Du er her:

 • Hordaland
 • De Grønne, Rødt og SV til topps på Miljøvalgundersøkelsen for Hordaland

De Grønne, Rødt og SV til topps på Miljøvalgundersøkelsen for Hordaland

Naturvernforbundet Hordaland og Natur og Ungdom har formulert 10 viktige miljøspørsmål for perioden 2013-2017. De mest aktuelle listekandidatene som ved forrige valg fikk mer enn 1500 stemmer, har fått anledning til å vise hvordan de vil prioritere disse natur- og miljøspørsmålene i neste Stortingsperiode. Basert på dette er miljøsynspunktene målt, slik at det blir tydelig hvilke partier som tar gode miljøvalg.

Miljøvalgene som er blitt undersøkt er:

 

 1. Prosjektering og finansiering av tiltak som reduserer reisetiden Bergen-Oslo til 4,5 time (bl.a. Ringeriksbanen) bør være gjennomført innen 2016 og ferdig bygget innen 2022.
 2. Stortinget bør vedta høyere klimaavgifter som brukes til å bygge ut nye og raskere togforbindelser.
 3. Avinors subsidiering av økt flytrafikk bør avskaffes.
 4. Stortinget bør øke tilskudd til bygging av utslippsfri/elektrisk kollektivtrafikk og bedre sykkelveier for de storbyene som innfører restriktive tiltak som faktisk reduserer klimagassutslippene.
 5. Området Herdlaflaket og Det Naue er uerstattelige naturområder og bør ikke ødelegges ved etablering av en eventuell ny seilingsled til Bergen.
 6. Ferjefri E-39 øker klimagassutslipp og skader naturen. Derfor bør prosjektet ikke gjennomføres.
 7. Minst 70 prosent av den norske vannkraften er bygget ut. For å ivareta naturmangfold og landskap, må gjenværende vassdrag bevares.
 8. Alle energisparingstiltak i eksisterende bolig/bygg bør gis høyere støtte enn det som gis til utbygging av fornybar energi.
 9. Det bør ikke gis tillatelse til ytterligere letevirksomhet eller økt utvinning på norsk sokkel i neste Stortingsperiode.
 10. Staten må instruere Statoil til å gå ut av oljesand- og skifergassprosjekter.

 

Noen interessante resultater fra miljøvalgundersøkelsen:

 Tre partier befester toppen i Miljøvalgundersøkelsen.  Miljøpartiet De Grønne og Rødt tar mest miljøhensyn, rett etterfulgt av Sosialistisk Venstreparti. Interessant å se at  SV får toppkarakter, selv om de har sittet i regjering med Arbeiderpartiet i flere år. På den andre siden er det overraskende og ikke fullt så hyggelig at ”miljøpartiet” Venstre går tilbake fra en sterk 5er i 2009 til en 4er i 2013 og at Krf går tilbake fra en god 6er i 2009 helt ned til en 4er i 2013. Mye tyder på at toppkandidatene i Venstre og KrF sikter mot regjering med svakere miljøprioriteringer, enn kandidatene fra de samme partiene gjorde i 2009. At dreningen er så stor, er meget oppsiktsvekkende. Senterpartiet går litt fram fra 2009 og får en sterk 4er. Den unge stortingskandidaten fra Arbeiderpartiets gruppe trekker opp resultatet for partiet, men blir dratt ned av de andre. Det gjør at partiets miljøsatsning kun kvalifiserer til karakteren 3. Høyres kandidater besvarte miljøvalgene i gruppe, noe som er ganske uvanlig for et parti som sjeldent binder sine stortingskandidater.  Allikevel rakk det ikke til mer enn karakteren 2. To Frpere prøvde å flykte fra miljøvalgene, men ble reddet av sin andre kandidat. Dessverre rakk det ikke til mer enn bunnnotering.

Det positive med miljøvalgene er at alle Hordalandskandidatene vil gjøre en innsats for å redusere reisetiden for togreisende mellom Bergen og Oslo. Arbeiderpartiet fremhever dobbeltsporet til Arna som et prosjekt som allerede er vedtatt og tidfester anleggsstart for Ringeriksbanen til 2018. Et annet tiltak som gagner miljøet og som alle partier er enige om, er mer tilskudd til utslippsfri kollektivtrafikk og bedre sykkelveier som belønning til storbyer som innfører strenge tiltak mot økte klimagassutslipp.  

Samtidig er Arbeiderpartiet, Høyre og til dels Venstre uenige i å avskaffe subsidieringen av flytrafikken. Tvert imot går de to største partiene inn for å øke tallet på direkteruter fra Flesland for at reisende skal slippe å mellomlande. Resultat: Mer CO2-utslipp fra Vestlandet og enda mer bakketrafikk og flere bygg og veianlegg fra og til Flesland. Skadene dette medfører, kompenseres neppe av Bybanen til Flesland.  De største av alle veianlegg, fergefri E-39, får støtte fra alle partier bortsett fra miljøvinnerne Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og partiet Rødt.

Økonomien på Vestlandet er svært avhengig av olje- og gassindustrien. Lite tyder på at Arbeiderpartiet, Høyre og FrP vil bidra til å redusere oljeavhengigheten og satse på nye næringer som har framtiden foran seg. Det er verdt å merke seg at sentrumspartiene er svært lunken til økt olje- og gassproduksjon og at de i mer eller mindre grad vil instruere Statoil til å trekke seg ut av oljesand- og skifergassprosjekter.

Miljøvalget om beskyttelse av Herdlaflaket og Det Naue var tatt med i undersøkelsen for å teste politikernes interesse for å ivareta et uerstattelig naturområde. Her svarte fire av de sytten kandidatene at de ikke hadde tatt noe standpunkt. Kommentarene fra et par politikere peker på at vekst og utbygging også her skal være det overordnete målet. Det virker ikke akkurat oppløftende når «miljøhensyn selvsagt [må] vektlegges sammen med de næringsmessige hensyn» som Per Rune Henriksen formulerte det i sitt svar.

Noen av miljøutsagnene i undersøkelsen var av global eller nasjonal karakter, mens noen var relatert til regionale saker som kan få store konsekvenser for miljøet. Særlig svarene på de «store» spørsmål som olje- og gassproduksjon, eller flytrafikk kontra togtrafikk, viser med all tydelighet at miljøskadelig økonomisk vekst fremdeles er viktigere enn hensynet til miljøet. Sånn sett er det ikke særlig grunn til optimisme – om ikke småpartiene kommer i en posisjon der en politikk i en mer økologisk retning får bedre gjennomslag. 

Vinnere av Miljøvalgundersøkelsen for 2013 ble:

De Grønne, Rødt og SV.                                                                     

Kandidater med toppkarakter på Miljøvalg 2013: Tom Sverre Tomren (Miljøpartiet De Grønne), Odd Arild Viste (Rødt) og Audun Lysbakken (SV)

Miljøvalgundersøkelsen 2013 er utført av vikarierende redaktør i Naturvest Jens-Uwe Kumpch (sosiolog) fra Språkkuben AS og Nils Tore Skogland (samfunnsøkonomi fra UiB) daglig leder fra Naturvernforbundet Hordaland.

 

Partienes og kandidatenes svar med karakter 

Miljøpartiet de Grønne

Miljøpartiet De Grønne støtter alle miljøtiltakene og får toppkarakter på miljøvalgundersøkelsen. .  Karakter: 6

 

Rødt

Odd Arild Viste

Rødt vil være grønt. De støtter alle miljøtiltakene og får toppkarakter i miljøvalgundersøkelsen. Karakter: 6

 

Sosialistisk Venstreparti

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken er leder og toppkandidat for et parti som har et oljefritt Lofoten og Vesterålen og større satsing på tog, sykkel og kollektivtransport blant sine hovedsaker. Han er bare delvis enig i at energisparing i eksisterende bolig og bygg bør gis høyere støtte enn utbygging av fornybar energi. Karakter: 6

 

Senterpartiet

Hadde det ikke vært for støtten til fergefri E-39, ville Kjersti Toppe fått en klar 5er. Hun gir mange miljøriktige svar. Vi konstaterer at hun vil instruere Statoil til å trekke seg ut av miljøfiendtlig energiproduksjon og at hun vil avskaffe Avinors subsidiering av økt flytrafikk. Det er tydelig at hun har helt andre synspunkter enn sin partifelle Ola Borten Moe. Karakter: 4

 

Venstre

Samlet sett får Venstre karakteren ‘god’. Det skyldes ikke minst at partiet vil stoppe subsidieringen av flytrafikken. Mange svar tyder på at Venstre er villig til å bruke avgifter og andre restriktive virkemidler for å bidra til et bedre miljø. Den uforbeholdne støtten til fergefri E-39 trekker ned. Karakter: 4

 

Kristelig Folkeparti

I forhold til Miljøvalgundersøkelsen fra 2009 har KrF gått fra toppkarakter 6 helt ned til karakteren 4. Positivt å bemerke er at toppkandidaten til KrF går inn for å bevare gjenværende vassdrag for å ivareta naturmangfold og landskap. Ellers er besvarelsene mest midt på treet. Støtten til fergefri E-39 trekker ned. Karakter: 4

 

Arbeiderpartiet

Svarene fra flertallet av Arbeiderpartiets Stortingskandidater vil resultere i økte klimagassutslipp fra både veitrafikk, flytrafikk og olje- og gassvirksomhet. Samtidig støtter de økt satsing på kollektivtransport. Problemet er bare at mindre forurensing ved at flere reiser kollektivt, ikke kompenserer for klimagassutslipp og naturødeleggelser på de andre områdene. Arbeiderpartiets andrekandidat Jette F. Christensen trakk partiet opp til ”nokså god” karakter, ellers ville partiet fått karakteren for lav kompetanse i faget. Karakter: 3

 

Høyre

Hordalandskandidatene fra Høyre valgte å levere ett svar på vår undersøkelse. Høyres begrunnelse for fergefri E-39 er interessant. Partiet mener at biltrafikken blir stadig renere og at den om 20 til 30 år sannsynligvis vil være tilnærmet utslippsfri. Partiet ser helt bort fra at selve bilproduksjonen fører til stort ressursforbruk og forurensing. Dessuten medfører veiutbygging vesentlige naturinngrep og ødeleggelse av byområder. Dette problemet stiger bare ettersom antall personbiler øker. Partiets ‘Ja’ til fortsatt og økt olje- og gassutvinning legges fram som en dyd av nødvendighet. Det er synd at Høyre som er opptatt av kunnskap og gode karakterer, leverer en så dårlig miljøpolitisk besvarelse. Her er det stort rom for forbedringer. Karakter: 2

 

Fremskrittspartiet

Toppkandidaten for FrP i Hordaland, Gjermund Hagesæther, ville ikke svare på valgundersøkelsen, men skriver i en kommentar at FrP vil styrke satsingen både på kollektivtransport og bane og foreslår penger til oppstart av Ringeriksbanen. Partiets ja til økte veiinvesteringer begrunnes som fornuftig ut fra et miljøperspektiv.

FrPs andrekandidat Helge Andre Njåstad er den eneste av partiets kandidater som svarer på miljøvalgundersøkelsen. Det står det respekt av. Han er delvis enig i at det bør gis mer støtte til energisparingstiltak enn til utbygging av fornybar energi, og han støtter også redusert reisetid på Bergensbanen. Dessverre går han inn for økt klimagassutslipp fra flytrafikk, veitrafikk, gass- og oljevirksomhet og manglende ivaretakelse av vassdrag og naturområder. Dette medfører at FrP får laveste karakter i miljøvalgundersøkelsen for Hordaland i 2013.

Karakter: 1

Nærmere om Miljøvalgundersøkelsen 2013

Naturvernforbundet Hordaland har sendt ut ti miljøutsagn til kandidatene fra de partiene som er representert på det nåværende Stortinget og/eller har fått mer enn 1500 stemmer ved forrige valg. Kandidatene fra de små partiene svarte nokså raskt og var sparsommelig med kommentarer. Noen av Arbeiderpartiets kandidater ønsket ikke å fylle ut spørreskjemaet fordi – som Ruth Grung formulerte det – «det er for viktige spørsmål til bare å bruke en tallskala». Vi tolket derfor deres svar etter beste skjønn, og kandidatene fikk mulighet til å godkjenne vår tolkning. Høyre-kandidatene valgte å svare med én stemme slik at det ikke er mulig å skille kandidatenes miljøsyn fra hverandre. Førstekandidaten til Frp var uenig i forutsetningene for mange av de utsagnene han fikk forelagt, og svarte derfor med en generell formulering om partiets satsing på kollektivtransport, bane og vei som vi gjengir i vår analyse. Helge Andre Njåstad, nr. 2 på FrP-listen i Hordaland, svarte, mens partiets tredjekandidat valgte å ikke svare. Stortingskandidatene har hatt fire svaralternativer på en skala fra «Helt enig» til «helt uenig». Hver kandidat har fått beregnet en gjennomsnittsscore der «vet ikke»-svaret ble holdt utenfor. Karakteren for den enkelte kandidaten og for hvert parti fremkommer ved at gjennomsnittscoren er plassert i et sekssifret utfallsrom. 6 er høyeste karakter, 1 er laveste karakter. Miljøvalgundersøkelsen viser noen viktige miljøvalg som kandidatene vil ta i den neste Stortingsperioden. Det er ingen vurdering av gjennomført politikk. Det blir opp til den enkelte velger å vurdere kandidatenes gjennomføringsevne og valgbarhet.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.08.2013

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler