Du er her:

  • Hordaland
  • Jo, vindkraft er eit trugsmål mot naturmangfaldet

Debattinnlegg:

Jo, vindkraft er eit trugsmål mot naturmangfaldet

Norwea kan ikkje berre plukka ut dei utsegna som passar deira syn.

Debattinnlegg av:

Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet og

Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland.

At vindkraft ikkje er nemnt eksplisitt som eit overordna trugsmål i rapporten frå FN sitt naturpanel (IPBES), betyr ikkje at det ikkje er eit trugsmål mot naturmangfaldet i Noreg.

Det er bra at Norwea, vindkraftbransjen sin interesseorganisasjon, i BT 16. juni har fått med seg at det står dårleg til med artsmangfaldet i verda. Men dei har framleis ein lang veg å gå når det gjeld å forstå naturkrisa i ein norsk kontekst.

For det første gir forfattarane Daniel Willoch og Andreas Aasheim eit skeivt inntrykk av konklusjonane i rapporten til FN sitt naturpanel. Det stemmer at endra arealbruk og rovdrift er dei to viktigaste årsakene til at artar døyr ut i eit alarmerande tempo, men for landjorda er den klare hovudårsaka arealendringar, altså at dyr og plantar sine leveområde blir bygde ned, industrialiserte og fragmenterte.

Dette gjeld også i Noreg. Kvar femte norske art står på raudlista. 90 prosent skuldast inngrep, oppstykking og øydelegging av naturen, ifølgje Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabina).

For det andre er det ikkje hald i påstanden om at IPBES sin rapport blir brukt som «et sannhetsvitne mot utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Norge». Dei av oss som viser til rapporten i energidebatten, gjer det for å åtvara spesifikt mot dei typane energiproduksjon som øydelegg natur og økosystem.

I dag er det ingen andre former for energiproduksjon som øydelegg norsk natur i eit høgare tempo, eller i eit større omfang enn vindkraftutbygginga som no føregår. I dei fleste andre land vert vindkraft bygd i område som allereie er dominert av menneske, og i flatt terreng.

I Noreg, derimot, krev kvar einaste vindkraftturbin i gjennomsnitt 800 meter med breie anleggsvegar, som må sprengjast fram i terrenget i ein natur som er unik i verdssamanheng

Willoch og Aasheim påstår at folk som nyttar IPBES-rapporten som eit argument mot naturøydeleggande vindkraftutbygging, ikkje har sett seg inn i underlaget eller innhaldet, ettersom ein føresetnad i rapporten er at verda går over frå fossil til fornybar energi.

Ein skal vera forsiktig med å kasta stein når ein sit i glashus, for på side 114 i kapittelet dei sjølve refererer til, kan ein lesa at for å sikra at ei berekraftig energiomstilling, må den fornybare energien sin innverknad på dei andre berekraftsmåla, særskilt når det gjeld arealbruk, naturvern og relasjonen mellom natur og menneske, vega like tungt.

Me er samde i at energidebatten bør vera basert på eit felles faktagrunnlag. Då kan ikkje Norwea berre plukka ut dei utsegna frå rapportane som passar deira syn.

 

Innlegget ble publisert i BT 21. juni

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2020

Nyheter

Hordfast illustrasjon
Felles opprop mellom naturvernere og yrkessjåfører i vest:

Prioriter trygge og gode veier!

01.06.2022 | Sist oppdatert: 01.06.2022

Vi vestlendinger opplever stadig veier i svært dårlig stand. Vi vil ha sikre tofelts-veier, veiskuldre som ikke gir etter, lyse tunneler og trygghet mot ras.

20842970908_9bb1652f25_k
Om dilemmaer og veivalg

Medlemsmøte: Gode, grønne Bergen - hvordan når vi dit?

08.04.2022 | Sist oppdatert: 08.04.2022

Mandag 2. mai kl. 19:00 blir det medlemsmøte i Naturvernforbundet Hordaland på Det Grønne Loftet med tema Gode, Grønne Bergen – hvordan når vi dit. Møtet er for medlemmer, om du ikke er medlem kan du ordne medlemskap i døren.

Lygra(1)
Påmeldingsfrist 29. mars!

Bli med på naturvernhelg på Lygra 1.-3. april!

24.03.2022 | Sist oppdatert: 28.03.2022

Kjære tillitsvalde, frivillige og tilsette! Endeleg kan me reisa til Lygra att, og ta opp att vår årlege tradisjon med vårsamling mellom idylliske kystlyngheier. Det vert vandring i lyngheia, fagleg påfyll om klimarapport, god mat, god stemning, kjekke folk - og kanskje fulgesafari og bading, for dei som vil? Velkomne til Lygra!

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler