programforslag:

Gode takter som trenger konkretisering

- Det er flere anslag til en bedre natur- og miljøpolitikk i Arbeiderpartiets nye programforslag, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg. Både innen industri-, olje-, transport-, avfalls- og naturpolitikken ser Lundberg tegn til en dreining i mer miljøriktig retning.

Arbeiderpartiet klarer ikke å ta steget helt bort fra olje- og gassavhengigheten i sitt nye partiprogram. De vil ha fortsatt oljeleting og satsing på blå hydrogen basert på fossil gass med CCS. Likevel er det en dreining i riktig retning, mener Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

- 5 av 17 personer i komiteen ønsker at Arbeiderpartiet skal lytte til de faglige rådene og flytte iskantgrensen lenger sør, og spare et våre mest verdifulle og sårbare områder for oljeboring.  Heldigvis er det flere i Arbeiderpartiet som ser galskapen i å leite etter olje stadig lenger nord som følge av et varmere klima, og vi håper flertallet på landsmøtet vil se det samme. Arbeiderpartiet må være et parti som har en kunnskapsbasert forvaltning av naturen, sier Lundberg.

Langt bak på marint vern

Ap har flere gode satsinger for utfasing av fossil energibruk og vil ha mer effektiv bruk av energi i næringslivet og husholdninger. Det er også positivt at Ap vil øke CO2-avgiften, men for at vi skal nå klimamålene, må avgiften økes mer enn de legger opp til. I tillegg må letevirksomheten stanses: Vi har allerede funnet langt mer olje og gass enn det vi kan utvinne hvis vi skal nå verdens klimamål.

Samme tendens ser vi i naturpolitikken. Etablering av en «Naturkur», en plan for restaurering av natur og en ny pollinatorstrategi er gode grep. Det samme er nye planer for verneområder og en sikring av at det er et representativt utvalg av natur som blir vernet.

- Men vi henger langt bak når det gjelder marint vern. Derfor er det skuffende at dette ikke nevnes i programforslaget i det hele tatt, sier Lundberg.

Hva med motorveiene?

Når det gjelder transportpolitikken, er det også bedring å spore. Arbeiderpartiet går inn for at Norge bør kobles på det ambisiøse samarbeidet som Sverige og Danmark har inngått for å sikre nattogforbindelser til kontinentet. Satsingen på nullutslippsbåter fortsetter, og et forenklet billettsystem for kollektivtrafikk vil gjøre det lettere for alle å velge bort bil og fly.

- Men forslaget sier ingenting om hva Ap mener om den hemningsløse utbyggingen av motorveier vi har sett i de siste årene, som både ødelegger natur og legger til rett for økt biltrafikk, energibruk og forurensning. Tida for de store motorveiene må være forbi, og vi må heller satse på opprusting og vedlikehold av dagens veinett, sier Lundberg.

Overlater for mye til forbrukeren

Innen sirkulærøkonomi og forbruk ser vi flere gode enkeltforslag, men Arbeiderpartiet overlater for mye til forbrukeren.

- Vi forventer at Arbeiderpartiet stiller strengere krav til produsenter og importører om produkters forventet levetid og reparerbarhet, og stimulere forretningsmodeller som gjør at produkter får økt levetid. Det holder ikke å sørge for at forbrukeren får informasjon om utslipp og ressursbruk og hvordan produkter skal repareres, sånn som det står i programmet nå, sier Lundberg.

Arbeiderpartiet foreslår 50 prosent materialgjenvinning av plast innen 2025, og at all plastemballasje skal være gjenvinnbar innen 2030. Dette er mål Norge allerede har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-avtalen.

- Gjenvinningsmålene som Arbeiderpartiet foreslår er altså svært defensive. Vi må gå lenger enn EU. I tillegg er vi avhengig av en politikk som har klare svar på hvordan vi skal redusere avfallsmengden, ikke bare hvordan avfallet skal håndteres, sier Lundberg.

Arbeiderpartiet bør også gå inn for å lage strenge krav for miljøgifter i alle forbruksprodukter, slik at man kan redusere omfanget og eksponeringen av miljøgifter. Dette er særlig viktig for barn i barnehager og skoler. Barn er ekstra sårbare for miljøgifter og bør beskyttes langt bedre enn i dag.

- Mengden miljøgifter i våre forbruksprodukter vil bli en kjempeutfordring når materialbruken skal bli mer sirkulær, og gjenvinningen skal økes, sier Lundberg.

Et spesielt grelt eksempel er bruken av falldekker på lekeplasser, som ofte er laget av resirkulerte bildekk og inneholder store mengder miljøgifter.

- Dette bør vi slutte helt å bruke, og vi håper Arbeiderpartiet kan være med oss på det, sier Lundberg.

Andre punkter til programforslaget:

- Det er bra at Ap fortsatt vil holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.

- Det er positivt at man vil kreve at best tilgjengelig kunnskap skal ligge til grunn for fremtidige oljekonsesjoner. Vi vet at dette ikke blir fulgt i dag.

- Avinors mandat bør endres slik at økt flytrafikk ikke blir belønnet.

- En plastavgift bør dekke all ny plast, ikke kun fossil plast. Vi vet at også andre former for plast fører til forsøplingsproblemer og ikke brytes lett ned i naturen.

- Utfasing av gummigranulat på kunstgressbaner er positivt.

- Hvilke utslippskrav vil Ap sette til fremtidig fiskeoppdrett? Verken lukkede anlegg eller utslippsfri teknologi nevnes.

- Det er positivt at klima og miljø gjøres til hovedprioritet i utenriks- og bistandspolitikken.

- En omgjøring av programmet «Olje for utvikling» til «Energi for utvikling» er etterlengtet og helt på sin plass.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.09.2020