Du er her:

  • Hordaland
  • Restaurering av kystlynghei på Rapeneset

Restaurering av kystlynghei på Rapeneset

Tid: 26.09.2020

Sted: Rapeneset (buss fra Bergen fra kl 09.00)

Har du lyst til å drive med praktisk naturvernarbeid? Da må du bli med oss på dugnad for å restaurere kystlynghei på Rapeneset i Alver. Sammen er vi med på den nasjonale innsatsen for å fjerne fremmede treslag, samtidig som vi bevarer et svært viktig område.

Plan for dagen

Det blir satt opp buss fra Bergen fra kl 09.00 til Rapeneset, og hjemtur ca 20:00. Tidsplanen er tentativ, men du må regne med å sette av hele dagen.

Etter ankomst jobber vi sammen utover dagen, spiser i lag og har det hyggelig sammen. 

Vi spanderer et varmt måltid, og stiller med nødvendig utstyr.

Naturvernforbundet følger til en hver tid myndighetenes smittevernregler.

 

Påmelding

Link til obligatorisk påmeldingsskjema


Om prosjektet og Rapeneset

Rapeneset ligger på Radøy i Alver kommune i Nordhordland. Det strekker seg nordvestover langs Fosnstraumen og Hoplandsosen fra Straume. Arealet er på om lag 400 daa. I Hoplandsosen grenser Rapeneset til Fosnøy i Austrheim kommune.

På Rapeneset er det registrert mer enn 20 boplassar fra yngre steinalder. Sammen med funn av boplassar på begge sider av Fosnstraumen, regnes dette som et av de rikeste kulturminnene fra yngre steinalder i Nord-Europa. Området på Rapeneset er lagt til rette med turstier og skilting og er av Radøy (Alver) kommune klassifisert som "svært viktig friluftslivområde". Fosnstraumen har regional og nasjonal verdi som område for fritidsfiske og (fri)dykking.

Kystlynghei og kystmyr er de dominerande naturtypane på Rapeneset. Kystlynghei regnes som en svært truet naturtype og er i ferd med å forsvinne på grunn av redusert skjøtsel og økt gjenngroing. Kystlyngheien på Rapeneset er registrert som "lokalt viktig" i Natudatabasen til MD. Et plantefelt med ca 25 daa nesten hogstmoden sitkagran lengst sørøst på Rapeneset fører til spredning av frø og tiltagende gjengroing av kystlyngheien nordvestover på neset.

Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet Nordhordland samarbeider om å restaurere kystlyngheien sammen med grunneier, lokal bonde og Nordhordland Biosphæreområde IKS.
Målet med restaureringen er å sørge for at kystlyngheien ivaretas og at vi sørger for leveområder for arter som trives i kystlynghei. Dette oppnås gjennom moderat skjøtsel med beiting av utegående sau, og lyngbrenning. Dermed bidrar restaureringen også til lokal matproduksjon og tradisjonell skjøtsel og landbrukskultur, sørger for bedre karbonbinding og man vil få et estetisk landskap og mer autentisk opplevelse av steinalderlandsbyen.

For å lykkes med prosjektet trengs det fjerning av plantefeltet med skogs-entreprenør, rydding av skog og kratt vha. dugnader og lyngbrenning, godt samarbeid med de involverte aktørene og en god dose dugnadsånd. Så brett opp armene og bli med på laget. Her blir det flere muligheter for flere aktiviteter fremover.

Restaureringsarbeidet inngår i Naturvernforbundet Hordaland sitt nyeste prosjekt «Bevaring gjennom skjøtsel», som støttes av Fylkesmannen i Vestland, Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune.
 

Image

Kontaktpersoner

Har du spørsmål? Ta kontakt:


Jeanette Tennebekk - Prosjektansvarlig NVH:

jt@naturvernforbundet.no/ tlf. 90946406
 

Jan Nordø- leder i Naturvernforbundet Nordhordland:

jnordo@broadpark.no/ tlf: 92643518.

Nyheter

Kurt Oddekalv

En miljøkriger har gått bort

19.01.2021 | Sist oppdatert: 19.01.2021

Mandag 11. januar gikk en miljøkriger bort. En kompromissløs og kraftig stemme i miljøbevegelsen. Han har i hele sitt liv bidratt til at miljø og naturmangfold har kommet på den politiske dagsorden.

Viser fra 45 til 48 av totalt 500 artikler