Du er her:

 • Hordaland
 • Forslag til tiltak i Bergen kommune i FN sitt tiår for naturrestaurering

Brev til byrådet i Bergen

Forslag til tiltak i Bergen kommune i FN sitt tiår for naturrestaurering

Me vil gjerne bidra til realiseringa av Bergen som den grønaste storbyen i Noreg, og føreslår konkrete tiltak som me meiner Bergen kommune bør prioritera å restaurera innan 2030.

 

Bergen har som mål å bli Noregs grønaste storby – då må kommunen bli ein spydspiss i arbeidet med å ta vare på naturen. FN har slått fast at det ikkje lenger er nok å slutta å øydelegga natur, me må i tillegg reparera natur me allereie har forringa og øydelagt. Å ta vare på artsmangfaldet er kritisk for å nå alle dei 17 berekraftsmåla. Naturvernforbundet Hordaland vil gjerne bidra til realiseringa av Bergen som den grønaste storbyen i Noreg, og vil med dette derfor føreslå konkrete tiltak og forslag til område me meiner Bergen kommune bør prioritera å restaurera innan 2030.

Eit utgangspunkt i dette arbeidet kan vera følgjande styringsverktøy, som me oppmodar dykk om å implementera som føresetnader i kommunen sine arealplanar:

 • Utarbeida ein strategi og kommunedelplan for naturmangfald.
 • Full stopp i dispensasjonar som tillét utbygging i intakt natur og på matjord.
 • Vedta arealpositivitet som styringsmål.

Det vil seia at:

 • Målet er å slutta å gjera inngrep som skadar naturen.
 • I dei tilfella ein ikkje kan unngå å gjera naturinngrep, som t.d. ved bygging av infrastruktur som er avgjerande for å nå mål om kollektivtransport og tilrettelegging for gåande og syklande, skal det føreligga ein konkret plan for restaurering av eit øydelagt/forringa naturområde ein annan stad som er minst like stort som naturen som går tapt grunna utbygginga.

Tiltaka og forslaga våre er skisserte i framtidsvisjonen «Gode, grønne Bergen 2030: En by for bier og bergensere». Her vil me kort nemne nokre generelle tiltak, samt forslag til konkrete område for restaurering:

Generelle tiltak

 • Gjera grå flater grøne: Gjera parkeringsplassar og parkeringshus om til parkar og grøntområde
 • Restaurera naturleg vegetasjon og kulturlandskap på byfjella ved å fjerna uynskte plantefelt av framande treslag, og oppretta grøne korridorar mellom dei ulike byfjella.
 • Restaurera deler av parkområde i Bergen til blomsterenger, insekt- og småkryphabitat.

Konkrete tiltak

 • Store Lungegårdsvannet: knyta dette til pågåande restaureringsarbeid ved bystranda og utvida heile strandsona rundt vatnet. Forby vannscooter-køyring.
 • Møllendalselva: For å betra miljøtilstanden og tilhøva for sjøaure, bør minstevassføringa aukast. Kanalisering og forureining må reduserast, og kantvegetasjon reetablerast.
 • Marineholmen: Fjerna parkeringshus og parkeringsplassar på Marineholmen og utvida Nygårdsparken slik at me får ein grøn korridor frå sjøfronten til Damsgårdstunet.
 • Langeskogen: Støtta Langes legat sitt arbeid med frivillig vern av Langeskogen.
 • Øvre Selvik: Restaurera slåtteng og hagemark på den nedlagte garden.
 • Munkedammane ved Eikelundtjern: Restaurera vassdraget med svartorsumpskogen og kulturminnet ved å fjerna ulovleg etablert parkeringsplass.
 • Unneland: Restaurera kulturlandskapet, følga opp og utbetra naturkvalitetane ved tildekkingsprosjektet på Unneland slik at Vipebestanden i Bergen ikkje døyr ut.
 • Ytrebygda sør for Flyplassvegen, rundt Kalandsvatnet og Sandalen: Ta vare på det resterande kulturlandskapet og legga til rette for friluftsaktivitetar og naturopplevingar som eit vern mot framtidig utbygging.
 • Nesttun: Flytta eller fjerna parkeringshuset slik at elva kjem til syne.
 • Mindemyren nord: Restaurering av vassdraget som ein del av planarbeidet våren 2021.
 • Heile Bergen kommune: Restaurera natur, sårbare vassdrag og gamle ferdslevegar/kulturminne ved å fjerna skogsbilvegane som er ulovleg bygd på miljøfarleg avfall. Minst 7 lokalitetar innan kommunegrensa er utsette for omfattande miljøkriminalitet i form av massedumping kamuflert som vegbygging, forutan baksida av Lagunen/Apeltunvatnet, som «kun» er dumpingplass for byggeavfallet:
  • Fanafjellet
  • Haugo-Bratland, Haukeland
  • Hausdalen sør (Smørkisvegen)
  • Hordnes
  • Hylkje/Hordvik «Veten rundt»
  • Bontveit-Hausdalen nord (Smogakampen)
  • Øyjorden-Langevatnet (over Eidsvågfjellet)
 • Kulturhistorisk hage i Strangehagen på Nordnes: Bevare det som kanskje er den einaste hagen av ein viss storleik som er igjen på Nordnes. Historiske kart viser at dette området ikkje har vore utbygd før.
 • Apeltunvassdraget og Steinsvikvassdraget: Reetablera kantvegetasjon og oppretting av grøne korridorar og restaurering av gyte- og oppvekstområda til sjøaurebestanden.

Dette er ikkje ei fullstendig liste over forslag til tiltak og restaurering, men nokre utvalde område kommunen kan vurdera å starta med. Me ser fram til vidare samarbeid med Bergen kommune og håpar å koma fram til ei felles forståing av kva me bør prioritera i arbeidet med å gjera Bergen til den grønaste og mest artsrike storbyen i Noreg.

 

Med venleg helsing

Naturvernforbundet Hordaland

 

Gabriel Fliflet                        Harald Simonsen                                            Synnøve Kvamme

Leiar                                       Leiar Naturmangfaldsgruppa                        Fylkessekretær


Les brevet som PDF.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.04.2021

Nyheter

Filtarve, dus
Den naturvennlige hagen

Vinnere av fremmedartskampanjen

16.08.2021 | Sist oppdatert: 16.08.2021

Fem sporty hageeiere tok utfordringen og fjerna en naturskadelig plante fra hagen. Vi sender de heldige vinnerne hver sitt gavekort på 500 kr.

#Valg21
#Valg21

Få med deg årets valgdebatter!

28.06.2021 | Sist oppdatert: 17.08.2021

Det kommende stortingsvalget må bli et valg for både klimaet og naturen. Derfor inviterer vi til valgdebatt torsdagene 19. august og 2. september. Temaene blir "Er naturen verdiløs når motorveien skal frem?" og "Klima, olje og fornybar energi".

Viser fra 5 til 8 av totalt 500 artikler