Du er her:

  • Hordaland
  • Vedtekter for Naturvernforbundet Hordaland

Vedtekter for Naturvernforbundet Hordaland

- endret på årsmøtet 20. mars 2010.

§ 1 Formål

1.1 Naturvernforbundet Hordaland (NVH) vil gjennom lokal handling arbeide for vern av natur og miljø lokalt, nasjonalt og globalt, og for at naturressursene skal disponeres i et økologisk langsiktig perspektiv.

1.2 NVH vil arbeide for å fremme de økologiske grunnprinsippene der menneskene av respekt og kjærlighet til naturen innser sin plass i naturens egne systemer som en blant mange likeverdige arter.

1.3 NVH vil arbeide for at menneskelig virksomhet foregår i harmoni med naturen, og på en slik måte at artenes livsgrunnlag og livsmangfold sikres for fremtiden.

 

§ 2 Organisasjon

2.1 Naturvernforbundet Hordaland er et fylkeslag av medlemmer tilsluttet gjennom lokallag, gjennom Natur og Ungdom eller ved direkte medlemskap.

2.2 NVH er en selvstendig juridisk og økonomisk organisasjon, tilsluttet Norges Naturvernforbund.

2.3 Under fylkeslaget kan det opprettes lokallag. Disse skal i utganspunktet dekke en eller flere kommuner. Dersom det opprettes flere lokallag i en kommune skal dette godkjennes av styret i NVH, Det kan også opprettes egne studentlag. Lokallagene ordner seg internt etter egne vedtekter, men disse må ikke være i strid med NVH sine vedtekter. Lokallagene er økonomisk og juridisk selvstendige.

2.4 NVH fungerer som bindeledd mellom lokallagene og NNV sentralt.

2.5 For å styrke den faglige kompetansen i natur- og miljøarbeidet i fylket oppretter styret egne faggrupper som til enhver tid fungerer under styrets ledelse og ansvar.

 

§ 3 Medlemskap

3.1 Hovedmedlem er personer som betaler årlig kontingent eller en engangskontingent som er minst det tjuedoble av den årlige kontingenten (livsvarige medlemmer).

Pensjonisterhar anledning til å betale redusert kontingent. Til denne gruppen regnes også uføretrygdede.
Studenter, det vil si medlemmer som kan fremlegge gyldig studentbevis, har anledning til å betale redusert kontingent.

Familiemedlemskap dekker hovedmedlem og øvrige familiemedlemmer som ektefelle eller samboer og hjemmeværende barn under 25 år som meldes inn under samme adresse.
Ungdomsmedlemmer
, medlemmer av Natur og Ungdom, betaler ikke kontingent til fylkeslaget og får heller ikke medlemsblad.

Støttemedlemmer, bedrifter, organisasjoner, institusjoner som ønsker å støtte vårt arbeid bør betale en kontingent som utgjør minst det tidobbelte av et hovedmedlems, og har da også rett på medlemsblad.

3.2 Personer som har gjort en særdeles fortjenestefull innsats for å fremme Naturvernforbundet sine formål, kan utnevnes til æresmedlemmer av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret.

 

§ 4 Årsmøtet

4.1 Årsmøtet er Naturvernforbundet Hordalands høyeste organ. Årsmøtet holdes hvert år innen 1. april og styret fastsetter tid og sted.

4.2 Styret sender innkalling til medlemmene med minst tre ukers varsel.

4.3 Alle som har vært medlem av Naturvernforbundet i minimum 6 måneder, og som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett på årsmøtet. Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap, årsberetning og valg av revisor.

4.4 Alle personlige medlemmer kan velges til tillitsverv.

4.5 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

4.6 Årsmøtet behandler følgende saker:

- Valg av ordstyrer og referenter

- Styrets årsmelding

- Godkjenning av styrets budsjett

- Saker framlagt av styret

- Saker som medlemmer og lokallag ønsker behandlet på årsmøtet. Disse må være kommet til styret senest to uker før årsmøtet.

- Valg av styre. I styret bør begge kjønn være representert med minst 40%.

- Valg av revisor.

- Valg av landsmøteutsendinger de år det holdes landsmøter

- Nominasjon av to landsstyremedlemmer de år det holdes landsmøter. Det skal velges en av hvert kjønn i prioritert rekkefølge.

- Utnevne æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra styret.

- Valg av en valgkomité på tre medlemmer, som senest tre uker før neste årsmøte sender styret sin innstilling til valg av nytt styre, revisor, leder og landsstyre- og landsmøterepresentanter de år disse skal velges.

4.7 Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av referentene og av to medlemmer som er utpekt av årsmøtet.

4.8 Adgang til årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, og av styret spesielt inviterte gjester.

4.9 Vedtak fattes med alminnelig flertall, dog krever endring av vedtektene minst 2/3 flertall. Personvalg skal skje skriftlig dersom minst en stemmeberettiget ber om det.

 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

5.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret. Dersom det kreves skriftlig av 1/10 av medlemmene, eller av lokallag som representerer minst 1/10 av medlemmene regnet pr 1. januar inneværende år, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

5.2 Det ekstraordinære årsmøtet behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.

5.3 Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte.

 

§ 6 Styret

6.1 Styret er NVH sitt høyeste organ mellom årsmøtene. Foruten å arbeide med natur- og miljøvernsaker, skal styret søke å styrke og koordinere arbeidet i lokallagene, og være bindeledd mellom lokallagene og Naturvernforbundets sentrale ledd. Styret er også besluttende organ for foreningens virksomhet i de kommuner der det ikke er lokallag.

6.2 Styret er ansvarlig for at Naturvernforbundet Hordaland drives i samsvar med vedtektene og med årsmøtets vedtak. Styret er ansvarlig for å legge frem årsmelding og regnskap for årsmøtet. Styret fatter ellers de beslutninger som etter vedtektene ikke er tillagt årsmøtet. Styret har ansvaret for NVHs daglige drift, herunder de ansattes arbeidsvilkår og oppgaver. Styret velger kasserer.

6.3 Styret skal ha følgende sammensetning:

Faste medlemmer med stemmerett:Leder, to nestledere, en organisasjonsansvarlig, NaturVest-redaktør, 3 ordinære styremedlemmer og NU-representant.

Varamedlemmer:1., 2. og 3. Vara og NU-vara (personlig vara for NU-representant).

6.4 Styrets leder og NaturVest-redaktør og varamedlemmene velges for ett år. De faste representantene velges for to år, og da slik at tre av dem står på valg i partallsår og tre av dem står på valg i oddetallsår. NUs representanter velges av NU før hvert årsmøte med den valgperioden NU selv ønsker. Nestledere og organisasjonsansvarlig for styreutvalget velges av og innen styret.

6.5 Dersom et styremedlem som er valgt for to år skulle trekke seg etter ett år skal årsmøtet erstatte denne med et styremedlem som velges for ett år. Dersom et fast styremedlem trekker seg midt i årsmøteperioden, overtar det første varamedlemmet til styret dennes faste plass. Dette gjelder imidlertid kun fram til neste årsmøte. Øvrige varaer rykker da opp på varalisten. Dersom et varamedlem til styret trekker seg midt i årsmøteperioden, eller det har rykket opp til fast styremedlem, kan styret selv supplere inn et nytt varamedlem til styret. Denne suppleres inn som 4. vara, og øvrige varaer rykker opp.

6.6 Lederen innkaller til minimum 10 styremøter mellom årsmøtene. Innkallingen skal være skriftlig, og den skal være styremedlemmene i hende minimum en uke før møtet. Det innkalles til ekstraordinære styremøter når leder, styreutvalg eller minst tre styremedlemmer finner det nødvendig.

6.7 Styret kan fatte vedtak når minst 5 av dets medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder, og minst 3 av dem er enige i vedtaket. Ved styremedlemmenes fravær har varamedlemmene stemmerett i den rekkefølge de er valgt. Dersom begge NU-representantene er fraværende, overtar et ordinært varamedlem stemmeretten etter samme regler som for styremedlemmenes fravær.

6.8 Vedtak fattes med alminnelig flertall der avholdne stemmer ikke telles med. Ved stemmelikhet har leder eventuelt nestleder dobbeltstemme.

6.9 Det føres møtereferat over styremøtene. Referatet undertegnes av leder.

6.10 Leder pluss et styremedlem forplikter foreningen. I leders fravær kan nestleder tre i leders funksjon.


§ 7 Styreutvalget

7.1 Styreutvalget behandler hastesaker, og ellers de saker de blir delegert av styret til å avgjøre/forberede.

7.2 Styreutvalget består av leder, nestledere og organisasjonsansvarlig, og fungerer som et arbeidsutvalg mellom styremøtene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

7.3 Styreutvalget sammenkalles så ofte et av medlemmene finner det nødvendig.

7.4 Styreutvalget fatter sine vedtak ved enstemmighet.

 

§ 8 Økonomi

8.1 Medlemskontingenten blir innkalt av NNV sentralt.

8.2 Lokallag som har avholdt årsmøte med godkjent årsmelding og regnskap, skal godskrives sin kontingentandel i forhold til sitt medlemstall i samsvar med NNVs vedtekter.

8.3 Ved verving av nytt medlem beholder lokallaget hele første års kontingent.

8.4 Fylkeslaget foretar kvartalsvis avregning til lokallagene, etter selv å ha mottatt oppgjør fra NNV.

8.5 NVHs regnskap følger kalenderåret.

8.6 Kasserer fører fortløpende NVHs regnskaper etter instruks vedtatt av styret.

8.7 NVH kan drive handel og annen næringsvirksomhet som en naturlig del av arbeidet for å fremme et bedre miljø og foreningens økonomi.

 

§ 9 Revisor

9.1 Årsmøtet velger autorisert revisor.

9.2 Revisor er ansvarlig overfor årsmøtet.

 

§ 10 Lokallagene

10.1 Det kan bare opprettes to eller flere lokallag i en kommune dersom NVH sitt styre godkjenner det. Det kan i tillegg opprettes studentlag.

10.2 Lokallaget skal følge opp natur- og miljøvernsaker i sitt område, og arbeide for å aktivisere medlemmene i området så langt det er grunnlag for det, og følge opp fylkesvise og sentrale kampanjer, aksjoner og lignende.

10.3 a) Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av februar, og alltid slik at fristene for innsending av saker til NVH sitt årsmøte kan overholdes.

b) Innkalling skal sendes til alle medlemmer. Husstandsmedlemmer anses som innkalt når hovedmedlemmet er innkalt. Innkallingen må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.

c) Alle medlemmer som sokner til lokallaget og som har betalt kontingent for inneværende år har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

d) Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

e) Følgende saker behandles på årsmøtet:

- valg av ordstyrer

- styrets årsmelding

- revidert regnskap og styrets budsjett

- saker fra styret

- saker som medlemmene legger frem innen en av styret fastlagt frist

- valg av styremedlemmer, leder, valgkomité og revisor.

10.4 Umiddelbart etter avholdt årsmøte skal NVH få tilsendt årsmelding og regnskap. Så snart det foreligger skal godkjent referat fra årsmøtet sendes NVH. NNV sentralt skal også få tilsendt årsmelding, regnskap og protokoll så snart det foreligger.

10.5 Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom 1/5 av medlemmene skriftlig forlanger det eller om styret finner det nødvendig. Et ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.

10.6 Lokallagets styre har ansvaret for lokallagets drift og skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av lokallagets virksomhet. Det skal føres referat fra styremøtene.

10.7 Lokallaget er bundet av fylkeslagets vedtekter.

 

§ 11 NaturVest

NaturVest er eid av Naturvernforbundet Hordaland og redigeres etter redaktørplakaten. Styret har fullmakt til å velge ny redaktør dersom vedkommende går av før valgperioden på ett år utløper.

 

§ 12 Faggruppene

Det kan opprettes faggrupper som er underordnet styret i NVH. Bare medlemmer av NVH kan delta aktivt i gruppene.

 

§ 13 Natur og Ungdom

13.1 Hordaland Natur og Ungdom er NVH sin ungdomsorganisasjon.

13.2 Natur og Ungdom sine medlemmer er samtidig medlemmer av de lokallag de geografisk hører til, men uten å telle med ved fordeling av kontingentandel.

13.3 Alle medlemmer av Natur og Ungdom i Hordaland har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet i NVH.

13.4 NVH skal søke å styrke Natur og Ungdom sitt arbeid og arbeide for et best mulig samarbeid med Natur og Ungdom.

 

§ 13 Vedtekter

Disse vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall, der avholdne stemmer teller som avgitt mot forslaget. Forslag til endringer må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

 

§ 14 Oppløsning

14.1 Forslag om oppløsning behandles på samme måte som forslag om vedtektsendringer. Beslutning om oppløsning må stadfestes av 2/3 flertall på neste årsmøte.

14.2 Dersom NVH blir oppløst og det ikke innen fem år opprettes et nytt fylkeslag, tilfaller dens eiendeler, midler, rettigheter og andre aktiva Norges Naturvernforbund.

Nyheter

Julebanner

Tips til miljøvennlig jul

13.12.2019 | Sist oppdatert: 14.12.2019

Føler du på julegavestresset i disse adventstider? Vi gir deg noen tips til gaver og innpakning og valg av juletre og julemat. Ha en god, avslappet jul!

Viser fra 1 til 4 av totalt 109 artikler