Du er her:

  • Tema
  • Solhjell må stanse raseringen av Vorma
 Jernbaneverket vil fylle ut øvre elvebredd på dette oversiktsbildet

Jernbaneverket vil fylle ut øvre elvebredd på dette oversiktsbildet. Foto: Øystein Søbye

Solhjell må stanse raseringen av Vorma

- Planlegging med bind for øynene. Jernbaneverket fremstår som hensynsløs i forhold til store naturverdier, sier rådgiver og marinbiolog i Naturvernforbundet Per-Erik Schulze.

Romerikes Blad og andre lokalaviser har de siste par dagene brukt forsidene på et gigantisk strandsoneinngrep i regi av Jernbaneverket, etter at Naturvernforbundet påviste svikt i planleggingssprosessen. Jernbaneverket ønsker å fylle ut åtte kilometer av elvebredden mellom Mjøsas utløp ved Minnesundbrua og nedover mot Eidsvoll med stein- og grusmasser, uten å utrede konsekvenser for mangfoldet langs og i elva. Formålet er nytt jernbanespor til nordover.

Sverre Solberg fra Naturvernforbundet i Skedsmo mener utbygging av jernbanen er kjempebra. - Men Jernbaneverkets planlagte rasering må stanses, til fordel for utredning av trasé på innsiden av det eksisterende. Elva er fredet som fuglevernområde, og isfrie forhold med store mudderbanker gjør denne delen av Vorma til et svært sentralt overvintringssted for vannfugl. Naturvernforbundet i Fet og Skedsmo har sendt brev til Jernbaneverket som har hatt reguleringsplanen på høring.

- Store deler av den biologiske produksjonen skjer i de grunne områdene langs elvebredden, og det er matfat og oppvekstområder for både fugl og fisk, sier Schulze. Om disse områdene ødelegges, kan det få betydelige konsekvenser for hele vannområdet. Flere truede og sårbare vannplanter vil bli berørt. Det er svært skuffende når Jernbaneverket ikke tar et mer helhetlig samfunnsansvar, med tilbørlig hensyn til arter, natur og landskap.

Fylkesmannen kritisk
Også Fylkesmannen har kommet med skarp kritikk av Jernbaneverkets planleggingsprosess, og påpeker i sine innspill at det mangler dokumentasjon på at utfyllingen ikke vil medføre brudd på både vannforskriften og naturmangfoldloven.

Hele strandsonen på vel to mil fra Minnesund langs Mjøsa nordover til Tangen er allerede i ferd med å bli totalt omkalfaltrert. Dertil kommer altså det planlagte strekket fra Minnesund til Eidsvoll som - slik det er utformet per nå - vil utradere nye åtte kilometer.

- Det siste strekket alene er et kjempestort strandsoneinngrep etter vanlige målestokker, og setter striden om noen skarve hytteiendommer på noen titalls løpemeter i et nærmest komisk lys. Selv store havneutbygginger båndlegger i verste fall et par hundre meter med strandlinje. Og hele strekket kan altså spares ved å flytte traseen et 20-talls meter inn på land, kommenterer Schulze.

En lokal aksjonsgruppe har også skrevet brev til Riksrevisjonen hvor de dokumenterer oppsiktsvekkende utelatelser og overkjøringer underveis fra Jernbaneverket.


Høringsdokumenter: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Eidsvoll---Hamar1/Prosjektartikler/Horing-av-reguleringsplan-Eidsvoll---Krakval/
Biologisk rapport http://www.jernbaneverket.no/no/dokumenter/Prosjekter/Eidsvoll---Minnesund-Biologisk-mangfold/

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.09.2012