Du er her:

  • Tema
  • Vern Børgin og Skarnsundet!
Per Flatberg, Naturvernforbundet, Arne Aasan, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima- og miljødepartementet, Maren Esmark, generalsekretær Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold, Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

Per Flatberg, Naturvernforbundet, Arne Aasan, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima- og miljødepartementet, Maren Esmark, generalsekretær Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, fagleder naturmangfold, Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet.

Fantastisk rike kystområder i Nord-Trøndelag må vernes!

Vern Børgin og Skarnsundet!

Norge skal verne minst 10 prosent av de viktigste kyst- og havområder innen 2020, men arbeidet går sent. Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag har i mange år jobbet for å sikre vern av de to biologisk unike kystområdene Skarnsundet og Børgin.

I går møtte en delegasjon fra Naturvernforbundet statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. Forbundet ba om snarlig vern av det som beskrives som to fantastiske marine områder, Skarnsundet og Børgin. Det er viktig å få vernet disse kystområdene for å sikre disse "biologiske oasene" mot framtidige inngrep.

Naturvernforbundet understreket de store økosystemtjenestene som vern av områdene vil sikre, blant annet store rekreasjonsverdier for lokalbefolkningen, et rikt fritidsfiske og som unike og intakte naturområder i turismesammenheng.

- Når vi får vern av Børgin og Skarnsundet er dette naturperler som vi innbyggere, berørte kommuner og Nord-Trøndelag fylke virkelig kan være stolte av, sier Arne Aasan fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag. Aasan var med på møtet og har i mange år arbeidet tett med verneplanene. – Vi har deltatt i vernearbeidet og det har vært gjennomgående grundige saksutredninger og solid fagdokumentasjon, sier Arne Aasan i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Svært store biologiske verdier
Begge områdene inneholder svært store verneverdier, delvis av internasjonal karakter.

- Dette er biologiske hotspots med et betydelig og særegent artsmangfold, sier fagleder Arnodd Håpnes.

I Skarnsundet finner vi verdens grunneste forekomst av den revbyggende, kaldtvannskorallen øyekorall. I tillegg lever andre korallarter her og i tillegg finnes mange forskjellige arter av svamper og annen godt intakt marin hardbunnsfauna.

Innløpet til Børgin består av en særdeles sterk tidevannsstrøm, som igjen medfører stor produksjon i Borgenfjorden (Børgin) innenfor. Strandsonen har strandsumper og et godt utviklet tangbelte og Børgin er derfor svært viktig oppvekst- og leveområde for en mengde planter, krepsdyr, fisk og fugl. Det er blant annet registrert 86 forskjellige makroalger, 78 forskjellige flerbørstemarker, 45 muslingarter, 15 sjøpunger og 22 forskjellige pigghuder i fjorden. Området er også fiskerikt med blant annet rødspette, sild og torsk.

Det er ikke uten grunn at det har foregått marin forskning og undervisning i Skarnsundet helt siden 1870-tallet. Begge områdene blir foreslått å være offisielle tilleggsområder for supplerende marin forskning og undervisning i kraft av sine særegne økologiske forhold og unike artsmangfold.   

Lokalpolitikere mot vern
- Det har vært politisk motstand mot vern, men det er underlig at lokalpolitikerne ikke ser de enorme mulighetene som vernet faktisk vil medføre for regionen, sier Håpnes. Motstand er ikke næringspolitisk  begrunnet, og Håpnes minner om at dagens aktiviteter og bruk ikke vil få begrensninger som følge av vernet. Naturvernforbundet benyttet også i møtet anledningen til å etterlyse konkrete ressurser til overvåking og skjøtsel av verneområdene slik at de biologiske verdiene opprettholdes i framtiden. Slike skjøtselsmidler må benyttes lokalt i tråd med forvaltningsplanen, sier Arnodd Håpnes.        

Les Naturvernforbundet sin Landsmøteuttalelse her.

Les Miljødirektoratets tilrådning her.

Brev fra Naturvernforbundet i Inderøy og Nord-Trøndelag.