Du er her:

LEIAR

Ein transportplan på ville vegar

 

TEKST: SYNNØVE KVAMME  

 

Når framtidas nordmenn ein gong i framtida blar i gamle aviser, vil dei nok klø seg i hovudet over oppslaga 28. februar 2017, då statsminister Erna Solberg var i Arna og presenterte nokre av hovudprosjekta i Nasjonal Transportplan. Vel eit halvår etter at Noreg stolt ratifiserte den mest ambisiøse klimaavtalen gjennom tidene, lovar den same regjeringa å finansiera ei rekke prosjekt som vil gje ein kraftig auke i klimagassutslepp: Nye firefelts motorvegar med plass til endå fleire bilar, og ny flyplass i Bodø. Det største vegprosjektet og naturinngrepet i Noregs historie, ferjelaus E39, skal realiserast innan 20 år. Dette harmonerer dårleg med løftet om å unngå dei farlegaste klimaendringane og kutta 40 % av klimagassutsleppa innan 2030.   

Vegtrafikken utgjer i dag 19 % av Noreg sine klimagassutslepp, og flytrafikken om lag 12 %. Gevinsten med betre teknologi, el- og hybridbilar har vorte eten opp av veksten i privatbilisme og flyturar, og utsleppa frå transportsektoren auka med 25 % i perioden 1990-2015. Private bilar utgjer den største  utsleppskjelda i vegtrafikken – likevel er det brei politisk semje om å legga til rette for auke nettopp i privatbilismen. Målet er at fleire skal kunna pendla med bil over lengre avstandar. Dette målet er ikkje berre dyrt i form av klimagassutslepp og naturinngrep, men også i kroner. E39 åleine har ein anslått kostnad på svimlande 340 milliardar kroner. Berre i Hordaland vil prosjektet koma i konflikt med 40 nasjonalt eller internasjonalt viktige naturtypar som Noreg har eit særskilt ansvar for. Såleis vil E39 bidra til å forsterka to av vår tids største problem: klimaendringane og øydelegging av naturen og artsmangfaldet. Til og med dersom alle bilane på E39 var elbilar, kan ikkje problematikken med mikroplast frå bildekk, ressursbruk og utslepp i produksjonsfasen utelatast frå reknestykket. 

Korleis kan Noreg sjå ut i 2030 dersom alle milliardane som er tiltenkt motorvegar og flyplassar i staden vert brukt til opprusting og sikring av vegane me allereie har, oppgradering av jernbanen, kollektivtransport, gang- og sykkelvegar og smart arealplanlegging? Om politikarane prioriterer levande samfunn der folk bur, jobbar og trivst, i gode og reine miljø, utan å vera avhengige av å ha privat bil for å koma seg fram? Ikkje berre vil me vera eit godt stykke på veg i omstillinga til eit haldbart samfunn – me vil også ha investert i folk si helse og trivsel – framfor å ha investert i vidare naturøydelegging, mikroplast, klimagassutslepp, kjedelege motorvegar, bilkø og frustrasjon. 


Publisert i NaturVest #1 2017. Finn magasinet på Issuu. 

Nyheter

Hordfast natur

Naturvernforbundet ber Os kommunestyre avvise forslag om hurtigbehandling av Hordfast

Os kommunestyre skal tirsdag 24. september behandle forslag om at videre planlegging av Hordfast skal bli gjennomført av Statens vegvesen som ansvarlig planlegger. Statens vegvesen har foreslått at kommunene nå tar over ansvaret for reguleringsplanarbeidet. Naturvernforbundet støtter dette forslaget og ber om at de vanskelige avveiningene i Hordfast-planene blir behandlet med størst mulig demokrati. Os kommune må ikke abdisere i denne saken som kan gi uopprettelig skade på verdifull natur på Søre Øyane, på Tysnes og på Stord.

Hordfast

Stans Hordfast!

Der Hordfast er enkelte partiers våte drøm, er monsterveiprosjektet også svært dårlig nytt for både klimaet og for den verdifulle myren, regnskogen og kystlandskapet som blir ødelagt. Derfor foreslår vi at vi lager nasjonalpark - ikke motorvei!

39077813_2305412002807400_553430197064433664_o
BLI MED PÅ PLASTJAKT

Strandryddedag på "Passion for Ocean"-festivalen

22.08.2019

I forbindelse med Passion for Ocean Festivalen i Bergen blir det strandrydding fredag 30. august. Vi drar ut med båt, rydder den vakre norske strandlinjen og har det hyggelig sammen. Det blir også noen fine overraskelser underveis, så sett av dagen!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler