Du er her:

Hvem vinner Miljøvalget?

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i Hordaland har gjennomført sin valgårlige miljøundersøkelse av de politiske partienes standpunkter. Viljen til gode miljøvalg overrasker og forplikter partiene i neste kommune og fylkestingsperiode.

– Vi er gledelig overrasket over at fleste parten av partiene i Bergen ønsker seg et forpliktende klimaregnskap, sier Nils Tore Skogland, daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland.

– Om den årlig reduksjon av klimagasser på 4 prosent per innbygger videreføres til 2050 vil utslippet fra Bergens innbyggere komme ned på et mer bærekraftig nivå. Det er bare Frp og Pensjonistpartiet som er uenige i en slik målsetning, mens Harald Victor Hove i Høyre ikke vet hva partiet mener om saken.

– En slik forpliktelse innebærer en helt annen satsning på kollektivtrafikk og sykkel, og strenge begrensninger på den lokale biltrafikken, påpeker Skogland.

Arbeiderpartiet, Krf og Senterpartiet støtter målet om reduksjon av klimagassutslipp, mangler vilje til å innføre trafikkbegrensende tiltak til alternativene. – Det er ikke nok å bruke gulrot for å skape en mer miljøvennlig transportsektor, man må også bruke pisk. I Bergen står veitrafikken for mer enn halvparten av klimagassutslippene. Nordmenns flyreiser gir like store klimautslipp som all vår privatbilbruk,. Likevel viser miljøvalgundersøkelsen til Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i Hordaland at et flertall av både kommunale politikere og fylkespolitikere fortsatt ønsker en videre utvidelse av Flesland og flere trafikkgenererende veiutbygginger.

En gledelig nyhet er det derimot at samtlige fylkespolitikere ønsker å redusere strømforbruket i fylket med 10 prosent, og at de dessuten ønsker en raskere utbygging av Bybanen. Det er gledelig at alle partiene på fylkestinget, inkludert Terje Søviknes lover Bybane til Flesland, Åsane og Bergen Vest. Dette er viktige og gode valg som vil gi byen og fylket et forutsigbart og mer effektiv transportsystem. At alle partiene også støtter en ambisiøs kartlegging av energisparingspotensiale i Hordaland og reduksjon i energiforbruket på 10 prosent i perioden er et viktig taktskifte.

– Det ser ut som det har skjedd en bevegelse i mer miljøvennlig retning siden forrige lokalvalg, mener Skogland. – Både på kommunalt nivå og på fylkesnivået er det en mer positiv respons på forslagene våre nå, enn for fire år siden. Arbeiderpartiet har gjennomgått en stor forbedring, og nærmer seg de mest miljøbevisste partiene. Høyre anstrenger seg mer for å levere en mer ansvarlig miljøpolitikk, selv om partiet fortsatt har et stykke å gå. Framskrittspartiet er inne i en positiv utvikling, men har stort forbedringspotensiale. Pensjonistpartiet har nesten utelukkende gjort dårlige miljøvalg og havner på jumboplass i Miljøvalgundersøkelsen 2011.

Mandag 5. september kl 18.00 på Hotel Scandic (bak kinoen), vil Naturvernforbundet i Bergen arrangere miljø- og samferdselsdebatten "Bør bilistene betale Bybanen" der partiene skal få muligheten til å utdype en del av de svarene de har gitt i undersøkelsen.

– Det skal bli spennende å se hvordan de begrunner sine nye standpunkter, sier Skogland.

 

Vinnere av Miljøvalget 2011 i Bergen og Hordaland ble:

Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre for Bergen kommune. Miljøpartiet De Grønne og Venstre for Hordaland fylke.

Naturvernforbundet Hordaland og Natur og Ungdom i Hordaland konstaterer at det eksisterer tydelige miljøstandpunkter ulike steder langs høyre-venstre aksen i lokalpolitikken. Dette er gledelig og nødvendig for at god miljøpolitikk skal få større gjennomslagskraft i bystyresalen og på fylkestinget. For det andre ser vi at enkelte partier i midtfeltet gir skinn av å prioritere miljøet, men velger bort miljøstandpunktet når det kommer i konflikt med andre interesser. Taperen av Miljøvalgundersøkelsen er Pensjonistpartiet. De prioriterer på ingen måter hensyn til natur og miljø. Det er trist å se at de som ønsker å være de eldres representant, fullstendig unnlater å ta hensyn til kommende generasjoner og egne barnebarn. 

 

Partienes og kandidatenes svar med karakter 

a)    Miljøpartiet De Grønne: førstekandidat i Bergen, Sondre Båtstrand, og førstekandidat i Hordaland, Tom Sverre Tomren har besvart undersøkelsen. Miljøpartiet De Grønne svarer positivt på alle miljøvisjonene og får toppkarakteren 6.

b)    Venstre: Førstekandidat i Bergen, Julie Andersland, og førstekandidat i Hordaland, Mona Hellesnes. Venstre svarer positivt på alle miljøvisjonene og får toppkarakteren 6.

c)    Sosialistisk Venstreparti: Leder for miljø- og byutviklingsfraksjonen, Lillian Blom, og førstekandidat i Hordaland, Aud Karin Oen. Sosialistisk Venstreparti svarer positivt på alle miljøvisjoner på kommunalt nivå, men ønsker ikke å innføre parkeringsbestemmelser som kan dempe biltrafikken på fylkesnivå. SVs karakterer blir dermed 6 i Bergen og 5 i Hordaland.

d)    Rødt: Førstekandidat i Bergen, Torstein Dahle, og førstekandidat i Hordaland, Natalia Antonia Golis. Rødt svarer positivt til de fleste miljøvisjonene, men er bare delvis enig  i flere spørsmål knyttet til samferdselspolitikk, spesielt på fylkesnivå. Partiet får dermed karakteren 5 for både Bergen og Hordaland.

e)    Kristelig Folkeparti: Førstekandidat i Bergen, Filip Rygg, og gruppeleder for KrFs fylkestingsgruppe i Hordaland, Pål Kårbø. På kommunalt nivå er Kristelig Folkeparti bare delvis enig med Naturvernforbundet i samferdselsspørsmål, men Filip Rygg er enig med oss i de andre miljøvalgene. På fylkesnivået de ikke å begrense transportsektoren og prioriterer kraftutbygging framfor natur. Dette gir en delt karakter: 5 på kommunalt nivå og 4 på fylkesnivå.

f)    Arbeiderpartiet: Førstekandidat i Bergen, Harald Schjelderup, og førstekandidat i Hordaland, Ruth Grung. Arbeiderpartiet i Bergen er delvis uenig i at Bergen lufthavn ikke skal tilrettelegges for enda mer klimaskadelig flytransport. Fylkespartiet vil også ha flere veier som skaper mer trafikk og klimagassutslipp. Partiet ender på karakteren 4 begge steder.

g)    Senterpartiet: Førstekandidat i Bergen, Ove Sverre Bjørdal og førstekandidat Benthe Bondhus. På kommunalt nivå er Senterpartiet bare delvis enig i tiltak mot klimagassutslipp, og på fylkesnivå vil man bygge ut både Raundals- og Dalelva og Bergen Lufthavn. Det gjør at partiet bare oppnår karakteren 4 for Bergens- og Hordalandsvalget.

h)    Høyre: Leder i Bergen Høyre, Harald V. Hove, og førstekandidat i Hordaland, Tom-Christer Nilsen. Høyre er delvis uenig i de nødvendige miljøprioriteringene innen samferdselspolitikk og naturvern både på kommunalt og fylkesnivå. På fylkesnivået ønsker de ikke å prioritere støtte til innovasjon for framtidsrettende bærekraftige næringer i stedet for olje- og gassvirksomheten. Høyre drar i land en 4er på kommunalt nivå, men får kun 3 i Hordaland.

i)     Fremskrittspartiet: Ordfører i Bergen, Gunnar Bakke og førstekandidat i Hordaland, Terje Søviknes. Partiet er helt enig med Naturvernforbundet på fire punkt kommunalt og tre punkt innen fylkespolitikk. Andelen spørsmål der de er helt uenig er langt større på begge nivåer. Kommunalt er Fremskrittspartiet i første rekke negativ til å begrense forurensende trafikk og stimulere mer miljøvennlig transport. På fylkesnivå prioriterer de dessuten kraftutbygging framfor naturhensyn. Positivt er det at Bergen Frp er langt mer positiv til å kartlegge sårbar natur enn fylkespartiet. Partiet får en 2er i Hordaland, men klarer en 3er i Bergen.

j)    Pensjonistpartiet: Førstekandidat i Bergen, Frank W.E. Hansen. Pensjonistpartiet er bare representert på kommunalt nivå. Her sier de seg ikke enig i én eneste av Naturvernforbundets lokale visjoner. De er delvis enig i enkelte punkt, men selv noe så ukontroversielt som offentlig kildesortering sier de seg helt uenig i. Pensjonistpartiet får dårligste plassering med karakteren 2.

 

Nærmere om Miljøvalgundersøkelsen 2011

Alle partier som fikk mer enn 1500 stemmer ved forrige valg, har fått mulighet til å delta i Miljøvalgundersøkelsen. Partiene har bestemt selv hvem som skal besvare undersøkelsen, men om det har kommet inn flere besvarelser er den som står høyest oppe på valglisten tatt med i undersøkelsen. Pensjonistpartiet er bare representert på kommunalt nivå, og har derfor ikke besvart spørsmålene rettet mot fylkesnivået.

Spørsmålene som er stilt til partiene er utviklet som visjoner for oppnådd miljøforbedring innen utgangen av neste valgperiode. Partiene har hatt fem svaralternativer per spørsmål på en skala fra «helt enig» til «helt uenig». Svaret «vet ikke» holdes utenfor denne beregningen. Det er gjennomsnittet som blir brukt for å beregne karakter. Beste karakter 6 og nestbest 5 har smalere utfallsrom, fordi det bør kreves ekstra mye for å oppnå disse gode resultatene. De øvrige karakterene er likelig fordelt i resten av utfallsrommet. Det er en stor utfordring å velge ut hvilke tema som skal belyses, men Naturvernforbundet Hordaland har forsøkt å stille spørsmål som avdekker om partiene evner å prioritere natur- og miljøprioriteringer foran andre hensyn.

Miljøvalgundersøkelsen kan gi en pekepinn om hvilke standpunkt hvert parti har, men den er ingen vurdering av gjennomført politikk. Den enkelte velger må selv vurdere partienes gjennomføringsevne. Naturvernforbundet nasjonalt har laget en oversikt over hva flere kommuner har gjort for miljøet i forrige valgperiode som kan leses på www.naturvernforbundet.no/naturogmiljo

Naturvernforbundet Hordaland vil følge med at partiene holder sine miljøløfter gjennom neste valgperiode. Om dette ikke skjer, står partiene overfor store utfordringer ved neste miljøvalgundersøkelse.

Miljøvalgundersøkelsen er utviklet av Gabriel Fliflet, Oddvar Skre og Nils Tore Skogland i Naturvernforbundet Hordaland.  Silje Østerbø og Nils Johnsen har kvalitetssikret resultatene.

For mer informasjon: kontakt Nils Tore Skogland, 99010607 eller Gabriel Fliflet, mobil: 47 31 74 51.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.08.2011

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler