Du er her:

Floskelpreget Fylkesplan

Visjonen for fylkesplanen er floskelpreget. Dette gjør at det er vanskelig å være uenig i denne. Hvem er vel mot verdiskaping, kompetanse, kultur og bærekraftig ressursforvaltning?
Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

Bergen, 1. februar 2005

Høringsuttalelse til Fylkesplan for Hordaland 2005-2008

Naturvernforbundet Hordaland (NVH) ønsker med dette å gi sine kommentarer til høringsutkastet for ny fylkesplan for Hordland.

Valg av visjon
Visjonen for fylkesplanen er floskelpreget. Dette gjør at det er vanskelig å være uenig i denne. Hvem er vel mot verdiskaping, kompetanse, kultur og bærekraftig ressursforvaltning? Problemet er imidlertid at det i praktisk politikk finnes saker der hensynet til tradisjonell verdiskaping og bærekraftig ressursforvaltning står steilt mot hverandre. Fylkesplanens målsetninger er dessuten i klar konflikt med flere av virkemidlene som foreslås.

Fanesak gass
Når fanesak nummer én er "Auka bruk av naturgass i Hordland", uten at det sies et ord om at dette er miljømessig problematisk, flagges det klart og tydelig hva som har prioritet. Det er ganske forbløffende at man foretar en slik ukritisk omfavnelse av fossil energi, uten å nevne den tilknyttede klimaforurensingen – en av klodens største utfordringer. Kanskje enda mer forbløffende er det at fylkeskommunens satsing på dette området er at det skal realiseres et gasskraftverk på Mongstad.

Såvidt NVH kjenner til, er det Statoil som vurderer å bygge et forurensende gasskraftverk på Mongstad, og statlige myndigheter som legger rammer for utslipp og konsesjoner. En slik satsing fra fylkeskommunens side må etter vår vurdering dermed dreie seg om at fylkeskommunen skal påvirke sentrale myndigheter til å legge til rette for et forurensende gasskraftverk på Mongstad. Vi mener et slikt politisk valg er på ville veier, både i forhold til hva som er fylkeskommunens rolle, og i forhold til sentrale miljøhensyn. Et minimumskrav må være at fylkeskommunen setter som krav at et eventuelt gasskraftverk bygges med CO2-håndtering.

NVH har betydelige problemer med å forstå at areal- og miljøstrategien "satsa på framtidsretta energiproduksjon og energibruk" (side 25) kan forenes med en satsing på et forurensende gasskraftverk. De framtidige kravene til utslipp av klimagasser vil etter stor sannsynlighet bli vesentlig strengere enn det som er nedfelt i Kyoto-protokollen, dersom vi skal ta arbeidet med å stabilisere klimaet på alvor .

Andre fanesaker
Fanesaken "Sikre ålmenta tilgang til friluftsområda" har NVH små problemer med å støtte. Kommunenes dispensasjonspraksis på dette området fører til betydelige problemer for friluftsliv og naturområder i mange kommuner. Vi støtter fylkeskommunen i arbeidet med å påvirke kommunene til å endre sin praksis på dette området, og mener dette er en viktig sak å løfte opp og fram.

NVH registerer at fanesaken "Betre kommunikasjonar" fokuserer på kyststamvei og hardangerbru som hovedsatsingsområde. Vi vil imidlertid etterlyse større fokus på de miljøvennlige transportløsningene, først og fremst representert ved satsing på jernbane, bybane i Bergen og andre kollektivtransportløsninger i Bergen og omland.

Vi frykter at fylkesplanens klare prioritering av veitrafikken vil bidra til betydelige miljøbelastninger, og være i strid med sentrale areal- og miljømålsetninger som legges fram. På side 24 sies det nemlig at det er et mål at "Forureininga skal reduserast".

Næringspolitikk
I kapittel 5 "Økonomisk verdiskaping – næringsutvikling" skisseres mål og strategier for næringslivet i fylket. Det sies her ingenting om at næringsutviklingen skal utformes i tråd med visjonen om en bærekraftig ressursforvaltning. Dette understreker at bærekraft og en miljøvennlig utvikling i liten grad har fått konsekvenser for den konkrete politikken, til tross for til dels ambisiøse målsetninger.

Transportpolitikk
Det er illustrerende at hovedfokus for det som sies om samferdselsutviklingen i fylket er tradisjonell næringsutvikling. Rassikring og oppgradering av veinettet på steder med dårlig veistandard bør prioriteres på bekostning av storstilte veiprosjekter som Kyststamvei, Hardangerbru og nytt veisamband Bergen-Sotra (som skal utredes, i følge planen).

NVH er dessuten svært skeptisk til den foreslåtte utvidelsen av seilingsleden gjennom Skjellangersundet og Det Naue, pga. store konflikter med det lokale miljøet. For øvrig mener vi at det bør være et mål at en større del av godstransporten skjer med båt i stedet for lastebil.

Vi mener videre at arbeid for en utvidelse av flyplassen på Flesland og reduserte avgifter for flytrafikken er i klar konflikt med sentrale målsetninger om en mer miljøvennlig transportutvikling.

Ambisjonsnivået for jernbanen bør heves, særlig når det gjelder utviklingen av jernbanen i forhold til å dekke det regionale transportbehovet mellom Bergen og Voss. Vi etterlyser også målsetninger om at jernbanen bør dekke en større del av godstrafikken.

NVH støtter det som sies om kollektivtransport, men etterlyser større vilje til å prioritere denne typen miljøvennlig transport. Det er på høy tid med en storsatsing på kollektivtrafikken i Hordaland, og det er skuffende at det er veiutbyggingene som stjeler fokus i form av å være fanesaker. Vi mener det må gjøres konkrete prioriteringer av kollektivtrafikken – på bekostning av biltrafikken.

Avslutningsvis
NVH mener at en grundig gjennomgang av fylkesplanen, med utgangspunkt i nasjonale målsetninger innen natur- og miljøområdet er påkrevd. Særlig gjelder dette det feilslåtte fokuset på fossilgass og gasskraftverk. Dersom den fremste fanesaken for Hordaland fylkeskommune i 2005-08 skal være å bidra til økte utslipp av klimaforurensing, er det grunn til å stille spørsmål ved behovet for fylkesplanen.

Med vennlig hilsen
NATURVERNFORBUNDET HORDALAND


(Sign.)

John Martin Jacobsen Erlend Randeberg
Daglig leder Styremedlem

Kopi:
Miljøverndepartementet
Statens Forurensningstilsyn
Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen

Nyheter

Miljøvalgundersøkelse 2009

Miljøvalgundersøkelse 2009

21.08.2009:

Naturvernforbundet Hordaland har også ved årets valg målt partienes vilje til å prioritere natur- og miljøspørsmål. De partiene som ved sist valg fikk mer enn 1500 stemmer i Hordaland, har fått anledning til å besvare 14 sentrale spørsmål.

Viser fra 41 til 44 av totalt 109 artikler