Du er her:

 • Hordaland
 • Forslag til tiltak i Bergen kommune i FN sitt tiår for naturrestaurering

Brev til byrådet i Bergen

Forslag til tiltak i Bergen kommune i FN sitt tiår for naturrestaurering

Me vil gjerne bidra til realiseringa av Bergen som den grønaste storbyen i Noreg, og føreslår konkrete tiltak som me meiner Bergen kommune bør prioritera å restaurera innan 2030.

 

Bergen har som mål å bli Noregs grønaste storby – då må kommunen bli ein spydspiss i arbeidet med å ta vare på naturen. FN har slått fast at det ikkje lenger er nok å slutta å øydelegga natur, me må i tillegg reparera natur me allereie har forringa og øydelagt. Å ta vare på artsmangfaldet er kritisk for å nå alle dei 17 berekraftsmåla. Naturvernforbundet Hordaland vil gjerne bidra til realiseringa av Bergen som den grønaste storbyen i Noreg, og vil med dette derfor føreslå konkrete tiltak og forslag til område me meiner Bergen kommune bør prioritera å restaurera innan 2030.

Eit utgangspunkt i dette arbeidet kan vera følgjande styringsverktøy, som me oppmodar dykk om å implementera som føresetnader i kommunen sine arealplanar:

 • Utarbeida ein strategi og kommunedelplan for naturmangfald.
 • Full stopp i dispensasjonar som tillét utbygging i intakt natur og på matjord.
 • Vedta arealpositivitet som styringsmål.

Det vil seia at:

 • Målet er å slutta å gjera inngrep som skadar naturen.
 • I dei tilfella ein ikkje kan unngå å gjera naturinngrep, som t.d. ved bygging av infrastruktur som er avgjerande for å nå mål om kollektivtransport og tilrettelegging for gåande og syklande, skal det føreligga ein konkret plan for restaurering av eit øydelagt/forringa naturområde ein annan stad som er minst like stort som naturen som går tapt grunna utbygginga.

Tiltaka og forslaga våre er skisserte i framtidsvisjonen «Gode, grønne Bergen 2030: En by for bier og bergensere». Her vil me kort nemne nokre generelle tiltak, samt forslag til konkrete område for restaurering:

Generelle tiltak

 • Gjera grå flater grøne: Gjera parkeringsplassar og parkeringshus om til parkar og grøntområde
 • Restaurera naturleg vegetasjon og kulturlandskap på byfjella ved å fjerna uynskte plantefelt av framande treslag, og oppretta grøne korridorar mellom dei ulike byfjella.
 • Restaurera deler av parkområde i Bergen til blomsterenger, insekt- og småkryphabitat.

Konkrete tiltak

 • Store Lungegårdsvannet: knyta dette til pågåande restaureringsarbeid ved bystranda og utvida heile strandsona rundt vatnet. Forby vannscooter-køyring.
 • Møllendalselva: For å betra miljøtilstanden og tilhøva for sjøaure, bør minstevassføringa aukast. Kanalisering og forureining må reduserast, og kantvegetasjon reetablerast.
 • Marineholmen: Fjerna parkeringshus og parkeringsplassar på Marineholmen og utvida Nygårdsparken slik at me får ein grøn korridor frå sjøfronten til Damsgårdstunet.
 • Langeskogen: Støtta Langes legat sitt arbeid med frivillig vern av Langeskogen.
 • Øvre Selvik: Restaurera slåtteng og hagemark på den nedlagte garden.
 • Munkedammane ved Eikelundtjern: Restaurera vassdraget med svartorsumpskogen og kulturminnet ved å fjerna ulovleg etablert parkeringsplass.
 • Unneland: Restaurera kulturlandskapet, følga opp og utbetra naturkvalitetane ved tildekkingsprosjektet på Unneland slik at Vipebestanden i Bergen ikkje døyr ut.
 • Ytrebygda sør for Flyplassvegen, rundt Kalandsvatnet og Sandalen: Ta vare på det resterande kulturlandskapet og legga til rette for friluftsaktivitetar og naturopplevingar som eit vern mot framtidig utbygging.
 • Nesttun: Flytta eller fjerna parkeringshuset slik at elva kjem til syne.
 • Mindemyren nord: Restaurering av vassdraget som ein del av planarbeidet våren 2021.
 • Heile Bergen kommune: Restaurera natur, sårbare vassdrag og gamle ferdslevegar/kulturminne ved å fjerna skogsbilvegane som er ulovleg bygd på miljøfarleg avfall. Minst 7 lokalitetar innan kommunegrensa er utsette for omfattande miljøkriminalitet i form av massedumping kamuflert som vegbygging, forutan baksida av Lagunen/Apeltunvatnet, som «kun» er dumpingplass for byggeavfallet:
  • Fanafjellet
  • Haugo-Bratland, Haukeland
  • Hausdalen sør (Smørkisvegen)
  • Hordnes
  • Hylkje/Hordvik «Veten rundt»
  • Bontveit-Hausdalen nord (Smogakampen)
  • Øyjorden-Langevatnet (over Eidsvågfjellet)
 • Kulturhistorisk hage i Strangehagen på Nordnes: Bevare det som kanskje er den einaste hagen av ein viss storleik som er igjen på Nordnes. Historiske kart viser at dette området ikkje har vore utbygd før.
 • Apeltunvassdraget og Steinsvikvassdraget: Reetablera kantvegetasjon og oppretting av grøne korridorar og restaurering av gyte- og oppvekstområda til sjøaurebestanden.

Dette er ikkje ei fullstendig liste over forslag til tiltak og restaurering, men nokre utvalde område kommunen kan vurdera å starta med. Me ser fram til vidare samarbeid med Bergen kommune og håpar å koma fram til ei felles forståing av kva me bør prioritera i arbeidet med å gjera Bergen til den grønaste og mest artsrike storbyen i Noreg.

 

Med venleg helsing

Naturvernforbundet Hordaland

 

Gabriel Fliflet                        Harald Simonsen                                            Synnøve Kvamme

Leiar                                       Leiar Naturmangfaldsgruppa                        Fylkessekretær


Les brevet som PDF.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.04.2021

Nyheter

DSCF0492-sjø

Eg tenkjer på korallane i Samlafjorden

15.06.2021 | Sist oppdatert: 15.06.2021

Hardangerfjorden slik me kjenner han, vart utgraven då den store innlandsisen trekte seg tilbake for meir enn 10.000 år sidan. Etter den tida har livet i fjorden tilpassa seg botntilhøve, vasskvalitet og næringstilgang.

Fremmed art
Den naturvennlige hagen

Hvordan få en hage fri for hagerømlinger

Det har lenge vært snakk om at enkelte importerte hageplanter kan være et problem for naturen. Men hvorfor er noen arter problematiske, mens andre ikke er det? Og hvilke arter bør du unngå i hagen din? Det får du svar på her.

Norway-3611382_1920

Kritisk til nye oppdrettsannlegg i Hardanger

28.04.2021 | Sist oppdatert: 10.11.2021

Oppdrettsselskapa Eide Fjordbruk og Lingalaks har søkt om å ta i bruk to nye område i Samlafjorden. Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet i Kvam er svært kritisk til planane.

Viser fra 25 til 28 av totalt 500 artikler